Αυξημένα κατά 34% ήταν στο πρώτο εννεάμηνο του 2022 τα έσοδα της BriQ Properties από ενοίκια, εν μέρει λόγω της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις της εταιρείας σε logistics, αλλά και λόγω της μείωσης των αντιστοίχων εσόδων του 2021, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων για την πανδημία. Ειδικότερα, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι 4,4 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του εννεαμήνου 2022 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 40%.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου BriQ Properties περιλάμβανε 26 ακίνητα συνολικής αξίας 130,5 εκατ. ευρώ, έναντι 27 ακίνητων αξίας 122 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Ο μειωμένος αριθμός των ακινήτων προέκυψε μετά την πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι 1,35 εκατ. ευρώ. Την 30η Σεπτεμβρίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας ανερχόταν σε 129,3 εκατ. ευρώ, έναντι 120,8 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας είναι: 49% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Δικαστική διαμάχη για το ακίνητο στον Ασπρόπυργο
Σημειώνεται σε βάρος της BriQ Properties εκκρεμεί αγωγή τρίτου, δυνάμει της οποίας ζητείται να διορθωθούν οι κτηματολογικές εγγραφές σε σχέση με ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Η διόρθωση αφορά δύο τμήματα εκτάσεως 58,61 τ.μ. και 1.090,42 τ.μ. από το σύνολο των 102.813,17 τ.μ. της ιδιοκτησίας της εταιρείας. Η BriQ έχει αντικρούσει την αγωγή αυτή, ζητώντας την απόρριψή της τόσο για νομικούς όσο και για ουσιαστικούς λόγους και εκκρεμεί ο προσδιορισμός τυπικής συζήτησης της αγωγής, ενώ η ενάγουσα έχει ήδη ζητήσει την έκδοση αναβλητικής απόφασης προκειμένου να προχωρήσει σε εκ νέου άσκηση της αγωγής, δεδομένου ότι ορισμένοι εκ των εναγομένων έχουν αποβιώσει. Παράλληλα, η εταιρεία άσκησε αγωγή κατά των πωλητών των εν λόγω ιδιοκτησιών στην BriQ, σύμφωνα με την οποία οφείλουν να καταβάλουν στην εταιρεία ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή κτήσης των διεκδικούμενων τμημάτων ως αποζημίωση λόγω μείωσης της περιουσίας της και σύμφωνα με τις διατάξεις λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού τους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build