Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα κατασκευάσει, θα επισκευάσει, θα συντηρήσει και θα διασκευάσει κτίρια και εγκαταστάσεις της, προκηρύσσοντας μάλιστα ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη της σχετικής συμφωνίας-πλαίσιο. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των προβλεπόμενων εργασιών ανέρχεται σε 6.408.991,58 ευρώ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 22/01/2024 και 10:00. Στην προκήρυξη διευκρινίζεται και ότι η συνολική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίστηκε σε πέντε χρόνια από την ημέρα υπογραφής της.

Όμως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας-πλαίσιο δεν μπορεί να καθοριστεί στην παρούσα φάση, καθώς δεν είναι γνωστό το ακριβές αντικείμενό τους μιας και δεν έχουν ολοκληρωθεί-εγκριθεί οι αντίστοιχες μελέτες. Οι επιμέρους συμβάσεις είναι δυνατόν να ανατεθούν στον ανάδοχο εντός της διάρκειας ισχύος της συμφωνία-πλαίσιο. Οι προθεσμίες εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και ο χρόνος έναρξης της κάθε προθεσμίας θα ορίζονται με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Ποια έργα θα εκτελεστούν, πού θα γίνουν
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν σε εγκαταστάσεις και κτίρια της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ιδιόκτητα και μισθωμένα), καθώς και σε δεξαμενές και αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία βρίσκονται εντός (Αθήνα, προάστια, Πειραιά) και εκτός του πολεοδομικού ιστού των Αθηνών σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η ΕΥΔΑΠ ΑΕ (όπως Σαλαμίνα, Ψυττάλεια, Ασπρόπυργο, Νέα Πέραμο, Ραφήνα, Πολυδένδρι, Υδραγωγεία-Κανάλια -Μόρνου, Υλίκης, Ενωτικό-, Μάνδρα, Βίλιζα-Άγιο Θωμά Βοιωτίας, Υλίκη, Δίστομο, Μαραθώνα, Μόρνο και Εύηνο).

Στο αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής, επισκευής, συντήρησης και διασκευής των εγκαταστάσεων και κτιρίων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με τους περιβάλλοντες χώρους τους, των αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και αδόμητων οικοπέδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Ακίνητης Περιουσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Οι ως άνω επεμβάσεις στον κύριο όγκο τους αποτελούν, σύμφωνα με την προκήρυξη, προγραμματισμένα έργα του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, όπως και πάγιες συνήθεις εργασίες συντήρησης και επισκευών των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Στα έργα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργασίες κτιριακών συντηρήσεων, εργασίες διαμόρφωσης διαφόρων χώρων σε γραφεία μέσω διασκευών και ανακαινίσεων, εργασίες κατασκευής νέων κτιρίων και αποθηκών, εργασίες πάσης φύσεως επισκευών και επεμβάσεων παγίων εγκαταστάσεων (δεξαμενές, αντλιοστάσια) ύδρευσης και αποχέτευσης, εργασίες επισκευής-διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων και οικοπέδων, εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (λ.χ. αλλαγή μόνωσης, αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αναβάθμισης ή αλλαγής συστημάτων θέρμανσης-κλιματισμού, κτλ). Διευκρινίζεται ότι όλα τα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα τα προμηθεύεται ο ανάδοχος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build