Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και οι προκλήσεις της αλλαγής ήταν το βασικό θέμα του workshop της EU BIM Task Group, που φιλοξένησε στην Αθήνα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 19 Ιουνίου, παρουσία 23 εκπροσώπων από 13 χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν κυβερνήσεις, δημόσιους και περιφερειακούς φορείς χωρών της ΕΕ, από τους κλάδους των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών, των συγκοινωνιών και των μεταφορών καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Λιάνα Αναγνωστάκη, μέλος της διοικούσας επιτροπής της EU BIM task group. Στο επίκεντρο του workshop βρέθηκαν οι προκλήσεις της αλλαγής (της μετάβασης στη νέα, ψηφιακή εποχή των κατασκευών) και η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα.

To BIM δεν αφορά μόνο στον ΒΙΜ Manager
Όπως αναδείχθηκε από τις εργασίες της ομάδας, ακόμη και σε χώρες που η εφαρμογή της ΒΙΜ έχει γίνει υποχρεωτική στα δημόσια έργα (π.χ. Ισπανία) ή  υιοθέτηση της ΒΙΜ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, υπάρχει διαρκής και συστηματική ανάγκη να επικοινωνηθεί η αξία της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή των κατασκευών και την εφαρμογή της ΒΙΜ σε όλη τη διαδικασία παραγωγής έργων κατασκευής.

Οι stakeholders κάθε επιμέρους έργου και, ακόμη περισσότερο, της διαδικασίας της αλλαγής, της μετάβασης είναι πολλοί και προερχόμενοι από διαφορετικά backgrounds. Μεταξύ των βασικότερων σημειώθηκαν η διοίκηση των οργανισμών (top management), τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού (HR), οι project managers (που σχετίζονται με το έργο κατασκευής αλλά δεν είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της ΒΙΜ), οι ΙΤ executives, facility managers, υπεύθυνοι προμηθειών, κ.ό.κ.

Επικοινωνώντας την αλλαγή
Είτε αναφερόμαστε σε εμπλεκόμενους που προέρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό (internal stakeholders), είτε σε εξωτερικούς, άτομα και φορείς (external), αναδείχθηκε η σημασία να επικοινωνείται με σαφήνεια, συχνά και σταθερά η ανάγκη για την αλλαγή, προς την εφαρμογή της ΒΙΜ και την ψηφιακή μετάβαση. Τονίστηκε, ακόμη, ότι προκειμένου η επικοινωνία να πετύχει τον στόχο της και να κινητοποιήσει θα πρέπει κάθε εμπλεκόμενος (stakeholder) να λάβει ένα εξειδικευμένο μήνυμα, που θα τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία
που μπορεί να φέρει στη δουλειά και στον ρόλο του η εφαρμογή της ΒΙΜ. Επισημάνθηκε, πως ένα γενικό μήνυμα προς όλους τους stakeholders, ανεξάρτητα από το background τους, είναι πολύ πιθανό να αποτύχει στον σκοπό του.

Τα εμπόδια
Βασικό συμπέρασμα των εργασιών ήταν ότι όλες οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινά εμπόδια στην εφαρμογή της ΒΙΜ στα έργα υποδομών και κατασκευών. Εξ ου και αναδείχθηκε η ζωτική σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και use cases μεταξύ όχι μόνον των ειδικών αλλά και των χωρών. Μεταξύ των εμποδίων καταγράφηκαν: η μέση ηλικία των στελεχών στον κατασκευαστικό κλάδο, η έλλειψη expertise και τεχνογνωσίας, το ελλιπές κανονιστικό πλαίσιο τόσο σε επίπεδο κρατικό όσο και εντός των οργανισμών και φορέων, η μη ενημέρωση του κοινού για την προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει η εφαρμογή της ΒΙΜ καθώς και η έλλειψη χρηματοδότησης για τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και για εκπαίδευση των εργαζομένων.