Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης που αφορούν στο σύνολο των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου που στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες του δημοπράτησε, με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το κτίριο όπου θα γίνουν οι εργασίες βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι. Αναθέτουσα αρχή είναι το Τμήμα Δ’ Kτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Aθλητισμού. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλίζονται οι όροι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του κτιρίου. Οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις του κτιρίου αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο με τις φυτεμένες εκτάσεις του, στα θυρωρεία, στην περίφραξη, στις εισόδους και εξόδους του κτιρίου όπως επίσης και στις μεταλλικές αψίδες/κατασκευές τους και στους χώρους ελέγχου, στο υπόγειο, στο ισόγειο, στα αίθρια, σε όλους τους ορόφους και στο δώμα, στα πάρκινγκ των αυτοκινήτων και στις αποθήκες.

Εργασίες θα εκτελεστούν και στις εξής ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα και συστήματα του κτίσματος: θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, BMS, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, επεξεργασίας νερού, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, υποσταθμός μέσης τάσης, διανομής χαμηλής τάσης, εφεδρικής παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, UPS), ασφαλείας και παρακολούθησης, μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και οπτικοακουστικών μέσων και δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Η σύμβαση έχει διάρκεια τρία χρόνια, αλλά η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να την παρατείνει μονομερώς για χρονικό διάστημα έως ενός έτους. Όσο για τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης, με συνυπολογισμό και των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν, θα ανέρχεται έως το ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και το να επιβλέπει, να συντηρεί, να αποκαθιστά τη λειτουργία και να υποστηρίζει λειτουργικά τα συστήματα των εγκαταστάσεων του κτιρίου.