Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να αναθέσει εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων ή ποταμών σε ολόκληρη την έκταση του νομού Καβάλας και του νησιού της Θάσου. Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 2.300.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Επίσης, η προθεσμία που έχει οριστεί για την αποπεράτωση των εργασιών που προβλέπονται ορίστηκε σε 27 μήνες από την ημερομηνία που θα υπογραφεί η σύμβαση. Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν

  • εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και επισκευής υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (τεχνικά, συρματοκιβώτια, αναχώματα, κλπ),
  • απομάκρυνση απορριμμάτων, μπάζων ή βλάστησης από την κοίτη υδατορεμάτων και, τέλος,
  • κοπή ή εκρίζωση δένδρων τα οποία θα συναντώνται όσο θα προχωρούν οι εργασίες καθαρισμού.

Τέλος, ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 09:30.
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν, αυτή προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, στις 09:30.