Αύξηση της τάξεως του 65% κατέγραψαν τα έσοδα της BriQ Properties από ενοίκια το 2021, συγκριτικά με το 2020, χάρη στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από νέες επενδύσεις της εταιρείας, κυρίως στον τομέα των logistics. Ειδικότερα, τα περσινά έσοδα του ομίλου BriQ Properties από ενοίκια ανήλθαν σε 6,06 εκατ. ευρώ, έναντι 3,68 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ στα έσοδα από μισθώματα του ομίλου για τη χρήση 2021 περιλαμβάνεται μείωση 877.000 ευρώ λόγω των μέτρων για την πανδημία, έναντι αντίστοιχης μείωσης 954.000 ευρώ στη χρήση 2020.

Συνολικά, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο όμιλος είχε στην κατοχή του 27 ακίνητα συνολικής αξίας 122,02 εκατ. ευρώ, έναντι 28 ακίνητων αξίας 106,19 εκατ ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (+15% σε αξία). Ο όμιλος προχώρησε πέρυσι σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού 12,33 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλάμβαναν 7,38 εκατ. επενδύσεις στον τομέα των logistics, 3,23 εκατ. στον τομέα των γραφείων και 1,46 εκατ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αποτελείτο κατά 49% από κτίρια logistics, κατά 29% από κτίρια γραφείων, κατά 17% από ξενοδοχεία και κατά 5% από λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Στο +134% τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη
Τα κέρδη του ομίλου από αναπροσαρμογή των ακινήτων του σε εύλογη αξία ανήλθαν το 2021 σε 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι 416.000 ευρώ στη χρήση 2020, εκ των οποίων ποσό 2,61 εκατ. ευρώ αφορά στον τομέα των logistics. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε 4,21 εκατ. ευρώ, έναντι 2,25 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,87 εκατ. ευρώ, έναντι 1,65 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 4,28 εκατ. ευρώ, έναντι 2,07 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ την ίδια μέρα οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν σε 30,15 εκατ. ευρώ, έναντι 18,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το Net Debt του Ομίλου ανέρχονταν σε 25,88 εκατ. ευρώ και το Net L.T.V (δανειακές υποχρεώσεις μείον μετρητά προς επενδύσεις σε ακίνητα) σε 21,4%, έναντι 16,25 εκατ. και 15,3% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει την 19η Απριλίου 2022, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,075 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2021 και προηγουμένων χρήσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build