Σάββας Σαββέλος: Οι κατάλληλες συνθήκες θερμικής άνεσης αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μέσα στα κτίρια

Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος στην εποχή μας διάγει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε κλειστούς χώρους. Επομένως γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντικός είναι ο κλιματισμός – αερισμός των χώρων που ζει και κινείται.

Για να αισθάνεται ο άνθρωπος ευχάριστα στον χώρο που βρίσκεται, πρέπει να επιτευχθούν ορισμένες συνθήκες. Έτσι αναπτύχθηκε η τεχνική του κλιματισμού. Ταυτόχρονα, όμως, η παραμονή των ανθρώπων σε έναν χώρο ρυπαίνει τον αέρα.

Πρέπει, επομένως, να φροντίζουμε για την καθαρότητα και γενικώς την ποιότητά του, δηλαδή να αλλάζουμε, να ανανεώνουμε και να φιλτράρουμε τον αέρα των χώρων. Έτσι αναπτύχθηκε η τεχνική του αερισμού.

Σε πολλές εφαρμογές συναντώνται ξεχωριστά συστήματα κλιματισμού και ξεχωριστά συστήματα αερισμού – εξαερισμού, αναλόγως των απαιτήσεων και του σχεδιασμού που έχει γίνει σε κάθε περίπτωση. Προκειμένου όμως να επιτευχθούν ολοκληρωμένες συνθήκες θερμικής άνεσης στα κτίρια, αυτό επιτυγχάνεται μέσω των εγκαταστάσεων κλιματισμού – αερισμού.

Παράμετροι που συντελούν στη θερμική άνεση
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers Inc.), ως Θερμική Άνεση ορίζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο εγκέφαλος του ανθρώπου εκδηλώνει ικανοποίηση σε σχέση με το θερμικό περιβάλλον. Ωστόσο οι απαιτούμενες εσωκλιματικές συνθήκες για την εξασφάλιση της θερμικής άνεσης δεν είναι για όλους τους ανθρώπους ίδιες, καθώς υπάρχουν παράμετροι που επηρεάζουν τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Οι παράμετροι αυτές είναι:

Φυσικές Παράμετροι

 • Θερμοκρασία του αέρα των χώρων.
 • Υγρασία (σχετική υγρασία των χώρων).
 • Κίνηση του αέρα
 • Ακτινοβολία θερμότητας (θερμότητα μέσω υαλοπινάκων ή άλλων θερμών επιφανειών).
 • Κάθετη διαφορά θερμοκρασίας (θερμοκρασία του αέρα σε σχέση με το δάπεδο – στρωμάτωση)
 • Βιολογικές και εξωτερικές παράμετρο
 • Φύλο ατόμου.
 • Μεταβολικός ρυθμός ατόμου.
 • Ηλικία ατόμου.
 • Δραστηριότητα των χρηστών των χώρων.
 • Ένδυση – ρουχισμός των ατόμων.

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι για να επιτευχθούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης στα κτίρια, πρωταρχικός και βασικός παράγοντας είναι ο σωστός σχεδιασμός – μελέτη της εγκατάστασης κλιματισμού – αερισμού, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραπάνω παραμέτρους. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η σωστή διαστασιολόγηση της εγκατάστασης κλιματισμού – αερισμού, η ενσωμάτωση του συστήματος κλιματισμού – αερισμού στο κτίριο και η εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των χρηστών του κτιρίου.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη θερμικής άνεσης στα κτίρια είναι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού – αερισμού. Για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης σε ένα κτίριο ή σε ένα χώρο δεν αρκεί μόνο η επίτευξη της σωστής θερμοκρασίας. Δεν αρκεί μόνο η διαστασιολόγηση ενός συστήματος HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), το οποίο θα καλύπτει τα απαιτούμενα θερμικά φορτία, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό.

Συγκεκριμένα δηλαδή να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος των τερματικών μονάδων για τους χώρους (Fan Coil Units ή δίκτυο αεραγωγών με στόμια κλπ), αλλά και πως θα τοποθετηθούν με γνώμονα πάντα την θερμική άνεση των ατόμων στο χώρο αυτό.

