ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου

Σήμερα, Τρίτη 22/06, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με ηλεκτρονικά μέσα, για να περιοριστεί η διάδοση της COVID-19 και να διασφαλιστεί η υγεία των μετόχων, των εργαζομένων της εταιρείας και γενικά του κοινού. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αποτέλεσαν αντικείμενο ψηφοφορίας ήταν τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2020 .

5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2020.

6. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

7. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).

9. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του N. 4706/2020.

10. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών.

11. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και λοιπές ανακοινώσεις.

Τα πρώτα δύο θέματα “τράβηξαν” το ενδιαφέρον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα δύο πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, οι οικονομικές καταστάσεις δηλαδή του 2020, παρουσιάστηκε στους μετόχους ότι τα συνολικά έσοδα του 2020 κυμάνθηκαν σε 892 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2019, με την πτώση να οφείλεται στον κλάδο των κατασκευών. Ο δανεισμός “άγγιξε” τα 725 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020, ενώ ήταν 628 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019. Τα ίδια κεφάλαια κυμάνθηκαν σε 332 εκατ. ευρώ (από 533 το 2019), με την πτώση να οφείλεται κυρίσως στις ζημιές μετά από φόρους.

Τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν 406 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 463 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ το ΕΒΙΤDA τα 30 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 80 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Επίσης, υπήρξε εισήγηση για μη διανομή μερίσματος, η οποία έγινε δεκτή. Τα αποτελέσματα έγιναν δεκτά σε ποσοστό 96,4%.

Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση επί του δεύτερου θέματος, σχετικά με τη συνολική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης για το 2020, με τους μετόχους να αρνούνται να την εγκρίνουν. Το εν λόγω θέμα απορρίφθηκε από το 81,54% των μετόχων, με αποτέλεσμα να μην εγκριθεί η συνολική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης. Λίγο νωρίτερα, στα πλαίσια της εισήγησής του, ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Πρόεδρος του ομίλου Eλλάκτωρ και Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, σχολίασε σχετικά πως η διοίκηση πρότεινε να μην εγκριθεί η συνολική διαχείριση για τη χρήση του 2020, καθώς “βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαχειριστικός έλεγχος για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης (σ.σ.: Καλλιτσάντσης – Εξάρχου)”.

 

ΔΕΣΦΑ και Διώρυγα Gas υπέγραψαν Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας

Χθες υπεγράφη η Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (Advanced Reservation of Capacity Agreement – ARCA) μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Διώρυγα Gas. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των απαιτούμενων διασυνδέσεων μεταξύ της πλωτής μονάδας προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) που σχεδιάζει να αναπτύξει η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil στον κόλπο των Αγ. Θεοδώρων Κορίνθου και του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), ιδιοκτησίας και διαχείρισης του ΔΕΣΦΑ. Τη σύμβαση υπέγραψαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κα. Maria Rita Galli, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διώρυγα Gas, κ. Ιωάννης Κιούφης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του FSRU της Διώρυγα Gas, καθώς με την υπογραφή της σύμβασης, ο ΔΕΣΦΑ ξεκινά την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού δυναμικότητας 490.000 Nm3/h (11,76 εκατ. Nm3/day), ο οποίος θα διασυνδέει το FSRU της Διώρυγα Gas με το ΕΣΜΦΑ, έργο που περιλαμβάνεται στην τριετή περίοδο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2021-2030.

Με την ολοκλήρωσή του, και σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες υποδομές του ΔΕΣΦΑ, το FSRU της Διώρυγα Gas θα αποτελέσει μια επιπλέον πύλη εισόδου φυσικού αερίου που θα εξυπηρετεί τις αναπτυσσόμενες εθνικές και περιφερειακές αγορές φυσικού αερίου, ενισχύoντας σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και τον ανταγωνισμό τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, σε συνέργεια με τις υποδομές Small Scale LNG που κατασκευάζονται από τον ΔΕΣΦΑ στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας (Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων LNG & Νέα Προβλήτα Small Scale LNG), οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις LNG barge reloading και φόρτωσης βυτιοφόρων LNG του FSRU της Διώρυγα Gas, θα διευκολύνουν την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από το δίκτυο.

