Δημοπρατήθηκαν, με ανοικτό διαγωνισμό, έργα ανακαίνισης στη Νοσηλευτική Μονάδα Γιαννιτσών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας.  Αναθέτουσα αρχή είναι η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, στην οποία εξάλλου και υπάγεται η προαναφερθείσα νοσηλευτική μονάδα. Τη διαγωνιστική διαδικασία διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Ανακαίνιση του χειρουργείου και του μαιευτηρίου
Αντικείμενο του έργου αποτελεί, αφ’ ενός, η ανακαίνιση των χώρων του χειρουργείου και, πιο συγκεκριμένα, των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων, με διατήρηση της ίδιας διαρρύθμισης και σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου χειρουργείου που να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. Αφ’ ετέρου, πρόκειται να γίνει και ανακαίνιση του χώρου του μαιευτηρίου της μονάδας, προκειμένου να μην παραβιάζονται η ασηψία και η εργονομία του εν λόγω χώρου. Στο ποσό των 1.541.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται το συνολικό κόστος του έργου. Αναφορικά με την προθεσμία που δόθηκε για την ολοκλήρωσή του, αυτή ορίστηκε στους 9 μήνες από την ημέρα υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν διορία έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 για να καταθέσουν την προσφορά τους.