Στρατηγικά μέτρα για πιο ασφαλή εργοτάξια

Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων σημειώνεται ετησίως στον κατασκευαστικό κλάδο κατά τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, είτε επειδή δεν ακολουθούνται τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, είτε γιατί δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού. Στο παρόν αφιέρωμα, θα παρουσιάσουμε απόψεις σπουδαίων στελεχών της αγοράς, αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας μέσα στα εργοτάξια.

Τα συνηθέστερα αιτία των ατυχημάτων
«Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση στα ατυχήματα, που συνδέονται με τη χρήση και λειτουργία των μηχανημάτων έργου. Οι γερανοί και τα ανυψωτικά μηχανήματα, μπορούν να αποτελέσουν πιθανές πηγές ατυχημάτων, εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και η προσοχή που απαιτείται κατά τη λειτουργία τους. Οι συνήθεις κίνδυνοι, που σχετίζονται με αυτά τα μηχανήματα, συνοψίζονται στην ανεπαρκή εκπαίδευση προσωπικού, την υπερφόρτωση, την αστοχία βραχίονα, την ανεξέλεγκτη μετατόπιση ή την πτώση φορτίων, τους ηλεκτρικούς κινδύνους, τις εδαφικές αστοχίες, τα σφάλματα λειτουργίας και τις μηχανικές βλάβες, καθώς και τους κινδύνους από την κυκλοφορία των οχημάτων» επισημαίνει ο Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και Πρόεδρος της Επιτροπής VISION ZERO της Commission.

Ακολούθως, ο Βίκτωρ Αβδελίδης, Construction Projects Manager της GEP Group, υποστηρίζει ότι «η πλημμελής ή ακόμα και η ανύπαρκτη συντήρηση του εξοπλισμού, ο χειρισμός του εξοπλισμού από εργαζομένους χωρίς καμία εξειδίκευση ή ειδική εκπαίδευση από τον τεχνικό ασφάλειας βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή, η κόπωση των εργαζομένων και η παραβίαση της διαδικασίας ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης, είναι μερικές μόνο από τις αιτίες που οδηγούν στα εν λόγω ατυχήματα».

Μέτρα για την ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας
«Η πρόληψη ατυχημάτων που προκαλούνται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση από τα εμπλεκόμενα μέρη του εργοταξίου σε δύο βασικούς άξονες: αφενός την άρτια προετοιμασία του εξοπλισμού και οργάνωση των εργασιών πριν την εκκίνησή τους, συλλέγοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων και αφετέρου τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, όπως η σήμανση και περίφραξη της ακτίνας δράσης των μηχανημάτων, η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από αυτά και η αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών του κατασκευαστή από τους χειριστές. Λαμβάνοντας τα παραπάνω μέτρα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός δε θα λογίζεται πλέον ως ένας πιθανός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, αλλά θα αποτελεί τον πολύτιμο αρωγό των εργαζομένων και έναν βασικό πυλώνα των κατασκευαστικών εργασιών» υπογραμμίζει ο Δημήτρης Ταπεινόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων της Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ.

Με τη σειρά του, ο Δρ. Κυριάκος Κοκλώνης, Quality & Research Director, της Biosafety S.A, τονίζει πως «ο περιορισμός των ατυχημάτων αυτής της κατηγορίας προϋποθέτει την εφαρμογή βασικών σχετικών διαδικασιών και απαιτήσεων, όπως η προληπτική και διορθωτική συντήρηση, ο περιοδικός έλεγχος – πιστοποίηση, οι οδηγίες ασφαλείας και η τεκμηριωμένη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων. Εντούτοις, το σύνολο αυτό δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως κάτι ξέχωρο και μεμονωμένο, αλλά να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στο εργοτάξιο. Ένα τέτοιο πλαίσιο μέτρων βέβαια, θα πρέπει με τη σειρά του να μην έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα στο ούτως ή άλλως αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου, αλλά να στοχεύει στην ενίσχυση της κουλτούρας ΥΑΕ στα εργοτάξια».

«Για τον περιορισμό των ατυχημάτων θα πρέπει να γίνεται: Πιστή τήρηση των οδηγιών ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία, στη συντήρηση ή ακόμα και στον καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού. Εφαρμογή όλων των δικλείδων ασφαλείας (π.χ. προφυλακτήρες κινουμένων μερών, ζώνες αποκλεισμού, σήμανση) για τον αποκλεισμό των μη εχόντων εργασία, αλλά και μη εκπαιδευμένου προσωπικού, από την προσέγγισή τους στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή όλων των παραπάνω, προϋποθέτει τη γνώση και την εμπειρία του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την τήρηση των μέτρων Υ&Α στο εργοτάξιο, αλλά και την εγρήγορση, τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια του συνόλου των εργαζομένων». σημειώνει ο Β. Αβδελίδης.