Καινοτομία συστήματα και εξοικονόμηση ενέργειας
Ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον, ένα σύστημα κλιματισμού – αερισμού καλείται να δημιουργήσει εσωτερικές συνθήκες άνεσης και να διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης στα επιθυμητά επίπεδα των εξής παραμέτρων:

 • Θερμοκρασία
 • Υγρασία
 • Κίνηση αέρα – ταχύτητα και κατανομή αέρα στον χώρο
 • Καθαρότητα αέρα – ανανέωση με φρέσκο αέρα και φιλτράρισμα
 • Χαμηλή στάθμη θορύβου

Όλες οι παραπάνω παράμετροι εξασφαλίζονται μόνο μέσω των Κεντρικών ή Ημικεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού.

Επίσης, στην εποχή μας ένας παράγοντας που λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού – αερισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία αυτή την στιγμή αποτελεί το κύριο μέσον για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, καθώς και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η πρόκληση επομένως για όσους εμπλέκονται με τα συστήματα κλιματισμού – αερισμού στα κτίρια είναι μεγάλη, γιατί καλούνται να ισορροπούν μεταξύ της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και της επίτευξης της ζητούμενης εσωτερικής θερμικής άνεσης των χώρων.

Σύγχρονες εφαρμογές κλιματισμού – αερισμού
Επιγραμματικά λοιπόν οι σύγχρονες εφαρμογές κλιματισμού – αερισμού στα κτίρια, προκειμένου να ικανοποιούν τις προαναφερθείσες παραμέτρους για την επίτευξη της ζητούμενης θερμικής άνεσης, καθώς και την επιβεβλημένη εξοικονόμηση ενέργειας, ενσωματώνουν και αξιοποιούν τεχνολογίες όπως:

 • Τεχνολογία INVERTER για τους ηλεκτροκινητήρες μεταβλητής ταχύτητας.
 • Τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας στα συστήματα VRV – VRF για παράλληλη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης καθώς και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης.
 • Ανάκτηση θερμότητας στα συστήματα αερισμού HRV με τους εναλλάκτες θερμότητας αέρα-αέρα, καθώς και στα μεγάλα ψυκτικά συγκροτήματα για παράλληλη παραγωγή θερμού νερού.
 • Αντλίες θερμότητας με αξιοποίηση της γεωθερμίας.
 • Αντλίες θερμότητας αέρα–αέρα και αέρα–νερού με νέα ψυκτικά ρευστά όπως το R-32 και R-290.
 • Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για κεντρικά συστήματα κλιματισμού σε συνδυασμό με ψυκτικά συγκροτήματα απορρόφησης.
 • Συστήματα διαχείρισης BMS (Building Management System) για τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων HVAC και την ορθολογικότερη αξιοποίηση της ενέργειας.
 • Τεχνολογία σύγχρονων «έξυπνων» συστημάτων αυτοματισμού με τους προηγμένους αισθητήρες και ελέγχους Smart HVAC Systems.
 • Η τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) – Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών, η οποία αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο για τον τεχνικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της κατασκευής και της λειτουργίας τεχνικών έργων και βεβαίως και κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων.

Αναλογιζόμενοι ότι ο μέσος άνθρωπος σήμερα (εργαζόμενος ενήλικας) περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του μέσα στα κτίρια, συνειδητοποιούμε πόσο οι συνθήκες θερμικής άνεσης στα κτίρια επηρεάζουν τρεις βασικούς τομείς της ζωής μας: την παραγωγικότητα της εργασίας, την ανθρώπινη υγεία και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Είναι σημαντικό, επομένως, οι εγκαταστάσεις αυτές να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές, τους κανονισμούς και κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να πληρούν όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις, αλλά και αυτές της εξοικονόμησης ενέργειας.

Γιάννης Τσιπουρίδης: Το νέο κλίμα και οι μετατροπές ακινήτων

Ηταχύτατα επιδεινούμενη κλιματική κρίση αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Η κατάσταση είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη και οι επόμενες δεκαετίες προβλέπονται δραματικές.
Οι καύσωνες των 50 βαθμών Κελσίου και οι καταστροφικές πλημμύρες, που σύντομα θα είναι η νέα κανονικότητα, είναι δύο μόνο από τις απειλές που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και οι κατασκευές του. Αυτές οι απειλές μάλιστα, θα επιδεινωθούν πολύ, πριν αρχίσουν να βελτιώνονται.

