Δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για νέο πολυδάπανο αρδευτικό έργο προκήρυξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο αυτό αφορά, συγκεκριμένα, στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του αρδευτικού δικτύου Αλμωπαίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Ο προϋπολογισμός του, εξάλλου, εκτιμάται πως θα ανέλθει στο ποσό των 98,5 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ (και σε αυτό των 122.140.000 ευρώ με τον ΦΠΑ). Όσο για τη διάρκεια της σύμπραξης, θα είναι 25 χρόνια.

Τα στάδια του διαγωνισμού
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας προθεσμία για να το κάνουν αυτό έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 (και η αποσφράγιση θα γίνει στις 7/7/2023 και ώρα 17:00). Το Υπουργείο θα εξετάσει τους φακέλους και θα προσκαλέσει τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει διάλογο (πρώτο στάδιο) και υποβολή δεσμευτικών προσφορών (δεύτερο στάδιο).

Τι προβλέπει το έργο
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συστήσει, θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Αλμωπαίο και διάθεσής του σε αρδευτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για τον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο, με στόχο της κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής και την ελαχιστοποίηση απόληψης υπόγειου νερού.
Το έργο αφορά στην άρδευση της περιοχής όπου προβλέπεται να υλοποιηθεί με κλειστά αρδευτικά δίκτυα με αποτέλεσμα τη μείωση απωλειών. Για την μεταφορά του αρδευτικού νερού προβλέπεται να κατασκευασθεί αγωγός μεταφοράς από φράγμα. Ο αγωγός εντός της αρδευόμενης περιοχής θα διακλαδίζεται για να τροφοδοτήσει το σύνολο των αρδευτικών ζωνών.

Οι αγωγοί μεταφοράς θα είναι υπόγειοι κλειστοί υπό πίεση, θα οδεύουν κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου και θα καταλήγουν στα έργα κεφαλής κάθε αρδευτικής ζώνης, στη δεξαμενή αναρρύθμισης και στα αντλιοστάσιο τροφοδοσίας. Οι θέσεις των έργων κεφαλής έχουν επιλεχτεί σε υψηλά σημεία κάθε ζώνης ή κεντροβαρικά. Οι δεξαμενές προτείνονται ανοικτές ορθογωνικές ή τραπεζοειδείς, διαμορφούμενες με εκσκαφές, επιχώσεις, και στεγανοποίηση. Η ακαθάριστη προς άρδευση έκταση ανέρχεται σε 150.000 στρ. περίπου, εκ των οποίων η καθαρή γεωργική γη εκτιμήθηκε αρχικώς σε 120.500 στρ. περίπου. Οι προς άρδευση εκτάσεις κυμαίνονται μεταξύ των υψομέτρων +50 και +9μ. Η προς αξιοποίηση έκταση υπάγεται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας.

Οι υποχρεώσεις του ΙΦΣ
Ο ΙΦΣ θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου (υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κλπ), τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στη σύμβαση και, ταυτόχρονα, θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ. Επιπλέον, θα αναλάβει την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης Σύμπραξης. Τέλος, ο ΙΦΣ θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση στο τέλος της συμβατικής περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build