Σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Μάκρη, κόστους 60 εκατ. ευρώ, προχώρησε προ ημερών το Υπουργείο Υποδομών. Ο διαγωνισμός αυτός είχε προκηρυχθεί αρχικά τον Απρίλιο, όμως ακυρώθηκε μετά από απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), με την οποία δικαιώθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν 3 ενώσεις οικονομικών φορέων, αναφορικά με παράνομους περιορισμούς που συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική διακήρυξη. Οι προδικαστικές προσφυγές κατατέθηκαν από τις εξής ενώσεις: «Εργοροή-Tedra-Χωροτεχνική-Εργοδομική Βοιωτίας», «Θεμέλη-Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης-ΕΛΤΕΡΓΑ-Εργοδυναμική Πατρών» και «Δομική Κρήτης-ΕΡΕΤΒΟ-ΤΕΝΑ-Τεχνική Έργων».

Στο στόχαστρο των παραπάνω μπήκαν οι όροι 22Γ και 22Δ της διακήρυξης, που αφορούσαν στα κριτήρια οικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, συγκεκριμένα ως προς την απαίτηση ότι, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο σύνολό τους σε ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή, στην περίπτωση επίκλησης δάνειας εμπειρίας, οι απαιτήσεις πρέπει να συντρέχουν στον οικονομικό φορέα που παρέχει τη δάνεια εμπειρία.

Σύμφωνα με τις προσφεύγουσες: «οι προσβαλλόμενοι όροι είναι δυσανάλογοι με το αντικείμενο της σύμβασης, εμπεριέχοντας όρους και απαιτήσεις με τρόπο που περιορίζει αδικαιολόγητα τους δυνάμενους να συμμετάσχουν, όπως εν προκειμένω έκαστη των προσφευγουσών ενώσεων κατά τρόπο δυσανάλογο με το υπό δημοπράτηση αντικείμενο, ενώ η απαίτηση να συντρέχει καθένας από τους όρους αυτούς στο πρόσωπο ενός προσφέροντα, φωτογραφίζει αποκλειστικά τις εταιρείες της 7ης τάξης. Ειδικότερα, διότι είναι πρακτικά αδύνατον μεμονωμένη εταιρεία 6ης κατηγορίας να διαθέτει ίδια κεφάλαια ύψους 44 εκ. και πάγια 9 εκ., να στελεχώνεται από 7 μηχανικούς με 12ετή εμπειρία στα υδραυλικά έργα κλπ, να διαθέτει κατά την τελευταία μόνο 5ετία αθροιστικά εμπειρία σε υδραυλικά έργα ύψους 36,6 εκ. ευρώ και μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται και συνδέεται άμεσα με κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων αξίας 2,7 εκ. ευρώ, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό υπέρμετρα τον κύκλο των εταιρειών, που μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ή/και υποχρεώνοντάς τις σε κάθε περίπτωση να συμπράξουν με εταιρεία 7ης τάξης (έστω και χρησιμοποιώντας τη δάνεια εμπειρία αυτής) εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, καθώς η περαιτέρω συμμετοχή ενώσεων εταιρειών θα διασφάλιζε την κατάθεση καλύτερων προσφορών».

Η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ
Τελικά, η ΕΑΔΗΣΥ δικαίωσε τις καταγγελίες των 3 ενώσεων, κρίνοντας πως οι προσβαλλόμενοι όροι στερούνται νομιμότητας, επειδή εισάγουν σοβαρούς περιορισμούς στην παραδεκτή συμμετοχή των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ένωση στον διαγωνισμό, απαγορεύοντας χωρίς αιτιολογία τη συνένωση εμπειρίας και πόρων των μελών ένωσης. Ακύρωσε, έτσι, την διακήρυξη στο σύνολό της, για να δοθεί η δυνατότητα σε οικονομικούς φορείς που δεν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον λόγω της αρχικής της μορφής, να κάνουν προσφορές μετά την τροποποίησή της, που επήλθε τελικά με τη νέα διακήρυξη του έργου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build