Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα παράσχει υπηρεσίες συντήρησης των κτιρίων «Φάρος» και «Άτλας» στη λεωφόρο Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, στα οποία στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας τριών ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη. Η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται σε 1.110.000 ευρώ προ ΦΠΑ (για τα τρία χρόνια) και επιπλέον 370.000 ευρώ προ ΦΠΑ σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

Οι δημοπρατηθείσες υπηρεσίες αφορούν σε συντήρηση, μεταξύ άλλων, στοιχείων συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, στοιχείων συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, στοιχείων αυτόματου συστήματος καταϊονισμού ύδατος, στοιχείων συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) και εφεδρικής τροφοδοσίας (γεννήτριες), υποσταθμών μέσης τάσης και καυστήρων.

Περιλαμβάνουν, επιπρόσθετα, καθαρισμό φρεατίων, συντήρηση αντλιών και κυλιόμενων σκαλών και επιδιόρθωση έκτακτων βλαβών, καθώς και τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ψηφιακών οπτικοακουστικών συστημάτων και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, τηλεφωνίας, ασύρματης δικτύωσης και SLA Support. Η διορία που έχουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για να καταθέσουν την πρότασή τους ορίστηκε να εκπνεύσει την 02/08/2024 και ώρα 15:00.