Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) νέου αρδευτικού έργου, αυτή τη φορά στην πεδιάδα της Ξάνθης. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», το οποίο είναι προϋπολογισμού 169,5 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ (σ.σ. άνω των 210 εκατ. με τον ΦΠΑ). Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται σε 25 χρόνια.

Τα στάδια του διαγωνισμού
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας προθεσμία για να το κάνουν αυτό έως τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 (και η αποσφράγιση θα γίνει στις 26/06/2023). Το Υπουργείο θα εξετάσει τους φακέλους και θα προσκαλέσει τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει διάλογο (πρώτο στάδιο) και υποβολή δεσμευτικών προσφορών (δεύτερο στάδιο).

Τι προβλέπει το έργο
Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην πεδιάδα της Ξάνθης. Προβλέπεται κατασκευή των κύριων έργων για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης για να εξυπηρετούνται οι αρδευτικές της ανάγκες. Θα υλοποιηθεί, επίσης, κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής της περιοχής Α2, μίας εκ των πέντε περιοχών στις οποίες έχει διαχωριστεί η πεδιάδα της Ξάνθης και η οποία περιλαμβάνει αρδευόμενες εκτάσεις περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων, ενώ παρουσιάζει τα πιο σοβαρά προβλήματα υφαλμύρωσης.

Οι υποχρεώσεις του ΙΦΣ
Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, να εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, να κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στη σύμβαση σύμπραξης, τη λειτουργία και συντήρηση του έργου αλλά και να το επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση στο τέλος της συμβατικής περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build