Οι πόλεις, με τα κτίρια τους, αποτελούν βασικούς παράγοντες στην παραγωγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που οδηγούν την κλιματική κρίση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κτίρια στην ΕΕ ευθύνονται για το 40% της ενεργειακής μας κατανάλωσης και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην Ελλάδα το ποσοστό ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια εκτιμάται στο 43%. Έτσι τα κτίρια αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της δημιουργίας του προβλήματος.

Oι προβολείς πέφτουν στα παλιά κτίρια
Δεδομένου ότι από το 2030 όλα τα νέα κτίρια στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια που υιοθέτησε τον Μάρτιο του 2024 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας», οι προβολείς πέφτουν στα παλιά.

Τα παλιά, αλλά και ακόμη αρκετά από τα πρόσφατα κατασκευασθέντα κτίρια, έχουν ακολουθήσει προδιαγραφές και κανονισμούς του «παλαιού κλίματος». Αυτό ήρθε η ώρα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έτσι, για παράδειγμα, όπως ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) εξελίχθηκε από το 1959 που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι το 2001 με τον νέο ΕΑΚ, ο οποίος διαρκώς τροποποιείται και συμπληρώνεται, για να διορθώσει ανεπάρκειες ή να ενσωματώσει επιστημονική γνώση, ήρθε η ώρα για ένα νέο «κλιματικό κτιριακό σχεδιασμό» που θα λαμβάνει υπόψη του τη νέα κλιματική κανονικότητα.

Δηλαδή, κατ ελάχιστον, τη μη επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, με μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που συνδέονται με τα κτίρια, καθώς και την υποστήριξη διαβίωσης σε περιβάλλον παρατεταμένων καυσώνων της τάξεως των 50 βαθμών Κελσίου.

Τα κρίσιμα μέτωπα στον νέο «κλιματικό κτιριακό σχεδιασμό»
Σε αυτό το σταυροδρόμι η διαδικασία μετατροπής και αλλαγής χρήσης των κτιρίων για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, που σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο τελευταία, παρουσιάζει μια εξαιρετική ευκαιρία για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, με αντεπίθεση στα εξής κρίσιμα μέτωπα ταυτόχρονα:

 1. Ανακαίνιση αντί για κατεδάφιση: Αντί της κατεδάφισης παλαιών κτιρίων και κατασκευής νέων, η αλλαγή χρήσης και η ανακαίνιση τεκμηριωμένα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης πόρων, ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι εργασίες ανακαίνισης μπορούν να εστιάσουν στη βελτίωση της θερμομόνωσης, την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων και φωτιστικών σωμάτων. Έτσι, οι εκπομπές CO2 από την παραγωγή και μεταφορά νέων οικοδομικών υλικών μειώνονται δραστικά, ενώ το υπάρχον απόθεμα κτιρίων αναβαθμίζεται χωρίς να δημιουργείται επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση.
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση: Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με υπάρχουσα αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων με αποδεδειγμένα σημαντική μείωση των εκπομπών CO2. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν τη βελτίωση της μόνωσης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών.
  Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για μηδενικές εκπομπές άνθρακα.
 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κτιρίων με ώριμες τεχνικές που ανταποκρίνονται στις νέες κλιματικές συνθήκες, χωρίς επιβάρυνση του κλίματος, είναι επίσης κρίσιμη. Τα κτίρια πρέπει να ανασχεδιαστούν για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες, τις πλημμύρες και τις άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες που θα γίνουν συχνότερες και πιο έντονες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης όμβριων υδάτων, τη χρήση υλικών ανθεκτικών στη θερμότητα και την υγρασία, καθώς και τον σχεδιασμό χώρων που επιτρέπουν τη φυσική κυκλοφορία του αέρα.

Επιπλέον, οι αλλαγές χρήσης μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για κοινωνικές και οικονομικές βελτιώσεις. Με την ανακαίνιση και την επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτιρίων, μπορούν να δημιουργηθούν νέες οικονομικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας.

Οι περιοχές με εγκαταλελειμμένα ή υποβαθμισμένα κτίρια μπορούν να αναζωογονηθούν, προσφέροντας νέες δυνατότητες για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανακαίνιση και την αλλαγή χρήσης των κτιρίων μπορεί επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των έργων.