«Οι επικίνδυνοι παράγοντες και κατά συνέπεια τα εργατικά ατυχήματα στα μηχανήματα έργου μπορούν να περιοριστούν, με στόχο την εξάλειψή τους, με την επαρκή εκπαίδευση και τη στοχευμένη προληπτική λειτουργία των ελεγκτικών αρχών και των εταιρικών λειτουργιών, με επιθεωρήσεις και σωστή επίβλεψη. Η ορθή διαχείριση βάρους φορτίου, η διατήρηση ασφαλών αποστάσεων και η επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, καθιστούν πιο ασφαλή την εργασία, ενώ κρίσιμη είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή στην αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω των ΣΑΥ και ΦΑΥ (Σχέδιο και Φύλλο Ασφάλειας και Υγείας). Επιπλέον, οι ενδοεταιρικές και ενδοεργοταξιακές διαδικασίες χρειάζεται να περιλαμβάνουν την ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης του έργου για τον καλύτερο εντοπισμό των προβλημάτων και την αμεσότερη επίλυσή τους» αναφέρει ο Δρ. Α. Στοϊμενίδης και συμπληρώνει πως «οι νέες γενιές μηχανημάτων έργου μπορούν να συντελέσουν στην αποκατάσταση ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος. Η βελτίωση της τεχνολογίας μπορεί να ελέγξει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους επικίνδυνους παράγοντες, να απλοποιήσει τις λειτουργίες και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Από την άλλη αξίζει να αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με τις διεθνείς έρευνες, ενδέχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερο στρες στους εργαζόμενους, η οποία μπορεί να προκληθεί από την αύξηση του γνωστικού αντικειμένου και από την μεγαλύτερη επαναληψιμότητα των εργασιών».

Νίκος Καρανίκας: «Η εκπαίδευση των εργαζομένων έχει κομβικό ρόλο στον περιορισμό των ατυχημάτων»

Σε συνέντευξή του, o Nίκος Καρανίκας, Διευθυντής Τμήματος Τεχνικών Έργων & Κατασκευών της ErgoProlipsis, μιλά στο Construction για κρίσιμα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια μέσα στο εργοτάξιο. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στα συνηθέστερα αίτια που προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς κατά την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών ή κατά την χρήση εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία της ορθής κατάρτισης του προσωπικού, αλλά και της σωστής επίβλεψης του εργοταξίου. Η χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού, η σχολαστική τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν το κλειδί για την μείωση των ατυχημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Βάσει των ερευνητικών δεδομένων, πολλά ατυχήματα σημειώνονται κατά τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ποια είναι τα κυριότερα αίτια που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα;

Η διεθνής, αλλά και η εγχώρια εμπειρία δείχνει ότι τα ατυχήματα σε χώρους εργασίας που αφορούν σε χρήση εργαλείων και μηχανημάτων, δηλαδή μηχανολογικού εξοπλισμού, είναι πράγματι από τα συχνότερα. Αυτά οφείλονται κυρίως σε λόγους, όπως η άγνοια ή ελλιπής γνώση λειτουργίας και χειρισμού του εξοπλισμού, η μη τήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας των εργαλείων, ενδεχομένως ελαττωματικός ή και όχι καλά συντηρημένος εξοπλισμός, η μη χρήση των ενδεικνυόμενων κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και η μη ασφαλής παροχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος ή η έλλειψη ρελέ.

Ποια μέτρα ασφαλείας – πρόληψης μπορούν να παρθούν, ώστε να περιοριστούν τέτοια συμβάντα;

Είναι σαφές και εύλογο ότι η λήψη των κατάλληλων μέτρων και η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ατυχημάτων, που οφείλονται από την χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνεται χρήση πιστοποιημένου και καλά συντηρημένου εξοπλισμού. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η ευταξία του χώρου εργασιών (υλικά, άχρηστα αντικείμενα, εργαλεία, διάσπαρτα καλώδια κλπ) και, φυσικά, η τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων (προειδοποίησης, αποτροπής κλπ), η οποία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.

Κρίνεται δε, απολύτως απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων για κάθε εξοπλισμό ΜΑΠ, ενώ οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Τέλος, η ηλεκτρική παροχέτευση θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους πίνακες με ρελέ, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε κατάλληλος πυροσβεστήρας όταν πραγματοποιούνται θερμές εργασίες, όπως συγκολλήσεις, τροχίσματα κλπ.

Πώς η ορθή κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των ατυχημάτων; Ποιοι φορείς, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να αναλαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία;

Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν κομβικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ιδιαίτερα στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, με σκοπό τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εργαλείων και την αποφυγή ατυχημάτων από ελλιπή γνώση ή άγνοια κινδύνων. Είναι δε σαφές, ότι η εκπαίδευση πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τα στελέχη των Ε.Ξ.Υ.Π.Π., δηλαδή των εταιρειών παροχής εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, διαθέτουν την κατάρτιση και την επάρκεια, ώστε να παράσχουν την κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόμενους.

Οι νέες τεχνολογίες, κατά γενική ομολογία, προσφέρουν νέες προοπτικές ανάπτυξης στον κατασκευαστικό κλάδο. Ωστόσο, πώς συντελούν στην σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων εντός του εργοταξίου;

Οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνουν ως προτεραιότητα προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης των εξοπλισμών σε αντίθεση με παλαιότερο εξοπλισμό, όπου δεν ήταν άμεση προτεραιότητα η ασφάλεια (πχ χρήση παλιού τροχού με νέο που διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα και προσθετή λαβή κλπ). Επίσης, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών σαφώς μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην εμπέδωση των πρωτοκόλλων ασφάλειας.