Η κα. Maria Rita Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, δήλωσε σχετικά “Είμαστε ευτυχείς για τη σημερινή υπογραφή, καθώς έχει επιτευχθεί ακόμη ένα βήμα για ένα νέο έργο υποδομής εισαγωγής φυσικού αερίου, το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνής ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο ΔΕΣΦΑ διασφαλίζει την ανοιχτή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, συμβάλλοντας σταθερά στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας, με σημαντικά οφέλη για τη χώρα, την ελληνική οικονομία και τον τελικό καταναλωτή”.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Ιωάννης Κιούφης, Διευθύνων Σύμβουλος της Διώρυγα Gas, δήλωσε “Ευχαριστούμε τον ΔΕΣΦΑ για την έως τώρα συνεργασία. Η σημερινή υπογραφή του ARCA πρόκειται να ωφελήσει όχι μόνο τις δύο εταιρείες, αλλά κυρίως τους Έλληνες καταναλωτές. Ο ενεργειακός Όμιλος της Motor Oil υλοποιεί έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την ενεργειακή της μετάβαση και η μεγάλη εμπειρία του ΔΕΣΦΑ στη διαχείριση και τη λειτουργία υποδομών φυσικού αερίου θα συμβάλλει ενεργά στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εμβληματικού project. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και στα επόμενα βήματα του έργου”.

 

{Πηγή φωτογραφίας: ΔΕΣΦΑ}

Γ. Καραγιάννης: Ξεμπλοκάρουμε πολλά “στοιχειωμένα” έργα στη Θεσσαλονίκη

O ΓΓ Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης, μίλησε για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό, το Flyover, τη σύνδεση του 6ου προβλήτα με την ΠΑΘΕ, αλλά και μικρότερα, πλην όμως σημαντικά που αλλάζουν  την εικόνα της πόλης, μίλησε στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» και τον δημοσιογράφο κ. Στέφανο Διαμαντόπουλο.

Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη έχει πολλά έργα τα οποία παρέμεναν «στοιχειωμένα», κρατώντας την πόλη πίσω, κάτι διόλου τιμητικό για τους Θεσσαλονικείς. “Τώρα, πλέον, γίνεται σε όλα τα επίπεδα μια πολύ συστηματική δουλειά και από το υπουργείο Υποδομών και απ’ όλη την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη Θεσσαλονίκη να έχει μπει σε ένα άλλο επίπεδο, αφού όλα τα έργα προχωράνε με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό”, τόνισε ο κ. Καραγιάννης, υπενθυμίζοντας ότι τους τελευταίους 22 μήνες ξεμπλοκάρουν το ένα μετά το άλλο, όπως το Θέρμη – Γαλάτιστα, η Ποτίδαια, η σύνδεση λιμανιού με ΠΑΘΕ, το Flyover, το Μετρό, τα αντιπλημμυρικά κ.ά.

“Με αποφασιστικότητα και συστηματική δουλειά, λύνουμε όλα τα ζητήματα”

Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι μπορεί τα έργα να έχουν μία πολυπλοκότητα, αλλά με αποφασιστικότητα και συστηματική δουλειά λύνονται όλα τα ζητήματα. “Όταν γίνεται κάπου συστηματική δουλειά παίρνεις τα δεδομένα όλα, κάθεσαι και το δουλεύεις και λες ότι: εγώ σε 20 μήνες θα έχω ένα αποτέλεσμα. Έτσι νομίζω ότι λύνονται όλα τα προβλήματα, είτε σε 10 μήνες, είτε σε 1 μήνα, είτε σε 10 ημέρες”.

“Παραμένουμε στο χρονοδιάγραμμα για το Μετρό”

Ερωτηθείς για τις εργασίες του Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καραγιάννης επανέλαβε ότι το χρονοδιάγραμμά δεν έχει αλλάξει, παρότι έχει χαθεί χρόνος περιμένοντας την απόφαση του ΣτΕ.