Τα «έξυπνα» κτίρια, που χρησιμοποιούν συστήματα αυτοματισμού για τη διαχείριση της ενέργειας, μπορούν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και να μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση.

Οι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος
Υπάρχουν, όμως, μερικά κομβικά σημεία, σημεία κλειδιά, τα οποία είναι απόλυτα καθοριστικά για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Ίσως σημαντικότερο όλων είναι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα υπό ανακαίνιση κτίρια, δηλαδή οι ίδιες οι πόλεις. Δεν μπορεί να πετύχει η ενεργειακή και κλιματική αναβάθμιση ενός κτιρίου, χωρίς κλιματική βελτίωση των πόλεων.

Επίσης καθοριστικό είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης αυτής της πολιτικής. Πως ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η λύση, ιδιαίτερα για κτίρια πολιτών χαμηλού εισοδήματος; Ποιος θα επωμισθεί το κόστος της αποτροπής της υπερθέρμανσης;

Σημαντικό, τέλος είναι και το εθνικό όφελος που θα πρέπει να προκύψει από μια κλιματική και ενεργειακή ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Το οποίο θα επιτευχθεί μόνο με την μεγιστοποίηση ενός παλιού (όσο και τα κτίρια) όρου: «ελληνική προστιθέμενη αξία».

Συνοψίζοντας, οι μετατροπές χρήσης ακινήτων παρουσιάζουν μια πολυδιάστατη ευκαιρία που περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας απαιτεί συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών, καθώς και την υιοθέτηση νέων πολιτικών και τεχνολογιών που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι τα κτίρια μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης και μάλιστα σε πολλά επίπεδα.


Δρ. Γιάννης Τσιπουρίδης
Σύμβουλος Μηχανικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επισκέπτης καθηγητής @Meru University of Science and Technology (MUST)
κι επισκέπτης καθηγητής @Technical University of Mombasa (TUM), Κένυα
Μέλος του Fossil Fuel Non Proliferation Treaty και του Loss and Damage Collaboration Group
Εκδότης e-mc2 (Energy Matters to Climate Change)

Intrakat: Ισχυρή παρουσία σε Real Estate και τουρισμό

Xenodocheio Milos
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Boutique hotel 5 αστέρων Xenodocheio Milos, ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο η Intrakat έχει μισθώσει και ανακαινίσει, στο πλαίσιο μιας επένδυσης, ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κτίριο του 1880, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, 4.400 τ.μ. και 43 κλειδιών. Στο ξενοδοχείο συστεγάζεται και το διασημότερο ελληνικό εστιατόριο στον κόσμο, το Estiatorio Milos. Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως ξενοδοχείο και εστιατόριο που λειτουργεί με το brand name Xenodocheio Milos του γνωστού chef και επιχειρηματία Κώστα Σπηλιάδη. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η εταιρεία Epoque Collection, η οποία διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στη λειτουργία πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων.

Apanema Resort
H Intrakat έχει ενισχύσει την παρουσία της στον τουρισμό και με την πρόσφατη απόκτηση του ξενοδοχείου Apanema Resort στη Μύκονο, ένα κτιριακό συγκρότημα 1.544 τ.μ., που βρίσκεται στη Χώρα της Μυκόνου. Το Apanema Resort θα ανακατασκευαστεί πλήρως και θα συστηθεί εκ νέου στη διεθνή τουριστική αγορά ως ένα high end luxury boutique hotel, δίνοντας το στίγμα της υπεραξίας που επιδιώκει πάντα να δημιουργεί η Intrakat στις επενδύσεις της. Το Apanema Resort θα προσφέρει στους επισκέπτες του μία ξεχωριστή εμπειρία διακοπών με έμφαση στην υψηλής ποιότητας πολυτελή διαμονή, τη γαστρονομία και την ευεξία.

