Αυξάνεται η ονομαστική μικτή ισχύς του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ), με καύσιμο φυσικό αέριο, που θα εγκατασταθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Β΄ Φάση Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου, από 662 MW σε 840 MW, σύμφωνα με την τροποποίηση που ενέκρινε το ΥΠΕΝ στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).

Ταυτόχρονα, αλλάζει η επωνυμία της εταιρείας από “DAMCO ENERGY Α.Ε.” σε “ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”.

Βασικά τεχνικά στοιχεία της μονάδας

Η νέα μονάδα μονού καυσίμου φυσικού αερίου, συνδυασμένου κύκλου, ονομαστικής μικτής ισχύος 840 MW, με εγγυημένο βαθμό απόδοσης 60,0% σε ISO συνθήκες, θα αποτελείται από τα εξής μέρη:

  • Έναν αεριοστρόβιλο καθαρής ισχύος περίπου 571 MW,
  • Έναν ατμοστρόβιλο καθαρής ισχύος περίπου 269 MW,
  • Έναν εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων τριών βαθμίδων πίεσης,
  • Έναν αερόψυκτο συμπυκνωτή,
  • Έναν βοηθητικό λέβητα ατμοπαραγωγής, δυναμικότητας περίπου 40 t/h, με πίεση περίπου 15 bar για την εκκίνηση της μονάδας,
  • Δύο τροφοδοτικές αντλίες λέβητα (εναλλάκτη) και δύο συμπυκνώματος, δυναμικότητας εκάστης του 100% της απαιτούμενης παραγωγής, από μία σε λειτουργία και η άλλη σε εφεδρεία,
  • Δύο αντλίες βοηθητικού κλειστού συστήματος ψύξης με τον αντίστοιχο αερόψυκτο εναλλάκτη,
  • Σύστημα ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου με τον αντίστοιχο αεριοσυμπιεστή, εκτός του αντίστοιχου του ΔΕΣΦΑ.

Ως καύσιμο θα χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο από το παρακείμενο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, μέσω σταθμού ρύθμισης και μέτρησης ( Gas Regulating & Metering Station- M/R) που θα εγκατασταθεί εκτός της ΒΙΠΕ από τον ΔΕΣΦΑ.