Η εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών SALFO & Συνεργάτες επικεντρώνεται στη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών, τόσο για τη βελτιστοποίηση των έργων όσο και των διαδικασιών σε εταιρικό επίπεδο.

Το Building Information Modeling (BIM) είναι μια ψηφιακή καινοτομία στην κατασκευή και τον σχεδιασμό, η οποία αναπροσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο τα έργα σχεδιάζονται, υλοποιούνται και διαχειρίζονται. Συχνά παρεξηγημένο ως απλά μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών δομών, το BIM περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων, που στοχεύουν κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριών κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός έργου.

Στον πυρήνα του, το BIM αφορά τον στρατηγικό χειρισμό των δεδομένων, από τη δημιουργία έως την κατεδάφιση. Ενώ η τρισδιάστατη μοντελοποίηση είναι αναμφίβολα ένα εν γένει κρίσιμο στοιχείο του BIM, αυτό αποτελεί μόνο ένα δείγμα των απεριόριστων δυνατοτήτων του. Το BIM καλύπτει έναν πλούτο πληροφοριών πέρα από γεωμετρικές αναπαραστάσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρικών σχέσεων, προδιαγραφών των υλικών, εκτιμήσεων κόστους, δεδομένων προγραμματισμού και ανάλυσης απόδοσης.

Ενιαίος συντονισμός της ομάδας εργασίας
Μία από τις θεμελιώδεις αρχές του BIM είναι η συνεργασία. Με τον κεντρικό χειρισμό πληροφοριών του έργου εντός ενός κοινού ψηφιακού περιβάλλοντος, τα ενδιαφερόμενα μέλη από διάφορες ειδικότητες μπορούν να συνεργαστούν απροβλημάτιστα, προάγοντας καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εργολάβοι και ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων, τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων και τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

Ψηφιακή βιβλιοθήκη δεδομένων
Tο BIM λειτουργεί ως «αποθήκη» για τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συνολική τεκμηρίωση του έργου. Αντί να βασίζεται σε διασκορπισμένα πακέτα σχεδίων και εγγράφων, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο ενσωματώνονται εντός του μοντέλου BIM. Αυτό εξασφαλίζει τη συνεχή επικαιροποίηση των πληροφοριών, μειώνει τα σφάλματα και διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση σε ακριβή, ενημερωμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του έργου. Είτε πρόκειται για αρχιτεκτονικά σχέδια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες ή Η/Μ διατάξεις, όλα οργανώνονται προσεκτικά εντός του περιβάλλοντος BIM.

Πρόβλεψη και προσομοίωση για διασφάλιση αποτελέσματος
Μέσω του BIM μπορεί να επιτευχθεί η έξυπνη ανάλυση και προσομοίωση, επιτρέποντας σε συνεργάτες να εξετάσουν διάφορα σενάρια σχεδιασμού και να αξιολογήσουν την επίδρασή τους σε μετρήσεις απόδοσης όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, η δομική ακεραιότητα και τα κόστη του κύκλου ζωής. Με την προσομοίωση διαφορετικών σεναρίων στα πρώιμα στάδια της φάσης σχεδιασμού, οι μελετητικές ομάδες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους για τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα του κόστους – βελτιώσεις οι οποίες οδηγούν σε πιο ανθεκτικά και περιβαλλοντικά φιλικά κτίρια. Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας του BIM είναι ο ρόλος του στη διαχείριση και τον συντονισμό έργων. Με την ένταξη λειτουργιών προγραμματισμού και εκτίμησης κόστους, το BIM επιτρέπει στους διαχειριστές του έργου να αναπτύξουν λεπτομερή προγράμματα κατασκευής και ακριβείς προβλέψεις κόστους, βασισμένες σε δεδομένα πραγματικού χρόνου. Αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική ανάθεση πόρων, μειώνει τις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα και βελτιώνει τη συνολική προβλεψιμότητα του έργου.

Επιπλέον, το BIM διευκολύνει τη διαχείριση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων παρέχοντας ένα ψηφιακό δίδυμο του φυσικού περιουσιακού στοιχείου. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές εγκαταστάσεων μπορούν να εκμεταλλευτούν τα δεδομένα BIM για να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες, να πραγματοποιούν προληπτική συντήρηση και να σχεδιάζουν ανακαινίσεις αποτελεσματικά. Με πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τα κτιριακά στοιχεία, τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και τους προγραμματισμούς συντήρησης, οι διαχειριστές εγκαταστάσεων μπορούν να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη απόδοση και μακροζωία του κτιριακού περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά, το BIM ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής μοντελοποίησης και αναδεικνύεται ως ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών που οδηγεί στην αποτελεσματικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία σε ολόκληρο τον κατασκευαστικό κλάδο. Μέσω του BIM, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες για τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας, τη μείωση του κόστους και την παράδοση έργων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Συμπερασματικά, ενώ η τρισδιάστατη μοντελοποίηση είναι αναπόσπαστο μέρος του BIM, η πραγματική του ουσία έγκειται στη στρατηγική διαχείριση των πληροφοριών σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη λειτουργία και τη συντήρηση, το BIM φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι φορείς αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα, ενισχύοντας τη συνεργασία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στο δομημένο περιβάλλον.

Η εταιρεία SALFO & Συνεργάτες, ως εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών, «μεταφράζει» το ακρωνύμιο του ΒΙΜ ως Building Information Management, καθώς αντιλαμβάνεται τα τεράστια οφέλη που αποφέρει το ΒΙΜ ως ολιστική διαδικασία διαχείρισης πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία δεν επικεντρώνονται μόνο στη μοντελοποίηση, αλλά είναι βασισμένες στα διεθνή πρότυπα ISO 19650 και αποσκοπούν στη σωστή διαχείριση πληροφοριών και στην αξιοποίησή τους, τόσο σε επίπεδο έργου όσο και σε εταιρικό επίπεδο.