“Έχουμε πει εξ αρχής ότι το Μετρό θα είναι έτοιμο το 2023. Και έχουμε πει ότι θα έχουμε και Μετρό και Αρχαία. Μάλιστα, ο σταθμός Βενιζέλου θα είναι ένα ζωντανό μουσείο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Θεσσαλονικείς”, κατέληξε ο κ. Καραγιάννης τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η πόλη προχωράει με μια φωνή, Δήμος, Περιφέρεια, επιστημονικοί φορείς, και σύμφωνα με τα εβδομαδιαία report που παίρνει το υπουργείο το έργο προχωράει, παρά την πανδημία, πάρα πολύ γρήγορα.

“Εμείς ότι έχουμε πει για τη Θεσσαλονίκη ισχύει στο ακέραιο, γιατί ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κώστας Καραμανλής, από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσε ότι “της Θεσσαλονίκης της χρωστάμε”. Και όντως της χρωστάει η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης!”.

Ο σταθμός “ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ”

Όσον αφορά τους σταθμούς Ψελλού και Πόντου, ο κ Καραγιάννης ανέφερε ότι μετά τη συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, λύθηκαν τα προβλήματα προσβασιμότητας που είχαν και οι δύο. “Δηλαδή θα φτιαχνόταν σταθμός Μετρό, θα ήταν έτοιμο το Μετρό στη Νέα Ελβετία και δεν θα μπορούσαν οι πολίτες να τον προσεγγίσουν! Τώρα ολοκληρώνουμε τις απαλλοτριώσεις μέσω του ΟΣΕΘ, θα κάνουμε τη διάνοιξη της Ψελλού και παράλληλα, ο Δήμος έχει σχεδιάσει μια μία πολύ ωραία πρόταση αστικής ανάπλασης. Αυτά είναι ζητήματα που σε όλες αυτές τις περιοχές και στην Καλαμαριά και στην Πυλαία και στη Νέα Ελβετία ταλάνιζαν τους κατοίκους. Ήταν χρόνια άλυτα. Πλέον έχουν μπει σε μια σειρά και λύνονται όλα ένα-ένα”.

17 νέες σχολικές μονάδες και Αναβάθμιση Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών σημείωσε και τα άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη όπως καινούρια σχολεία. Συγκεκριμένα, προχωρά ο διαγωνισμός για τις 17 σχολικές μονάδες, η αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 51 εκατ. ευρώ, το Flyover, τα αντιπλημμυρικά έργα και μαζί με το σύγχρονο αεροδρόμιο, να γίνουν οι επενδύσεις στο λιμάνι και η Θεσσαλονίκη να κατακτήσει τη θέση που δικαιούται ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων.

 

{Πηγή φωτογραφίας: ΥΠΟΜΕ}

Σε εξέλιξη τα έργα υποδομών στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Την ΟΛΘ Α.Ε. επισκέφθηκε χθες ο κ. Γιάννης Σμυρλής, ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και συνεργάτες του. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Θάνος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., ο κ. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε, καθώς και άλλα στελέχη της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για την πρόοδο των αναπτυξιακών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, με επίκεντρο το έργο της Επέκτασης του 6ου Προβλήτα, την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης εξοπλισμού και παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα Θεσσαλονίκης και τη στρατηγική ανάπτυξης της ΟΛΘ Α.Ε. στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ο ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, κ. Γιάννης Σμυρλής, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές προοπτικές του λιμένα της Θεσσαλονίκης λόγω της στρατηγικής του θέσης ως κύρια θαλάσσια πύλη της ΝΑ και Κεντρικής Ευρώπης επεσήμανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμένα στην εξωστρέφεια της χώρας. Επίσης, τόνισε πως το Υπουργείο Εξωτερικών θα συμβάλλει τα μέγιστα για την ενίσχυση της θέσης του λιμένα στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και τον κλάδο της εφοδιαστικής.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σμυρλή για την εποικοδομητική συνάντηση, υπογραμμίζοντας πως η ΟΛΘ Α.Ε. είναι ένας αξιόπιστος και γρήγορα αναπτυσσόμενος οργανισμός, προσηλωμένος στο όραμα και τις αξίες που πρεσβεύει, και μεριμνά για τους ανθρώπους του, καινοτομεί, παράγει οικονομικές υπεραξίες και είναι ενεργός και κοινωνικά υπεύθυνος. Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης επενδύει στην ανάπτυξη, στηρίζει την κοινωνία και δημιουργεί ευκαιρίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη χώρα στο σύνολό της.