Η εποπτεία των εργασιών μέσα στο εργοτάξιο βρίσκεται στον πυρήνα των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειάς. Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική η επίβλεψη;

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, αναφορικά με την εποπτεία στα εργοτάξια, είναι απαραίτητα προϋπόθεση για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για κάθε εργασία είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, απαιτείται συνεχής εποπτεία από έναν υπεύθυνο εργασιών, για παράδειγμα εργοδηγός, Τεχνικός Ασφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας, όπου σε αυτό το σημείο κυρίως εμπλέκονται λόγω του αντικειμένού τους οι Ε.Ξ.Υ.Π.Π., όπως είναι και η ErgoProlipsis.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση να μην γίνεται μία φορά, εφάπαξ, αλλά να επαναλαμβάνεται ανά χρονικά διαστήματα και να επικαιροποιείται το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων τακτικά, ειδικότερα όταν αλλάζουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση αλλαγής θέσεων εργασίας και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΚΕΒΕ: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη τεχνική και επιστημονική ημερίδα στον κλάδο της κεραμοποιίας

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) διοργάνωσε την πρώτη τεχνική και επιστημονική ημερίδα στον κλάδο της κεραμοποιίας στην Ελλάδα με θέμα “HEAVY CLAY INDUSTRY: CUTTING EDGE VISION FOR CERAMIC BUILDING MATERIALS” υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η ημερίδα υλοποιήθηκε  ως παράλληλη δράση με το Τiles & Bricks Europe (TBE) Congress 2024, το οποίο φιλοξενήθηκε  φέτος στη Θεσσαλονίκη (06-07.06.24) από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ελληνικής Κεραμοποιίας (ΣΕΒΚ).

Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο κ. Κουβουκλιώτης, μέλος της διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, απηύθυνε τον χαιρετισμό του, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν εξειδικευμένες μελέτες από καταρτισμένους εκπροσώπους πανεπιστημιακών τμημάτων και εργαστηρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες ανέδειξαν τη συμβολή των κεραμικών δομικών προϊόντων στην πράσινη μετάβαση του κτιριακού τομέα.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Αειφόρα χαρακτηριστικά οπτοπλινθοδομών» αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα της τοιχοποιίας από κεραμικά τούβλα στις κατασκευές, εστιάζοντας στη θερμική απόκριση, την ηχομόνωση, καθώς και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο κ. Θεόδωρος Θεοδοσίου, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., δήλωσε σχετικά με την θερμομονωτική ικανότητα των υλικών: «Για την πληρέστερη κατανόηση της θερμικής και ενεργειακής συμπεριφοράς των οπτοπλινθοδομών, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλα θετικά χαρακτηριστικά πέρα από τη θερμοπερατότητά τους, όπως είναι η θερμοχωρητικότητα, η θερμική αδράνεια και η θερμική άνεση». Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ.  Παναγιώτης Καραμπατζάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ., η εξωτερική τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή, λόγω της μεγάλης μάζας που διαθέτει, αποτελεί δομικό στοιχείο με υψηλή ηχομονωτική ικανότητα. Ο κ. Θεόδωρος Θεοδοσίου, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. εστίασε στο ότι η επιβολή περιβαλλοντικών κριτηρίων αξιολόγησης, πέρα από τα ενεργειακά, εισάγει την έννοια του κύκλου ζωής στην αξιολόγηση των τοιχοποιιών όπως και όλων των δομικών υλικών που απαρτίζουν μία κατασκευή, αναδεικνύοντας την δυναμική των πιστοποιήσεων EPD.

Η δεύτερη θεματική ενότητα της ημερίδας, επικεντρώθηκε στις καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις με τη χρήση κεραμικών δομικών προϊόντων, εστιάζοντας στο καινοτόμο σύστημα δόμησης οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας, στο κεραμικό τούβλο ως υλικό αναβάθμισης της αντοχής των κατασκευών, καθώς και στη συγκριτική αξιολόγηση των κεραμιδιών έναντι συμβατικών επιστρώσεων δώματος. Συγκεκριμένα, ο κ. Λάζαρος Μελίδης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι: «Η δόμηση από οπλισμένη φέρουσα τοιχοποιία, με σημαντικές μηχανικές και ενεργειακές ιδιότητες, θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον, καθώς εκτός από υψηλές αντοχές έναντι σεισμικών δράσεων, ταυτόχρονα μπορεί να διαθέτει και υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες». Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη του νέου καινοτόμου Συστήματος Δόμησης Οπλισμένης Φέρουσας Τοιχοποιίας και με στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας ως τρόπο δόμη

Στέλλα Τσόκα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

σης, το Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών (ΕΠΑΥΚ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συνεργάστηκε με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της ΚΕΒΕ – το ερευνητικό έργο έχει ολοκληρωθεί και το Σύστημα Δόμησης Οπλισμένης Φέρουσας Τοιχοποιίας θα διατεθεί στην αγορά εντός του 2024. Επιπλέον, στη θωράκιση της τοιχοποιίας έναντι των σεισμικών φορτίων η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση οπτοπλίνθων, αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τη θεαματική συνεισφορά των οπτοπλίνθων κατακορύφων οπών. Στη συνέχεια, η κα. Στέλλα Τσόκα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χρήσης κεραμιδιών έναντι συμβατικών επιστρώσεων δώματος, αναδεικνύοντας τη συμβολή της κεραμοσκεπής στο μικροκλίμα εντός αστικού ιστού και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των ενοίκων.

Στο «μικροσκόπιο» τα έργα αναβάθμισης των δομών υγείας

Ήδη από την προηγούμενη χρονιά, έχουν δρομολογηθεί έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κτιριακές υποδομές των νοσοκομειακών μονάδων και των κατά τόπους κέντρων υγείας. Δεν γίνεται λόγος μόνο για ανακαινίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων, αλλά και για ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες θα μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εν λόγω κτιρίων και φυσικά τα ενεργειακά τους κόστη. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν σε δομές υγείας σε όλη την επικράτεια, οι οποίες αναμένεται να εκσυγχρονίσουν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα υγείας της χώρας μας.

