Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό, δημοπρατώντας υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Γενικής της Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων και των Διευθύνσεών της. Η Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της εταιρείας έχει στην ευθύνη της την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, τις απαλλοτριώσεις, τη χρηματοδότηση (επίτευξη έγκρισης συγχρηματοδότησης και υποστήριξη και διαχείριση των διαδικασιών χρηματοδότησης των έργων) και την κατασκευή των έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Να σημειωθεί, πως η Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση άνω του 50% του επενδυτικού πλάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα σημαντικά μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδας, Νέας Μάκρης-Μαραθώνα, Ωρωπού, Κρωπίας, Παιανίας και Σαρωνικού, συμπεριλαμβανομένων και των έργων επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων για αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς.
Υποστήριξη από ομάδα εργασίας 67 ατόμων
Για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων, κρίθηκε απαραίτητη η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων, των 6 Διευθύνσεων και των 14 Υπηρεσιών της με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Τη ζητούμενη υποστήριξη θα παράσχει ομάδα έργου η οποία θα αριθμεί 67 άτομα, για το χρονικό διάστημα των δύο ετών, με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για έναν επιπλέον χρόνο και δικαίωμα προαίρεσης για τρία έτη. Από τα 67 άτομα της ομάδας έργου, τα 51 θα απασχοληθούν στην υλοποίηση (μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, κλπ) των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Τα υπόλοιπα 16 άτομα θα απασχοληθούν σε διοικητικές εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων και των Διευθύνσεών της.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 6.502.459,59 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρονικής παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για ένα έτος και του δικαιώματος προαίρεσης για τρία έτη.