Τη συμφωνία του βασικού μετόχου της, Γεώργιου Συνατσάκη με την Adamas Group του Δημήτρη Κούτρα για την απόκτηση του 29,31% της Δομικής Κρήτης, γνωστοποίησε η εισηγμένη.

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία, που υπόκειται στην έγκριση του εκπροσώπου των ομολογιούχων, προβλέπει τη μελλοντική πώληση από τον Γ. Συνατσάκη 4.654.906 μετοχών της εισηγμένης στην Adamas Group του Δ. Κούτρα.

Ειδικότερα, η Δομική Κρήτης αναφέρει ότι έλαβε προ ολίγου την Τετάρτη, 28.6.2023, γνωστοποίηση από 1) τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ, ο οποίος είναι α) μέτοχος της Εταιρείας και ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά ποσοστό 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της και β) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και 2) την εταιρεία ADAMAS GROUP LTD, με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, οδό Νέστορος 42, Καϊμακλί, της οποίας οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σ’ αυτές ανήκουν εξ ολοκλήρου στον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία στις 28 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, καταρτίστηκε Συμφωνητικό μεταξύ του Γ. Συνατσάκη και της εταιρίας ADAMAS GROUP LTD για μελλοντική πώληση από τον Γ. Συνατσάκη στην εταιρεία ADAMAS GROUP LTD 4.654.906 μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στον Γ. Συνατσάκη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,31% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντί 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Η πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών θα πραγματοποιηθεί όταν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδώσει η Εταιρεία δώσει τη συναίνεσή του για τη συναλλαγή αυτή.

Η εισηγμένη σημειώνει ότι θα ανακοινώσει αμελλητί οποιαδήποτε πληροφορία έχει ως προς το θέμα της συναίνεσης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.