Ενίσχυση του Real Estate
Η Intrakat επενδύει με συνέπεια στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της στο Real Estate. Πρόσφατα, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αναδιαμόρφωση ενός πολυώροφου κτιρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο μίσθωσε και ανακαίνισε έπειτα από σχετικό διαγωνισμό και το οποίο σήμερα στεγάζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτίριο έχει λάβει πιστοποίηση αειφορίας BREEAM. Το ακίνητο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο με ημιώροφο και εννέα ορόφους, και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως χώρος καταστημάτων και γραφείων. Η εταιρεία προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση του πολυώροφου κτιρίου, μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό χώρο γραφείων και καταστημάτων. Οι εργασίες ανακατασκευής περιλάμβαναν την αντικατάσταση της υφιστάμενης όψης του κτιρίου με νέα, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον φυσικό φωτισμό και αερισμό των ορόφων. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη θερμομόνωση, ηχομόνωση και ηχοαπορρόφηση.

Riviera Tower στο Ελληνικό
Παράλληλα, η Intrakat έχει αναλάβει, σε κοινοπραξία με την Bouygues Batiment International, την κατασκευή του Riviera Tower στο Ελληνικό, που θα είναι ο υψηλότερος «πράσινος» ουρανοξύστης στη Μεσόγειο, στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. H κοινοπραξία αποτελεί συνεργασία μεταξύ μίας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών παγκοσμίως, με εξαιρετική φήμη και εκτεταμένη εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή υψηλών κτιρίων πολυτελών κατοικιών, και μίας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα στον κλάδο των υποδομών και κτιρίων. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα δώσει ώθηση στην οικονομία, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό αλλά και θα προσελκύσει κεφάλαια και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, λειτουργώντας ως σύμβολο της ικανότητας του κατασκευαστικού κλάδου να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει με επιτυχία σύνθετα, μεγάλης κλίμακας έργα.

TEN BRINKE: Mavilis Business Center

Ως πανευρωπαϊκή ηγέτιδα στον χώρο του real estate development, η Ten Brinke, εδώ και χρόνια, έχει στραφεί στην πράσινη ανάπτυξη, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, ενώ λαμβάνει υπόψη τη δυναμική ζήτηση για ασφαλή, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο κτίρια, σχεδιασμένα ανθρωποκεντρικά και με γνώμονα το ευ ζην των ενοίκων. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί στρατηγικό της χαρακτηριστικό εδώ και 16 χρόνια που δραστηριοποιείται στη χώρα μας.

Στο 6ώροφο κτίριο γραφείων που αναπτύσσεται επί της Τιμολέοντος Βάσσου, και επί δεκαετίες φιλοξενούσε το Εθνικό Κτηματολόγιο, urbanism και πράσινοι ανοιχτοί χώροι συνυπάρχουν ενώ η ενεργειακά αναβαθμισμένη πρόσοψη του κτιρίου, με τα μεγάλα ανοίγματα, που επιτρέπουν τη φυσική διέλευση του φωτός και την ανανέωση του αέρα, παραπέμπει σε minimal pop art αρχιτεκτονική. Το κτίριο που βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης, είναι συνολικής επιφάνειας περί των 6.000 τ.μ., έχει 26 θέσεις στάθμευσης, δύο υπόγεια και αποτελεί μια brown field επένδυση του Ομίλου.

Αντικαθιστώντας το γκρίζο, φθαρμένο κτίριο του 1978 και με χαρακτηριστικό την προσεκτικά μελετημένη κατασκευή των εσωτερικών του χώρων, ευρύχωρο και ευχάριστο με περισσότερα τετραγωνικά ανά θέση εργασίας και μεγάλους, ανοιχτού τύπου συνεργατικούς χώρους που ενδυναμώνουν το πνεύμα ομαδικότητας, ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε δυνητικού μισθωτή.

Το κτίριο πρόκειται να αποτελέσει ένα κέντρο επιχειρηματικότητας και δημιουργίας, προσελκύοντας ήδη το ενδιαφέρον μεγάλων πολυεθνικών που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην ήσυχη γειτονιά πίσω από την πλατεία Μαβίλη, σε απόσταση λιγότερη των 5 λεπτών από τους σταθμούς «Μέγαρο Μουσικής» και «Αμπελόκηποι» του μετρό.

Αναμένεται, δε, να ολοκληρωθεί μέσα στο 2024 και αποδεικνύει τη γενική αίσθηση για την ελληνική αγορά, η οποία φαίνεται να είναι θετική κι αισιόδοξη, εντάσσοντας την Ελλάδα στις χώρες που λανσάρονται ως πιθανοί προορισμοί εγκατάστασης και δημιουργίας νέων γραφειακών χώρων των μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών που ήδη σκέφτονταν την επέκταση σε μια νέα αγορά στη Ν.Α. Ευρώπη.