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός σε δομές υγείας
Την υπογραφή συμβάσεων για έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών σε οκτώ μεγάλα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας, κατόπιν σχετικών διαγωνισμών που διενεργήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, υπέγραψαν οι εταιρείες RESINVEST ΑΕ και SOLIS A.E. Οι συμβάσεις αφορούν συγκεκριμένα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς και τα Κέντρα Υγείας Ακράτας, Μεγαλόπολης και Ναυπάκτου. Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η κοινοπραξία RESINVEST – SOLIS αναλαμβάνει τη μελέτη και ολοκλήρωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των κλινικών, των εργαστηρίων και των υποδομών των εν λόγω νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Συγκεκριμένα, οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, την εκπόνηση εργασιών πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρολόγου μηχανικού, την αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με νέα τεχνολογίας LED, την αναβάθμιση υδραυλικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών υποδομών (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες κ.λπ.), καθώς και την ανακαίνιση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητάς τους.

Ενίσχυση των κτιριακών υποδομών
Οι κτιριακές υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Ικαρίας πρόκειται να επισκευαστούν και να ανακαινιστούν, με τη «Σάκκος Χ. & ΣΙΑ ΕΕ» να αναλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα. Η εταιρεία επικράτησε στον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, προσφέροντας μέση έκπτωση 3,60% (σ.σ. ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανερχόταν στο ποσό των 1.525.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ενώ υπέγραψε κιόλας τη σύμβαση για την υλοποίησή του με τον κύριό του, τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Να αναφερθεί, πως η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» προβλέπεται η πλήρης επισκευή και ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων Παθολογικής και Καρδιολογικής στον 2ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος, όπως επίσης και η ήπια ανακαίνιση (με αντικατάσταση δαπέδων και ανακαίνιση χρωματισμών) σε όλους τους χώρους του ισογείου. Όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ικαρίας, θα επισκευαστούν και θα ανακαινιστούν οι νοσηλευτικές μονάδες, τα χειρουργεία, το μαιευτήριο, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα εργαστήρια, τα γραφεία, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι λοιποί υποστηρικτικοί χώροι του. Δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο εξωτερικό περίβλημα των δύο νοσοκομείων.

Έργα αναβάθμισης σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα
Η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η Βέρμιον ΑΤΕΕ υπέγραψαν τις μεταξύ τους συμβάσεις για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης σε συνολικά τέσσερα νοσοκομεία που υπάγονται στην προαναφερθείσα Υγειονομική Περιφέρεια. Πρόκειται για δύο διακριτά έργα. Το πρώτο, αρχικού προϋπολογισμού 2.105.119,33 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά σε εργασίες αναβάθμισης, αναδιαρρύθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η Βέρμιον ΑΤΕΕ θα υλοποιήσει επεμβάσεις αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης των υφιστάμενων χώρων του ΤΕΠ, ανάπτυξη και διαμόρφωση νέας πτέρυγας ΤΕΠ (Παιδιατρική), ανακαίνιση της αίθουσας τοκετών και της αίθουσας ωδίνων στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική (πτέρυγα Υ2) και αναβάθμιση της υφισταμένης χειρουργικής αίθουσας σε ολοκληρωμένη ψηφιακή χειρουργική αίθουσα. Το έτερο έργο, αρχικού προϋπολογισμού 4.359.093,10 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), ως αντικείμενό του έχει την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων των ΤΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων Θήβας, Καρδίτσας και Βόλου, όπως επίσης και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Η μέση έκπτωση που προσέφερε η Βέρμιον ΑΤΕΕ και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση ήταν 0,21%. Τα ΤΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικής επάρκειας, ωστόσο έχουν φθορές λόγω παλαιότητας και χρήσης και χρήζουν συνολικά ανακαίνισης, από άποψη οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στους περιβάλλοντες χώρους τους απαιτείται να εκτελεστούν επεμβάσεις αναδιαμόρφωσης, αφ’ ενός λόγω φθορών από την χρήση και τον χρόνο, αφ’ ετέρου για βελτίωση της προσβασιμότητας και προσέγγισης στην κύρια είσοδό τους.

Από εκεί και πέρα, να σημειωθεί, ειδικά για το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, ότι στεγάζεται σε χώρο περίπου 1.176 τετραγωνικών μέτρων, αλλά η επιφάνεια επεμβάσεων περιορίζεται σε περίπου 400 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, παρουσιάζονται κυκλοφοριακές δυσκολίες και συνθήκες συνωστισμού και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η λειτουργική του αναβάθμιση, σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Υγείας και τις συναφείς οδηγίες, με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας. Αναφορικά, τέλος, με τον χώρο στον οποίο θα δημιουργηθεί η νέα ΜΕΘ απομόνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, εκεί βρίσκονται οι χώροι εργασίας νοσοκόμων, μέρος δευτερεύοντος διαδρόμου, η αποθήκη ειδών καθαριότητος, τα αποδυτήρια προσωπικού ανδρών και γυναικών και το WC προσωπικού.

Ανοικτός διαγωνισμός για τα νοσοκομεία πύργου και Μεσολογγίου
Έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου της μελέτης και υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών δύο νοσοκομείων, τα οποία υπάγονται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται, για τη Νοσηλευτική Μονάδα (ΝΜ) Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Ηλείας και τη Νοσηλευτική Μονάδα (ΝΜ) Μεσολογγίου του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Αιτωλοακαρνανίας. Το έργο είναι συνολικού κόστους 1.582.522,08 ευρώ (με ΦΠΑ) και η προθεσμία για την αποπεράτωσή του είναι 16 μήνες. Η διορία υποβολής των προσφορών τελειώνει τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00. Τα έργα στη ΝΜ Πύργου περιλαμβάνουν θερμομόνωση και αντικατάσταση της υγρομόνωσης της ταράτσας της Ψυχιατρικής Κλινικής και των αρμών διαστολής δώματος, αλλά και αποκατάσταση των όψεων των κλιμακοστασίων. Αντίστοιχα τα έργα στη ΝΜ Μεσολογγίου περιλαμβάνουν: αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων με κάσωμα, επισκευή κεραμοσκεπής και τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως με λαμπτήρες LED, και αποξήλωση των υφιστάμενων δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού και εγκατάσταση νέων από το λεβητοστάσιο προς τα FCU και τις κλιματιστικές μονάδες.

Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση
Προχωρούν τα έργα συνολικού ύψους 66,73 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων τριών νοσοκομείων και 26 κέντρων υγείας, τα οποία υπάγονται στην 3η και στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Τα συμφωνητικά υπέγραψαν οι Διοικήσεις των 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με τους αναδόχους των έργων. Τους διαγωνισμούς για τα έργα ωρίμασε και διενήργησε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, με αναθέτουσες αρχές την 3η και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια του Υπουργείου Υγείας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου θα γίνει ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου για τη στέγαση όλων των εξειδικευμένων εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσηλευτικής Μονάδας 11 κλινών-μονώσεων εσωτερικών ασθενών, με ανάδοχο την ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Έπειτα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης θα γίνει αναβάθμιση, αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών, με ανάδοχο την ένωση των Solis AE και RES Invest.

Τέλος, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχει προηγραμματιστεί ανακαίνιση της υφισταμένης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, κτιριολογική επέκταση του ισογείου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και ανακαίνιση-αναδιαρρύθμιση των Χειρουργείων και της Κεντρικής Αποστείρωσης του νοσοκομείου, με ανάδοχο την Urban Works AE.

Επεμβάσεις, παράλληλα, θα εκτελεστούν στα ακόλουθα Κέντρα Υγείας: Ορεστιάδας, Δικαίων, Σουφλίου, Σαπών, Ιάσμου, Αβδήρων, Εχίνου, Σταυρούπολης, Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Μαυροθάλασσας, Σερρών, Στρυμονικού, Ηρακλείας, Σιδηροκάστρου, Ροδόπολης, Νέας Μηχανιώνας, Ζαγκλιβερίου, Μαδύτου, Σοχού, Θέρμης, Πρίνου, Χρυσούπολης, Αγίου Νικολάου και Κασσάνδρειας. Επισημαίνεται, πως οι υπογραφείσες συμβάσεις που αφορούν τα νοσοκομεία είναι συνολικής αξίας 27.856.085,01 ευρώ, ενώ εκείνες που αφορούν τα 26 κέντρα υγείας είναι συνολικής αξίας 38.883.891,93 ευρώ.

Η «ΣΤΑΤ ΑΤΕ», έπειτα από σχετική σύμβαση που υπεγράφη στις 26 Μαρτίου, αναλαμβάνει την εκτέλεση των έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία μεγάλη παρέμβαση, η οποία ανέρχεται στα 2.867.400,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του όλου έργου ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο – πτέρυγα «Πατέρα» του Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αναλαμβάνει η ΔΙΟΛΚΟΣ ΟΕ, έπειτα από σύμβαση που υπεγράφη τον Ιανουάριου του τρέχοντος έτους. Η συνολική συμβατική δαπάνη και το κατ’ αποκοπήν τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.201.318,23 ευρώ, συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τετρακόσιες πενήντα συνολικά ημερολογιακές ημέρες, από την στιγμή της υπογραφής της.


Όμιλος Ιατρικού: Το πρώτο διεθνές ογκολογικό κέντρο με προδιαγραφές παθητικού κτιρίου
Όπως μας αναφέρει ο Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο Όμιλος πρόκειται να εγκαινιάσει το 2024 το πρώτο ιδιωτικό υπερσύγχρονο Ογκολογικό Κέντρο της ΝΑ Ευρώπης με στόχο να κυριαρχήσει στην τοπική, αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Tο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, όπως θα ονομάζεται, αποτελεί μία εμβληματική επένδυση για τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών. Είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο και “state of the art” βιοϊατρικό εξοπλισμό για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση όλων των ογκολογικών περιστατικών που του επιτρέπει να παρέχει νέες, καινοτόμες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, έκτασης 10.000 τ.μ., στεγάζεται σε ένα υψηλής αισθητικής κτιριακό συγκρότημα το οποίο βρίσκεται, δίπλα στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Αποτελεί δε, το 1ο νοσηλευτικό παθητικό κτίριο, πιστοποιημένο από το Passive House Institute, στην Ευρώπη. Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο είναι ένα πράσινο και βιώσιμο κτιριακό συγκρότημα το οποίο πληροί 13 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), με πιο σημαντικούς την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Κόστους, τη Βέλτιστη Εσωτερική Ποιότητα Αέρα και την Υψηλή Θερμική Άνεση.

ΑΗΙ CARRIER SEE: Δωρίζει εκπαιδευτική διάταξη αντλίας θερμότητας στο ΕΜΠ

Η ΑΗΙ CARRIER SEE, κοινοπρακτική εταιρεία της Carrier Corporation,  με ευθύνη για τη διανομή και την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση των προϊόντων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού Carrier και Toshiba στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης, ανακοινώνει με χαρά τη δωρεά μιας εκπαιδευτικής διάταξης αντλίας θερμότητας Carrier με ψυκτικό μέσο R-290 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου στο χώρο του ΕΜΠ. Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει την σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας.