Κ. Καραμανλής: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να γίνει ο κόμβος υποδομών και μεταφορών της ευρύτερης ΝΑ Ευρώπης

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, ήταν παρών κατά την  υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. Στην υπογραφή της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ» το παρών έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης .

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Καραμανλής δήλωσε:

«Στην Ελλάδα, ξέρετε, καμία φορά συζητάμε για μεγαλεπήβολα σχέδια και μεγαλεπήβολα έργα, αλλά δεν τα κάνουμε ταυτόχρονα. Όσοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή καταλαβαίνουν και καταλαβαίνουμε και όλοι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει η παραμικρή προοπτική το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να γίνει ένας πολύ σημαντικός εμπορευματικός κόμβος εάν δεν έχει οδική και σιδηροδρομική σύνδεση. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αυτό το έργο λοιπόν, το οποίο από το 2010 είχε κολλήσει, πλέον ξεκολλάει. Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είμαστε λοιπόν εδώ για να πούμε ότι μία τεράστια εκκρεμότητα παίρνει το δρόμο της και πολύ σύντομα θα ξεμπλοκάρουμε και τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι έτσι ώστε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να γίνει ο κόμβος υποδομών και μεταφορών της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Προηγουμένως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ», ενώ στη συνέχεια ο κ. Καραμανλής επισκέφθηκε το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Τα οφέλη του έργου

Με τη νέα σύνδεση, η κυκλοφορία από ΠΑΘΕ/Εγνατία Οδό προς τον 6ο προβλήτα του ΟΛΘ, και αντιστρόφως, θα διεξάγεται μέσω οδογέφυρας απρόσκοπτα, χωρίς ισόπεδους κόμβους και σηματοδότες, με ταχύτητα μελέτης 80 χλμ/ώρα.

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του έργου είναι σημαντικά:

Πρώτον, θα αποσυμφορηθεί η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και αυτό καθώς τα οχήματα μεταφορών με κατεύθυνση το λιμάνι θα εκτρέπονται πριν τη συμβολή της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα την ομαλότερη και ασφαλέστερη ροή τους.

Δεύτερον, θα αποφορτιστεί το τοπικό οδικό δίκτυο από την κίνηση βαρέων φορτηγών και θα αποκατασταθεί η τοπική κυκλοφορία μεταξύ της οδού Καλοχωρίου με την ΠΑΘΕ και μεταξύ του 6ου προβλήτα με το Καλοχώρι.

Τρίτον, το έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Εκτιμάται ότι θα οδηήσει σε αύξηση της αξίας των ακινήτων, θα τονώσει την απασχόληση και θα ενισχύσει την τάση αντικατάστασης δραστηριοτήτων με χαμηλές αποδόσεις από δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων.

Ιδιαίτερα αναμένεται να ωφελήσει η νέα σύνδεση τις μεταποιητικές εγκαταστάσειςτης περιοχής, αφού θα διευκολύνει την άμεση πρόσβαση τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Τέταρτον, η νέα σύνδεση θα έχει άμεση και θετική επίδραση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, στην προσέλκυση και ανάπτυξη κέντρων logistics, λόγω της προβλεπόμενης αναβάθμισης του Λιμένα Θεσσαλονίκης σε σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου, έχει προϋπολογισμό ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται μέρος του τοπικού οδικού δικτύου, με στόχο την βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον της ΒΙΠΕ Καλοχωρίου και την αποκατάσταση της σύνδεσής της με το λιμάνι και την ΠΑΘΕ.

Πιο αναλυτικά, η νέα οδική σύνδεση θα έχει μήκος 3,5 χλμ. περίπου, από τα οποία 1,4 χλμ. έχουν ήδη κατασκευασθεί. Έχει προβλεφθεί να αναπτύσσεται επί οδογέφυρας, αμφίδρομης κατεύθυνσης κατά το μεγαλύτερο της τμήμα, και θα περιλαμβάνει:

 • 6 μεγάλες γέφυρες,
 • εργασίες ολοκλήρωσης ανωδομής,
 • κατασκευή συνδετήριου κλάδου μεταξύ της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου και του αριστερού κλάδου της οδογέφυρας,
 • κατασκευή οδικών τμημάτων των κλάδων εισόδου και εξόδου του κόμβου σύνδεσης της οδογέφυρας με την ΠΑΘΕ,
 • αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου της ΒΙΠΕ Καλοχωρίου, καθώς και αναμόρφωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ, με την κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων και του κυκλικού ισόπεδου κόμβου της οδού Καλοχωρίου.

