Ευκαιρίες μετασχηματισμού, βελτιστοποίησης και αυτοματισμού

Στην εποχή της ταχείας αστικοποίησης, της τεχνολογικής προόδου και της περιβαλλοντικής συνείδησης, η ζήτηση για έξυπνες πόλεις και υποδομές δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Η μεταμόρφωση ζωτικών τομέων, όπως των λιμένων, των σιδηροδρομικών δικτύων, των αεροδρομίων σε έξυπνα δίκτυα με έξυπνες υποδομές είναι πλέον αναγκαία.

Τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα σιδηροδρομικά δίκτυα, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, που αποτελούν ζωτικούς κόμβους για το εμπόριο, την κινητικότητα και τη συνδεσιμότητα, είναι πολλά. Αυτά εστιάζονται κυρίως σε θέματα όπως η γήρανση των υποδομων, η ασφάλεια των επιβατών, οι περιορισμοι σε χωρητικότητα φορτίων, η συμφόρηση, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κα.
Τα παραπάνω κομβικά ζητήματα αντιμετωπίζονται με τον μετασχηματισμό αυτών των δικτύων σε εξυπνα δίκτυα, με έξυπνες υποδομές οπου θα υπάρχει διαλειτουργικότητα.

Έξυπνα καινοτόμα δίκτυα Μεταφορων
Τα έξυπνα δίκτυα φέρνουν επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των σιδηροδρομικών δικτύων, των αεροδρομίων και των λιμανιών, προσφέροντας ευκαιρίες μετασχηματισμού, βελτιστοποίησης, και αυτοματισμού. Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big Data), και το Διαδίκτυο των δεδομένων (IoT), τα έξυπνα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα σε διασυνδεδεμένες υποδομές.

Μία από τις βασικές εφαρμογές των έξυπνων δικτύων είναι η προγνωστική συντήρηση, η οποία χρησιμοποιεί αναλύσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης για την πρόβλεψη αστοχιών εξοπλισμού και τη βελτιστοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης.

Αντιμετωπίζοντας προληπτικά τις ανάγκες συντήρησης, οι σιδηροδρομικοί φορείς, οι αρχές αεροδρομίων και οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο διακοπής λειτουργίας, να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την αξιοπιστία.

Επιπλέον, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων, της διαχείρισης της κίνησης και του φορτίου. Μέσω της ανάπτυξης αισθητήρων, συσκευών IoT και προηγμένων άλλων τεχνολογιών, οι χρήστες αυτών των συστημάτων μπορούν να συγκεντρώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τις ροές επιβατών, τις μετακινήσεις και τη διαχείριση φορτίου καθώς και για τη χρήση της υποδομής, επιτρέποντας δυναμική κατανομή πόρων και λειτουργικές προσαρμογές για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας σε σχέση με επιβάτες και φορτίο.

Τέλος, τα έξυπνα δίκτυα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας στα σιδηροδρομικά δίκτυα, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Με την ενσωμάτωση συστημάτων επιτήρησης, βιομετρικού ελέγχου ταυτότητας και έξυπνων αναλύσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανιχνεύουν αποτελεσματικά τις διάφορες απειλές για την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβατών, του φορτίου και των υποδομών.

Διαλειτουργικότητα
Τα εξυπνα δίκτυα απαιτούν και διαλειτουργικότητα, που βρίσκεται στο επίκεντρο για μια αποτελεσματική συνδεσιμότητα εντός και μεταξύ των σιδηροδρομικών δικτύων, των αεροδρομίων και των λιμανιών.

Η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην απρόσκοπτη ενοποίηση και συμβατότητα διαφορετικών συστημάτων και τεχνολογιών για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, σε θέματα όπως η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ικανότητα διαφορετικών συστημάτων, τεχνολογιών και συσχετιζομένων τομέων να επικοινωνούν απρόσκοπτα, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων.

Εκτός από την τεχνική συμβατότητα, απαιτείται εναρμόνιση των κανονισμών και επιχειρησιακός συντονισμός. Η επίτευξη διαλειτουργικότητας απαιτεί συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ των παραγόντων του κλάδου, των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων χάραξης πολιτικής σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές για τη θέσπιση και εναρμόνιση των προτύπων και πλαισίων οπως η υιοθέτηση ανοιχτών αρχιτεκτονικών, χρήση τυποποιημένων πρωτοκόλλων και μορφής δεδομένων κ.α.

Εξυπνες υποδομες δικτύων μεταφορών
Τα έξυπνα δίκτυα πρέπει να συνοδεύονται και από έξυπνες ανθεκτικές υποδομές, που επίσης διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της βιωσιμότητας των μεταφορικών δικτύων. Με την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και λύσεων, οι χρήστες αυτών των συστημάτων μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα, να μετριάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Για παράδειγμα, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί μπορούν να αξιοποιήσουν ηλιακούς συλλέκτες, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και έξυπνες λύσεις φωτισμού για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Ομοίως, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια μπορούν να εφαρμόσουν πρότυπα πράσινων κτιρίων, ηλεκτροδοτημένο εξοπλισμό υποστήριξης εδάφους και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά για να ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμά άνθρακά τους και να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Πλοήγηση σε ένα συνδεδεμένο Μέλλον
Η συνεργασία, η καινοτομία και η προνοητική προσέγγιση είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των αναδυόμενων τεχνολογιών, για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών των τομέων μεταφορών και logistics.

Τα έξυπνα δίκτυα και υποδομές προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση στην αστική ανάπτυξη, αξιοποιώντας την τεχνολογία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, και της βιωσιμότητας.

Καθώς πλοηγούμαστε στην πολυπλοκότητα των υποδομών διασύνδεσης σε σιδηροδρομικά δίκτυα, αεροδρόμια και λιμάνια, είναι επιτακτική ανάγκη να προσεγγίσουμε ένα μέλλον συνδεσιμότητας με γνώμονα τη διαλειτουργικότητα, τα έξυπνα δίκτυα και τις έξυπνες υποδομές, αναπόσπαστα στοιχεία για την δημιουργία έξυπνων ανθεκτικών βιώσιμων πόλεων που θα αξιοποιούν τα δεδομένα και συνδεσιμότητα, για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Κλείνοντας, και με την ιδιότητα μου ως Προέδρου του ΣΕΓΜ – Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών, θα ήθελα να τονίσω ότι οι εταιρείες μελετων και συμβούλων μηχανικών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και στη διαμόρφωση του μέλλοντος των έξυπνων υποδομών.

Από τα λιμάνια και τα σιδηροδρομικά δίκτυα μέχρι τα αεροδρόμια και τις έξυπνες πόλεις, οι εταιρείες μελετων και συμβούλων μηχανικών παρέχουν τεχνογνωσία, καινοτομία δέσμευση για ποιότητα και λύσεις για βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές που αποτελούν τα θεμέλια για προηγμένες και ευημερούσες κοινωνίες.