Η δωρεά της ΑΗΙ CARRIER SEE καθιστά το ΕΜΠ το μοναδικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα που διαθέτει ανάλογο εξοπλισμό. Το ΕΜΠ, ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, διαθέτει το κατάλληλο εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον για να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη δωρεά.

Η πλήρως λειτουργική εκπαιδευτική διάταξη θα επιτρέψει στους φοιτητές του ΕΜΠ να εξοικειωθούν με την τεχνολογία των αντλιών θερμότητας και να δουν στην πράξη τη λειτουργία της νέας τεχνολογίας R-290. Το R-290, γνωστό και ως προπάνιο, είναι ένα φυσικό ψυκτικό μέσο με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), προσφέροντας μια φιλική προς το περιβάλλον λύση για συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, κ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, δήλωσε: “Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την πρωτοβουλία αυτή που ενισχύει έμπρακτα το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΕΜΠ και αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου μπορεί να προάγει την κοινωνική πρόοδο και να υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη. Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα από τέτοιες συνέργειες μπορούμε να θέσουμε και να ενισχύσουμε τα θεμέλια για ένα ευοίωνο, βιώσιμο μέλλον”.

Ο κύριος Αδαμίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της AHI CARRIER SEE, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που δωρίζουμε αυτήν την εκπαιδευτική διάταξη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία της εκπαίδευσης και της έρευνας για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι η δωρεά αυτή θα συμβάλλει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς μηχανικών που θα ηγηθούν της στροφής προς ένα πιο πράσινο μέλλον.”

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Eγκαινίασε νέα σύγχρονη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο Ηράκλειο Κρήτης

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαινίασε την Τρίτη 28 Μαΐου, τη νέα μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Νομού, διαθέτοντας λύσεις προστιθέμενης αξίας που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές στον τομέα των κατασκευών και συνδυάζουν την καινοτομία με την αειφορία, όπως η «πράσινη» σειρά σκυροδέματος ECOPact με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος  επισκέφθηκε τη νέα μονάδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία μονάδα που «τροφοδοτεί την ανάπτυξη στην Κρήτη, στον κατασκευαστικό και όχι μόνο κλάδο», ενώ συμπλήρωσε ότι «αυτή η νέα μονάδα, σταδιακά θα έχει όλο και λιγότερο ανθρακικό αποτύπωμα,  άρα με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε την απασχόληση, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, αλλά στηρίζουμε και την πράσινη μετάβαση του νησιού της Κρήτης στη νέα εποχή».

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Βουλευτής Ν. Ηρακλείου κ. Kωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κ. Μενέλαος Μποκέας, τοπικοί φορείς, επίσημοι και διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ενώ τον Αγιασμό της μονάδας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος.

O Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Μάξιμος Σενετάκης στoν χαιρετισμό που απηύθυνε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ καινοτομεί διαρκώς και υλοποιεί αυτό που στο Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνουμε προς όλες τις επιχειρήσεις: Καινοτομία παντού! Με τον τρόπο αυτό γίνεται πρότυπο, ώστε να ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες εταιρίες ή μικρότερες που επιθυμούν να μεγαλώσουν» ενώ συμπλήρωσε ότι «Θέλουμε Πατέντες, καινοτόμα προϊόντα made in Greece και υπηρεσίες αιχμής. Θέλουμε τα ταλέντα μας να μείνουν εδώ και εκείνα που έφυγαν να γυρίσουν πίσω. Θέλουμε να πιστέψουν όλοι ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. Θερμά συγχαρητήρια στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ  που πιστεύει στη νέα Ελλάδα που δημιουργούμε και το αποδεικνύει με πράξεις και εργοστάσια».

Κατά την τελετή απηύθυνε χαιρετισμό και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος δήλωσε: «Ως Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας υλοποιήσει εκατοντάδες τεχνικά έργα, αλλά και έχοντας υπογράψει δεκάδες συμβάσεις για έργα οδοποιίας και περιβαλλοντικά έργα, κοιτάζουμε μπροστά, με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Τα εγκαίνια μιας νέας βιομηχανικής μονάδας στο Ηράκλειο, σηματοδοτούν το γεγονός πως η Κρήτη μπορεί να γίνει ατμομηχανή της ανάπτυξης με επίκεντρο τις υποδομές και τα δημόσια έργα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο ξεκίνημα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Στη Διοίκηση και βεβαίως σε όλους τους εργαζομένους».

Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά : «H σημερινή ημέρα αποτελεί για εμάς ορόσημο, καθώς εγκαινιάζουμε μία σύγχρονη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται σε μεγάλη τροχιά ανάπτυξης με αειφόρα και σημαντικά έργα να έχουν ήδη δρομολογηθεί. Η νέα μονάδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, αποτελεί μέρος του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, που θα συμβάλλει ουσιαστικά, στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των έργων υποδομής του νησιού, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξή του».

H νέα μονάδα πληροί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και λειτουργεί με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Διαθέτει δεξαμενές ανακύκλωσης νερού και συλλογής ομβρίων υδάτων με δυνατότητα χρησιμοποίησης του νερού τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και σε άλλες εργασίες που απαιτούνται εντός της μονάδας. Επιπλέον, στον χώρο έχει τοποθετηθεί σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς ο Όμιλος πρωτοστατεί και ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την εθνική προσπάθεια για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

EUROPA: Αργυρός Χορηγός στην αρχιτεκτονική ημερίδα ΕΣΩ

Η Europa υπήρξε Αργυρός χορηγός της αρχιτεκτονικής ημερίδας ΕΣΩ που οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 22 Μαΐου. Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η Europa είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε επίσημη πρώτη σε 1.200 και πλέον αρχιτέκτονες, interior designers και τεχνικές εταιρείες, το νέο ολοκληρωμένο σύστημα EUROPA ELEMENT, ένα μοναδικό σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων σχεδιαστικών λύσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο ως σύστημα σκίασης, όσο και ως διαχωριστικό εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.

