Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση και βελτίωση του υποτμήματος Πηγάδια-Γέφυρα Πλάκας της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα. Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι περίπου 8,5 χιλιόμετρα, από το τέλος του υπό κατασκευή τμήματος της σύνδεσης της Ιονίας Οδού στον ανισόπεδο κόμβο Τερόβου με τα Τζουμέρκα (πλησίον του οικισμού Πηγάδια) μέχρι μετά τον κόμβο της διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό σύνδεσης Άρτας με τα Τζουμέρκα.

Πάνω από 23 εκατ. ευρώ το κόστος
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23,6 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.
Επίσης, ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που θα κατατεθούν έχει οριστεί η Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00. Τέλος, η προθεσμία εκτέλεσης των απαιτούμενων επεμβάσεων από τον ανάδοχο ορίστηκε σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τα (πολλά) έργα που θα γίνουν
Αντικείμενο του εν λόγω οδικού έργου αποτελεί η βελτίωση της βατότητας της 2ης επαρχιακής οδού. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη δέσμη εργασιών. Αυτή περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, διαπλατύνσεις, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, απάλυνση και διαμόρφωση πρανών, εξυγιάνσεις οδοστρώματος σε βάθη από 0,50 μ. έως και 1,5 μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε πρανή, κατασκευή τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα και φράκτες ανάσχεσης βραχοκαταπτώσεων και προστασίας οδού.

Θα υλοποιηθούν, επιπλέον, κατασκευή ενός τεχνικού Σ1 κλειστού στεγάστρου (τύπου cover & cut) με ανοίγματα (προς τα κατάντη) στη θέση «βράχος» μήκους ~145μ για την προστασία του οδικού τμήματος από τις μελλοντικές βραχοκαταπτώσεις των πρανών του νέου εκτεταμένου ορύγματος για την οριζοντιογραφική βελτίωση της οδού στη θέση αυτή, όπως και κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης της οδού ήτοι 26 τοίχων βαρύτητας Τ1~Τ26 τύπου L για την αντιστήριξη του επιχώματος της μεικτής διατομής στην αριστερή οριογραμμή της οδού.

Επιπροσθέτως, θα κατασκευαστούν και 5 τεχνικά ΠΤ1~ΠΤ5 εν προβόλω καταστρώματος εδραζόμενα επί μονής σειράς πασσάλων για την διαπλάτυνση της οδού, τοίχοι αναχαίτισης καταπτώσεων στην δεξιά οριογραμμή της οδού (ανάντη) με διαμορφωμένο ρείθρο επί του όνυχα του πεδίλου τους μεταβλητού ύψους από 0.5~1.6 μ. από τη στέψη του ρείθρου, υδραυλικά έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού (σ.σ. τάφροι ερείσματος, αγωγοί αποστράγγισης, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής) και υδραυλικά έργα απορροής ευρύτερης της περιοχής (τάφροι συνέχειας/ποδός και εγκάρσια υδραυλικά τεχνικά αποτελούμενα από 5 κιβωτιοειδείς οχετούς, 3 τεχνικά με την μέθοδο cover & cut για τη διαμόρφωση των οχετών και 8 σωληνωτοί οχετοί). Τέλος, θα γίνει και οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση, όπως και σήμανση και ασφάλιση, της οδού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build