Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της αποπεράτωσης ημιτελούς κτιρίου γραφείων της επί των οδών Διαγόρα 99 και Τυρολόης στην Άνω Τούμπα προκήρυξε η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 3.777.804,98 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 1.400.00 ευρώ (5.177.804,98 συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ) αφορά στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου της ΕΥΑΘ. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο επάρκειας φέρουσας ικανότητας και ενίσχυση – επισκευή του φέροντος οργανισμού, όπου απαιτείται, του κτιρίου και εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανον σμούς (αντισεισμικός, οπλισμένου σκυροδέματος).
  • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, ακολουθώντας τις προδιάγραφες του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Πλήρης αναδιαμόρφωση των όψεων του κτιρίου.
  • Πλήρης διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κατανομή του προσωπικού και το είδος των χρήσεων.
  • Προσαρμογή του κτιρίου στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτίριων
  • Πλήρης κατασκευή του, ώστε το κτίριο να αναβαθμιστεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων και πολλαπλών χρήσεων (αποθήκες, εργαστήρια, κτλ). Προβλέπεται η πλήρης κατασκευή όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων του κτιρίου πλην του φέροντα οργανισμού του κτιρίου που έχει κατασκευαστεί.
  • Την εκπόνηση Οριστικής Μελέτης και της μελέτης εφαρμογής καθώς και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για την κατασκευή των προαναφερθέντων έργων.

Σημειώνεται ότι οι παραδοχές του ελέγχου στατικής επάρκειας που θα έχει εκπονηθεί κατά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης Προσφοράς, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον ανάδοχο ως προς την ποιότητα των υλικών δόμησης μέσω ερευνητικών εργασιών και ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται ρητά η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου και η κατασκευή περίφραξης καθώς και η έκδοση των απαραίτητων σχετικών αδειών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με πρόβλεψη για δικαίωμα χρονικής προαίρεσης διάρκειας τριών μηνών, ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 10 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.