Με το σύστημα EUROPA ELEMENT δίνεται δυνατότητα για χάραξη-επεξεργασία σε φύλλο αλουμινίου οποιουδήποτε σχεδίου – μοτίβου, για πολλαπλές εφαρμογές όπως ως δομικό στοιχείο σε εξωτερική όψη κτηρίων, γραφείων, ξενοδοχείων. Η ποικιλία μοτίβων καλύπτει κάθε αισθητική επιλογή σε πληθώρα χρωματισμών, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση, όπου με την προσθήκη φωτισμού LED δίνει μοναδικό χαρακτήρα στον χώρο. Το EUROPA ELEMENT σχεδιάστηκε ώστε να συνδυάζει την αισθητική υπεροχή και την αντοχή στον χρόνο και στη χρήση, ενώ παράλληλα προσδίδει ενεργειακή απόδοση μέσω της ρύθμισης της σκίασης που προσφέρει στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Εκτός από την πληθώρα σχεδίων και μοτίβων, το σύστημα παρέχει τεράστια ποικιλία στη δυνατότητα κατασκευών. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά συνώνυμο της προσαρμοστικότητας στις ανάγκες του τελικού χρήστη. Έτσι μπορεί να καλύψει σταθερές, ανοιγόμενες, συρόμενες και πτυσσόμενες κατασκευές ή και συνδυασμό τους, προσδίδοντας ευελιξία και ελευθερία στη σχεδίαση.

Υπενθυμίζεται πως η ημερίδα ΕΣΩ συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ελληνικής δημιουργικής σκηνής, και έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος θεσμός προβολής στην Ελλάδα για τις τέχνες του σχεδιασμού.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, Μιχαήλ Δακτυλίδης

Βαθύτατη θλίψη στον Εργοληπτικό Κλάδο  προκάλεσε η είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, Μιχαήλ Δακτυλίδη, σήμερα, Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην  κεντρική  πλατεία της Παιανίας την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 18.00. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο Παιανίας.

Συντετριμμένα τα μέλη της Διοίκησης  και το προσωπικό της Ένωσης  εκφράζουν  θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος. Δωρεές, αντί στεφάνων, μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων – ΕΛΠΙΔΑ, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

O φορέας Metroil Labs ανακοινώνει τη νέα εταιρική του ταυτότητα ως VALIDX

Η VALIDX, ο ολοκληρωμένος πάροχος διαπιστευμένων υπηρεσιών επιθεώρησης, πιστοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών ανακοίνωσε τη νέα εταιρική τoυ ταυτότητα με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία του παρεχόμενου χαρτοφυλακίου. H εταιρία, γνωστή μέχρι πρότινος ως Metroil Labs, εξελίσσεται και επεκτείνει το πεδίο δραστηριότητάς της με ανανεωμένη ταυτότητα εταιρικού σήματος και ιστοσελίδας στοχεύοντας στην ενίσχυση της θέσης της ως αξιόπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων που αναζητούν λύσεις στους τομείς της συμμόρφωσης, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης.

Το νέο λογότυπο

Η νέα εταιρική επωνυμία και το λογότυπο προέκυψε από τον συνδυασμό των λέξεων Validating Excellence [Valid-X], μότο το οποίο ενσωματώνει το όραμα της εταιρίας που στοχεύει στην άριστη παροχή υπηρεσιών ενώ το λογότυπο πλαισιώνεται από το χαρακτηριστικό βέλος του “checkpoint” προσαρμοσμένο σχηματίζοντας το “Χ” και αντικατοπτρίζοντας έτσι την έμφαση στην τεχνολογία και καινοτομία. Η ανανέωση αυτή αντανακλά τη δέσμευση της εταιρίας να συμβαδίζει με τις ολοένα και πιο απαιτητικές ανάγκες της εποχής.

Ολοκληρωμένο Χαρτοφυλάκιο

Τα τελευταία 3 χρόνια η VALIDX προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης βιομηχανικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων όπως και Συστημάτων Διαχείρισης Εταιρειών (ISO). Έχοντας στη φαρέτρα της μια ομάδα εξειδικευμένων ελεγκτών και επιθεωρητών, η εταιρία εξασφαλίζει την συμμόρφωση των πελατών της με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα της βιομηχανίας και της αγοράς με αμεσότητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Εκτός από τα παραπάνω, η VALIDX προσφέρει και μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενδεικτικά στους τομείς των προτύπων ISO και των βέλτιστων βιομηχανικών πρακτικών) παρέχοντας έτσι τα εργαλεία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να εξελίξουν τις  γνώσεις και δεξιότητες τους προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να ξεχωρίσουν στον τομέα τους. Τέλος, με την τεχνογνωσία των Συστημάτων Διαχείρισης και της Επιχειρησιακής Αριστείας, η VALIDX παρέχει και μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων Ψηφιακού Μετασχηματισμού αλλά και άλλων σημαντικών τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διεθνής Παρουσία σε συνεργασία με τον πολυεθνικό Όμιλο ICDQ

Η ICDQ αποτελεί διεθνή Φορέα Πιστοποίησης με παρουσία σε περισσότερες από 18 χώρες παγκοσμίως (Ιταλία, Ισπανία, Περού, Κούβα, ΗΑΕ, Αλβανία, Ανδόρα κ.α.) με πρόσφατη προσθήκη της Ελληνικής Αγοράς μέσω της αποκλειστικής συνεργασίας της με την VALIDX σε πληθώρα παρεχόμενων υπηρεσιών του Ομίλου. Ως επίσημος συνεργάτης της η VALIDX προσφέρει την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στους πελάτες της αξιοποιώντας πλέον ένα διεθνές δίκτυο σε σημαντικές αγορές στην Ευρώπη αλλά και υπερατλαντικά.