 

{Πηγή φωτογραφίας: ΥΠΟΜΕ}

Ευ. Μυτιληναίος: Αμοιβαία επωφελής η συμφωνία με τη ΔΕΗ – Στα “σκαριά” νέα έργα ΑΠΕ

Αμοιβαία επωφελής (win – win)  είναι σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Mytilineos, η συμφωνία με τη ΔΕΗ, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για διετή παράταση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα είναι και η τελευταία. «Το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδος περνά σε νέα εποχή το 2023 καθώς για πρώτη φορά από την ίδρυση του θα απεξαρτηθεί από τη ΔΕΗ αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος.

Η συμφωνία έχει κλείσει επί της αρχής και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες επίσημα. Στο μέλλον το Αλουμίνιο θα ηλεκτροδοτείται από τη μονάδα φυσικού αερίου που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Αγ.Νικόλαο Βοιωτίας, δίπλα από το εργοστάσιο, αλλά και από ΑΠΕ. Κατά τις πληροφορίες η μετάβαση θα γίνει σταδιακά με βαθμιαία μείωση των ποσοτήτων ενέργειας που προμηθεύεται η Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ.

Ο κ. Μυτιληναίος παρουσίασε θετικές προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών της εταιρείας αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι:

 • Τα επόμενα 2-3 χρόνια, με τη καινοτομία, τις επενδύσεις, την αύξηση του μεριδίου αγοράς, σε συνδυασμό με τη παρακολούθηση του κόστους μας θα αρχίσει η απογείωση.
 • Στα επόμενα 2-3 χρόνια θα ελπίζουμε σε διπλασιασμό των μεγεθών της εταιρείας
 • Η καθαρή κερδοφορία του 2022 ελπίζουμε να είναι διπλάσια από το 2020

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές εξελίξεις, ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε ιδίως:

 • Στο χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών ύστερα από την πρόσφατη εξαγορά έργων ισχύος 1480 MW από την «Εγνατία». Όπως είπε, έργα ισχύος 572 MW αναμένεται να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται μέσα στο καλοκαίρι είναι από τον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ, ενώ 100 MW βρίσκονται ενώπιον της λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) στο τέλος του 2021. Συνολικά, σε Ελλάδα και εξωτερικό, βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης μονάδες ισχύος 4000 MW. Σχολιάζοντας δε τις εξελίξεις στον πρόσφατο διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ανέφερε ότι σημειώθηκε μεγάλη πτώση στις τιμές των φωτοβολταϊκών και όχι των αιολικών. «Διαφαίνεται διαφοροποίηση του κόστους, οι επόμενοι διαγωνισμοί θα είναι διαφορετικοί καθώς δεν μπορεί να γίνει ανταγωνισμός επί ίσοις όροις», είπε.
 • Στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 600 εκατ. ευρώ που είναι υψηλότερο σε σχέση με οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία.
 • Στην δεκαετή συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη Glencore για πώληση αλουμίνας και αλουμινίου, η οποία ξεπερνά το 1.5 δισ. δολάρια. Ο κ. Μυτιληναίος έκανε λόγο για εξαιρετική συμφωνία, καθώς «φιξάρει» τη τιμή της αλουμίνας για 4 χρόνια.

Αρχίζει η αναβάθμιση του κτιρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ σε “πράσινο” κτίριο

“Έπεσαν” οι υπογραφές σήμερα ανάμεσα στην ΕΥΑΘ και την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία για την αναβάθμιση του ιστορικού κτιρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ επί της Εγνατίας 127, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών στο κτίριο επί της Τσιμισκή 91.

