Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ενέκρινε προγραμματική σύμβαση με την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα Αναδυόμενων και Επαναδυόμενων Παθογόνων» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές αναλαμβάνει τον ρόλο της αναθέτουσας αρχής, τη διοίκηση και επίβλεψη της κατασκευής δύο κτιρίων LΑB και ΗUB και τη διαβίβαση της απόφασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς τελική έγκριση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέχεται στο ποσό των 11.681.452 ευρώ. Σημειώνεται πως το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεν διαθέτει το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση του έργου, ενώ για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, δημιουργήθηκε όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» που αποτελείται από τρεις εκπροσώπους του ινστιτούτου, έναν εκπρόσωπο της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές και έναν εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα δύο νέα κτίρια
Όπως περιγράφεται στη σύμβαση θα κατασκευαστούν δύο νέα κτίρια, ένα ερευνητικών εργασιών (LAB) και ένα γραφείων, εκπαίδευσης και διαμονής (HUB). Αμφότερα θα ενσωματωθούν λειτουργικά στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα και θα αποτελούν το κέντρο ερευνών παθογόνων παραγόντων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.  Θα κατασκευασθούν στις θέσεις που καταλαμβάνουν σήμερα δύο υφιστάμενα κτίρια και προβλέπεται να καταλάβουν έκταση (καλυπτόμενης επιφανείας) 300 m2 το καθένα, ενώ θα διαθέτουν τρεις υπέργειους και δύο υπογείους ορόφους έκαστο. Για λόγους τη βέλτιστη λειτουργία και τη βέλτιστης λειτουργικής ενσωμάτωσης στο συνολικό κτιριακό συγκρότημα του ινστιτούτου προβλέπεται η σύνδεση των δύο προστιθεμένων κτιρίων με εναέρια κλειστή πεζογέφυρα – συνδετήριο διάδρομο προσώπων στον 1ο όροφο καθώς και στα δύο υπόγεια.

Τα νέα κτίρια θα συνδεθούν με γέφυρα και με τα δύο υφιστάμενα κτίρια του Παστέρ. Το κτίριο LAB θα στεγάσει επιστημονικά εργαστήρια αυξημένης βιοασφάλειας, εξοπλισμένα με ρομποτικά συστήματα που θα επιτρέπουν την απομόνωση των επικίνδυνων παθογόνων παραγόντων και θα διατηρούν in vitro πειραματικά μοντέλα μολυσματικών ασθενειών, καθώς και απλά εργαστήρια, αποστειρωτήριο και βοηθητικούς εργαστηριακούς χώρους βαρέων μηχανημάτων.

Στο κτίριο HUB θα στεγαστούν χώροι γραφείων για τους επιστήμονες, χώροι φιλοξενίας επιστημόνων, αίθουσα σεμιναρίων, και χώρος εστίασης-καφετέρια για τους εργαζομένους στο ινστιτούτο, με τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις προετοιμασίας καφέ – μικρών γευμάτων. Οι υπόγειοι όροφοι των δύο κτιρίων θα στεγάσουν χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build