Το όραμα της διοίκησης

“Η πρωτοβουλία μας για αναβάθμιση της εταιρικής μας ταυτότητας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι μας στον χώρο των υπηρεσιών Πιστοποίησης μέσω της αριστείας και της καινοτομίας,” δήλωσαν οι partners της VALIDX. “Ανυπομονούμε για τη νέα εποχή που εκκινείται σήμερα προκειμένου να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας για την επίτευξη των απώτερων στόχων τους, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και διάρκειας. Έχοντας ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια υπηρεσιών-περισσότερες από 60 – σε Ελλάδα και Ευρώπη, καταφέρνουμε να συμπορευόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση μέσω καινοτόμων λύσεων που αντικατοπτρίζουν τις αξίες της Αριστείας, της Ακεραιότητας, της Καινοτομίας και της Διεθνούς Συνεργασίας’.

Σχετικά με την VALIDX

Η VALIDX είναι διαπιστευμένη ως Φορέας Πιστοποίησης Ελέγχου (ISO 17020) και Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων [ISO 17065 – αναμένεται κοινοποίηση] από το ΕΣΥΔ. Μπορεί δε να παρέχει όλες της υπηρεσίες του χαρτοφυλακίου της ICDQ η οποία είναι Διαπιστευμένη για Πιστοποίηση Συστημάτων (ISO 17021) και Προϊόντων (ISO 17065) όπως  και Διαπιστευμένος Φορέας Επαλήθευσης (ISO 17029) από το ΕΣΥΔ (Ελλάδα), ENAC (Ισπανία) ACCREDIA, DA (Αλβανία), EIAC (UAE – to be announced).

ISOMAT: Σε λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής κονιαμάτων στη Ρουμανία

Η ISOMAT ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας γραμμής παραγωγής κονιαμάτων στην παραγωγική θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία, ISOMAT ROMANIA S.R.L. Η επένδυση ύψους 8,5 εκ. € (42 εκ. Romanian Leu) συγκαταλέγεται στο πλαίσιο του επενδυτικού προγραμματισμού του Ομίλου ΙSOMAT, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέων παραγωγικών γραμμών.

Η νέα γραμμή παραγωγής μεγάλου εύρους κονιαμάτων της ISOMAT στη Ρουμανία, αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω επέκταση της ISOMAT στον κλάδο των δομικών υλικών στη ρουμανική αγορά. Η μονάδα που έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της στις εγκαταστάσεις της ΙSOMAT ROMANIA S.R.L. δύναται να παράγει μέχρι και 240 τόνους κονιάματος ανά 8 ώρες, με σχεδόν μηδενική παραγωγή αποβλήτων, αφού η πλειονότητα των περιττών υλικών που συλλέγονται ανακυκλώνονται εντός της μονάδας σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν 16 σιλό για την αποθήκευση των α’ υλών, 24 σιλό για την αυτόματη ζύγιση των χημικών προσθέτων, αλλά και εξοπλισμό συσκευασίας που εξασφαλίζει την παλετοποίηση έως και 2.000 σάκων ανά ώρα, ενισχύοντας την ταχύτητα παραγωγής και τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η ιχνηλασιμότητα των παρτίδων των παραγόμενων προϊόντων και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος των α’ υλών και των τελικών προϊόντων, διασφαλίζουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το σύνολο του νέου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία και αποδοτικότητα στο σύνολο των διαδικασιών.

Με την εν λόγω επένδυση, o Όμιλος ISOMAT αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της παρουσίας του στην εγχώρια αγορά της Ρουμανίας και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας δεκάδες νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, με έμφαση στην εξειδίκευση και το επιστημονικό know-how. Η ενέργεια αυτή λειτουργεί ενισχυτικά τόσο στη συνολική επίτευξη νέων στόχων όσο και στο όραμα του Ομίλου για τη Ρουμανία, το οποίο αφορά τη συνεχή ανάπτυξη της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας και την ποιοτική ανταπόκριση στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του τοπικού πελατολογίου, αλλά και της εξέλιξης των έργων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ISOMAT, Θάνος Τζιρίτης, αναφέρει σχετικά πως «η επένδυση στην ISOMAT ROMANIA S.R.L. αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο ISOMAT, με βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και σηματοδοτώντας μία νέα εποχή κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου».

Μέχρι το τέλος του 2022, η ISOMAT υλοποίησε επενδύσεις ύψους 26,5 εκ. € τόσο για τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα όσο και για τις θυγατρικές στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, εκ των οποίων τα 12 εκ. € αφορούσαν αποκλειστικά τις θυγατρικές εταιρείες, όπου και ανήκει το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης στη νέα γραμμή παραγωγής στη Ρουμανία. Από το 2023 και για τα προσεχή έτη, η ISOMAT έχει θέσει σε εφαρμογή νέο επενδυτικό πλάνο που υπολογίζεται στα 28 εκ. € για την Ελλάδα και αφορά τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού, τεχνολογικού και κτιριακού της εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και την αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, στον δρόμο για την ενίσχυση της βιώσιμης και υπεύθυνης δραστηριότητάς της.