Το «λίφτινγκ» του κτιρίου της Εγνατίας ανέλαβε, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, η εταιρεία «Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ», ενώ ο προϋπολογισμός του είναι 3,76 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Ιουλίου και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από σήμερα. Τότε αναμένεται να παραδοθεί ένα κτίριο-πρότυπο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συνδυάζει υψηλές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος. Θα είναι, όπως προβλέπεται, ένα κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ενεργειακή κλάση Α+), με LED φωτισμούς, πρόνοιες για ΑμΕΑ, σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού κι ελέγχου, ενώ θα μπορεί να στεγάσει περί τους 100 εργαζόμενους.

«Η ανακαίνιση του κτιρίου μας στην Εγνατία αποτελεί το πιο… προφανές κομμάτι του επενδυτικού μας προγράμματος, το οποίο διατρέχει ο αειφορικός, περιβαλλοντικός προσανατολισμός. Σκοπεύουμε να παραδώσουμε το 2023 στους εργαζόμενους και τους Θεσσαλονικείς ένα κτίριο γραφείων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, που θα εξασφαλίζει οικονομική αποδοτικότητα, ασφάλεια, ποιότητα ζωής για τους ενοίκους του και καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος. Ένα κτίριο-πρότυπο για την περιοχή», επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ – καθηγητής ΑΠΘ με ειδικότητα στα ενεργειακά συστήματα, Άγις Παπαδόπουλος.

«Το χρονοδιάγραμμά μας τηρείται απαρέγκλιτα. Η αναβάθμιση του κτιρίου της Εγνατίας, μιας κατασκευής που δεν πληροί τους σύγχρονους αντισεισμικούς και ενεργειακούς κανονισμούς, είναι ένα έργο ουσίας για τους εργαζόμενους κι ένα έργο συμβολικό για το πώς θέλουμε όλοι μας να βλέπουμε τις ΔΕΚΟ στη χώρα μας», συμπλήρωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Άνθιμος Αμανατίδης.
Ο φλοιός του κτιρίου θα προσομοιάζει στην αρχική κατασκευή του ’70 και θα συνδυάζει αμμοβολισμένους υαλοπίνακες με ημιδιαφανείς γυάλινες κινητές περσίδες για άρτιο φωτισμό και παράλληλη ηλιοπροστασία.

Τα καταστήματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών στην Αγγελάκη και το Βαρδάρι θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεργάζεται με τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για μεγάλη ενεργειακή επένδυση στην Κομοτηνή

Οι Όμιλοι ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ “βαδίζουν” στον δρόμο της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργείται, ανακοινώνοντας τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Το έργο

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

Η τεχνολογία του κύριου εξοπλισμού που έχει επιλεγεί για τον Σταθμό είναι η πλέον σύγχρονη και θα οδηγήσει σε πολύ υψηλούς βαθμούς συνολικής καθαρής απόδοσης. Στόχος είναι η κατασκευή της νέας μονάδας να ξεκινήσει εντός του 2021, ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του 2024. Τις εργασίες κατασκευής θα αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.

Στην κοινή εταιρία που θα αναπτύξει τον Σταθμό, καθένα από τα δύο μέρη θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Η ανωτέρω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων Αρχών.

Λίγα στοιχεία για τις εταιρείες

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ένας σύγχρονος ενεργειακός όμιλος με ηγετικό ρόλο στον κλάδο διύλισης αργού και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. O Όμιλος έχει παρουσία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου μέσω της θυγατρικής NRG Supply and Trading S.A., η οποία είναι ένας ολοκληρωμένος πάροχος που προσφέρει ενεργειακές λύσεις σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Επιπλέον, η NRG είναι πρωτοπόρος στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) διευρύνοντας συστηματικά την παρουσία του στον τομέα αυτό.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της παραγωγής, προμήθειας κι εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και της διαχείρισης απορριμμάτων. Μέσω της ΗΡΩΝ, ήταν ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος που κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Ελλάδα το 2004 (ΗΡΩΝ 1). Σήμερα διαθέτει συμμετοχή σε δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο (ΗΡΩΝ 1 & 2), ενώ μέσω της ΗΡΩΝ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Παράλληλα, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ΑΠΕ.

