Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης με σκοπό την ανέγερση κτιρίου εκκλησιαστικής οικοπεδικής έκτασης στη Θεσσαλονίκη προκήρυξε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδας. Η έκταση αυτή είναι 846,71 τ.μ. και βρίσκεται επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλείου Χατζή 2. Εκμισθωτής είναι η Εκκλησία της Ελλάδας και μισθωτής ο φορέας που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα προτείνουν αρχικό μηνιαίο μίσθωμα κατά την κρίση τους, το οποίο ωστόσο δεν θα είναι κατώτερο των 11.500 ευρώ, ενώ καλούνται να καταθέσουν μέχρι τις 4/9/2023 και ώρα 12:00 δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική προσφορά.

Η μίσθωση του ακινήτου θα διαρκέσει 49 χρόνια. Δύο έτη πριν από τη λήξη της, πάντως, ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει ισόχρονη παράταση.
Όσο για την επιλογή της πρότασης αξιοποίησης και των προτεινόμενων λύσεων, είναι στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης των διαγωνιζομένων, τόσο από άποψη σκοπιμότητας όσο και ως προς τη νομιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, η Εκκλησία της Ελλάδας θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή της επί της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής πρότασης. Η αποπεράτωση του κτιρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών χρόνων από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι υποχρεώσεις του μισθωτή
Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί θα ανεγείρει, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, κτίριο (ή κτίρια) μέχρι εξάντλησης του συντελεστή δόμησης. Όλες οι απαιτούμενες άδειες ώστε το κτίριο να οικοδομηθεί σύμφωνα με την πρόταση του μισθωτή, θα εκδοθούν με μέριμνα και δαπάνες του ίδιου. Ακόμη, τον μισθωτή θα βαρύνουν, μεταξύ άλλων, όλες οι σχετικές με τις κατασκευαστικές επεμβάσεις επί του κτιρίου δαπάνες, οι δαπάνες ασφάλισης, συντήρησης και οι πάσης φύσεως επισκευές του ακινήτου που θα κατασκευαστεί, του περιβάλλοντος χώρου του και της περίφραξης καθ’ όλο το διάστημα της μίσθωσης.

Τέλος, ο μισθωτής, για να πάρει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για να κατασκευάσει το κτίριο (ή τα κτίρια), θα καταβάλει το πρώτο και το δεύτερο έτος της μίσθωσης σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 25% εκείνου που θα προσφέρει στον διαγωνισμό, το τρίτο έτος της μίσθωσης σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 60% εκείνου που θα προσφέρει στον διαγωνισμό και το τέταρτο μισθωτικό έτος σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 100% εκείνου που προσέφερε στον διαγωνισμό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build