Στην ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση έργων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 22,63 εκατ. ευρώ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και την επαναπροκήρυξή της προχώρησε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετά από απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που έκρινε ως προσβαλλόμενο έναν όρο της διακήρυξης του έργου, μετά από προσφυγή.

Ο επίμαχος όρος, σύμφωνα με τον φορέα που προσέφυγε στην ΑΕΠΠ, αφορούσε στην απαίτηση διάθεσης εξουσιοδοτημένου συνεργείου στην Ελλάδα ήδη κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς το οποίο να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις, με τον προσφεύγοντα να καταγγέλλει την εισαγωγή συγκαλυμμένου κριτηρίου τεχνικής επάρκειας συμμετοχής στο διαγωνισμό, αντίθετου στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων.

Η ΑΕΠΠ συμφώνησε με τον προσφεύγοντα, κρίνοντας ότι ο όρος αυτός δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος οικονομικών φορέων δραστηριοποιούμενων σε άλλα κράτη-μέλη, όπως ο προσφεύγων, που ναι μεν έχει δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα επανειλημμένα στο παρελθόν, πλην όμως ουδέποτε είχε μόνιμη συνεργασία με εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην Ελλάδα, πολλώ μάλλον δεν έχει δεκαετή συνεργασία με κανένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΠ, επειδή ο όρος αυτός δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος του, παρότι διαθέτει και πολύ μεγάλο αριθμό εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και στελεχών και μηχανικά και τεχνικά μέσα και εξοπλισμό και όλη την απαιτούμενη υποδομή, καθώς και πλήρη αποθήκη, εκτός Ελλάδος, αλλά δεν τα διαθέτει στην Ελλάδα, και ως εκ τούτου εμποδίζεται να συμμετάσχει παραδεκτώς στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, «ο παραπάνω όρος πρέπει να ακυρωθεί προεχόντως ως αντίθετος στο ενωσιακό δίκαιο και στην απαγόρευση διακρίσεων». Σε συμμόρφωση της απόφασης αυτής, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ματαίωσε τον διαγωνισμό και αναμένεται σύντομα να προκηρύξει νέο διαγωνισμό με επικαιροποιημένα τευχη δημοπράτησης.
Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά μεταξύ άλλων στην αντικατάσταση αναβατήρων από νέους, στην εγκατάσταση νέου αναβατήρα, στην εγκατάσταση αυτόματου συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση εγκαταλελειμμένου πέτρινου κτιρίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build