Intrakat: Εγκαίνια για τη γέφυρα του ποταμού Μάκαρη στη Ρόδο

Την Τετάρτη 09/06 εγκαινιάστηκε η Νέα Γέφυρα του ποταμού Μάκαρη επί της εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου στη Ρόδο. Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε από τον Περιφερεάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκου Χαρδαλιά, του Γ.Γ. Υποδομών, κ. Γιώργου Καραγιάννη, του Δήμαρχου Ρόδου, κ. Αντώνη Καμπουράκη, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των κ.κ. Πέτρου Σουρέτη, Διευθύνοντα Συμβούλου, και Δημήτρη Παππά, Εντεταλμένου Συμβούλου εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας Intrakat.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αφορούσε την κατασκευή -μετά την κατάρρευση της τον Νοέμβριο του 2019- γέφυρας μήκους 120 μέτρων, 4 ανοιγμάτων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) και με δύο πεζοδρόμια εκ των οποίων το ένα επιτρέπει τη διέλευση πεζών.

Η γέφυρα του ποταμού Μάκαρη επί της εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για το νησί της Ρόδου. Με την ολοκλήρωση του συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού καθώς και στη βελτίωση της κυκλοφορίας, σε έναν από τους πιο όμορφους και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς  της χώρας μας

Είναι αξιοσημείωτο ότι για την πραγματοποίηση του έργου, εντός μόλις 18 μηνών μετά την κατάρρευση, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ο ταχύτατος και αποτελεσματικός συντονισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τη μελέτη κατασκευής και την άμεση προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού καθώς και η εμπειρία και τεχνογνωσία της Intrakat που ανέλαβε την κατασκευή του.

Η υπογραφή της σύμβασης, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έγινε τον Ιούνιο του 2020 μεταξύ της Intrakat και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  Το έργο εκτελέστηκε σε δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID 19, όμως χάρη στους ανθρώπους της Intrakat με την υψηλή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση που διαθέτουν, παραδόθηκε στην κυκλοφορία άρτια εκτελεσμένο και σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα τον Ιούνιο του 2021.

 

{Πηγή φωτογραφίας: Intrakat}

Κ. Καραμανλής: Εντός του 2022 η εκκίνηση των μελετών για την επέκταση του μετρό προς Πετρούπολη

Οι επόμενες επεκτάσεις του δικτύου του μετρό της Αθήνας θα είναι στα δυτικά προάστια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής,  υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στην ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για τη σύμβαση του έργου “Γραμμή 4 -Τμήμα Α`: Άλσος Βεΐκου-Γουδή”.

Συγκεκριμένα, δήλωσε πως εντός του 2022 θα δημοπρατηθεί η επέκταση της Γραμμής 2 από την Ανθούπολη προς το Ίλιον με 3 σταθμούς: Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο.

Σε ό,τι αφορά τη Γραμμή 4 και τις επεκτάσεις της, ο κ. Καραμανλής γνωστοποίησε ότι μέσα στο 2022 θα ξεκινήσουν οι μελέτες για την επέκτασή της με 6 σταθμούς, από το Άλσος Βεΐκου μέχρι την Πετρούπολη. Το κόστος υπολογίζεται σε 300 εκατ. ευρώ και προς το παρόν αναζητείται χρηματοδότηση.

Στη γραμμή εκκίνησης η Γραμμή 4

Σχετικά με την κατασκευή της Γραμμής 4, ο κ. Καραμανλής δήλωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσει η εγκατάσταση των εργοταξίων στους χώρους όπου θα γίνουν οι νέοι σταθμοί. Οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί από τον Μάρτιο με την ΕΡΕΤΒΟ, ενώ η κύρια σύμβαση του έργου με την κοινοπραξία ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM θα υπογραφεί μέσα στο καλοκαίρι, ενεργοποιώντας έτσι όλα τα έργα που θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι η Γραμμή 4 ξεκίνησε να σχεδιάζεται τη δεκαετία του ’90. Χρειάστηκαν 15 ολόκληρα χρόνια για να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η ωρίμανση του έργου, ενώ οι δικαστικές προστριβές φρέναραν την εξέλιξή του για περίπου 3 χρόνια. Τέλος, τόνισε πως η Γραμμή 4 είναι το σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο της τελευταίας εικοσαετίας μετά την Αττική Οδό.