Toshiba Universal Smart X – Σειρά Edge

Αξεπέραστη Απόδοση

 • Πιστοποιημένοι κορυφαίοι βαθμοί απόδοσης: Απολαύστε κορυφαία ενεργειακή απόδοση σε ψύξη και θέρμανση, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
 • Σταθερός υψηλός συντελεστής ισχύος 0.99: Βελτιστοποιημένη απόδοση για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Τέσσερα ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα με τέσσερις inverter συμπιεστές: Εξαιρετική αξιοπιστία και μειωμένοι κίνδυνοι διακοπής λειτουργίας.
 • Ενισχυμένη ψύξη σε ακραίες συνθήκες: Λειτουργία σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως και -25°C σε θέρμανση και -15°C σε ψύξη.
 • Παραγωγή ζεστού νερού έως 55°C: Ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες ζεστού νερού ακόμα και σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Αξεπέραστη Ευελιξία

 • Δημιουργήστε το ιδανικό σύστημα: Συνδυάστε μικρότερα modules ψύξης/θέρμανσης και φτιάξτε το ιδανικό σύστημα για τις ακριβείς σας ανάγκες.
 • Εύκολη επέκταση: Προσαρμοστείτε στις αυξανόμενες απαιτήσεις ψύξης/θέρμανσης απλά προσθέτοντας modules στην υπάρχουσα εγκατάσταση.
 • Εξοικονόμηση χώρου: Η αρθρωτή σχεδίαση μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο χώρο εγκατάστασης, ιδανική για περιορισμένους χώρους.

Επιπρόσθετα Οφέλη

 • Μειωμένες απαιτήσεις σε ψυκτικό μέσο: Φιλικό προς το περιβάλλον με μικρότερο κόστος συντήρησης.
 • Εύκολη εγκατάσταση: Απλοποιημένη διαδικασία για μειωμένο χρόνο και κόστος.
 • Αθόρυβη λειτουργία: Ιδανική για εγκατάσταση σε ευαίσθητους χώρους.

Επιλέξτε ανάμεσα από τις Standard μονάδες 50HP(150kW)/60HP(180kW)/70HP(200kW) ή τις μονάδες Powerful 50HP(150kW) & 60HP(180kW) και εξασφαλίστε ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας θα καλυφθούν πλήρως.

Η Ravago Hellas υποστηρίζει το Tavros Project

Στη Ravago Hellas, είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με το Tavros Project Passive House, μια καινοτόμα πρωτοβουλία που μετατρέπει ένα συγκρότημα διαμερισμάτων της δεκαετίας του ‘70, στην Αθήνα, σε πρότυπο ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτή η συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, την Greenpeace και το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για βιώσιμες πρακτικές κατασκευής.

Γιατί Παθητικό Κτίριο;
Τα παθητικά κτίρια σχεδιάζονται για να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ μεγιστοποιούν την άνεση. Τα παθητικά σπίτια είναι κατασκευές που σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνουν τη ζήτηση για θέρμανση και ψύξη, χρησιμοποιώντας κυρίως τη θερμότητα που παρέχεται από την ηλιακή ακτινοβολία, τις εσωτερικές πηγές θερμότητας από ηλεκτρικές συσκευές και ανθρώπινη δραστηριότητα και τη θερμική ενέργεια που παράγεται από τους κατοίκους. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή κτιρίου που θα είναι ενεργειακά αυτόνομο, μέσω συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και των κατοίκων θα μειωθεί σημαντικά.

Ο Ρόλος μας: Ολοκληρωμένες Λύσεις Θερμομόνωσης της Ravago Hellas
Η Ravago Hellas με μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία στο κομμάτι της θερμομόνωσης επιδίωξε να συμμετέχει στην καινοτόμα πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου. Οι θερμομονωτικές πλάκες Ravatherm XPS X της Ravago Hellas είναι αναπόσπαστο μέρος του Tavros Project, καθώς θα χρησιμοποιηθούν για τη θερμομόνωση δώματος του κτιρίου. Τα προϊόντα μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την άνεση εσωτερικού χώρου, καλύπτοντας παράλληλα και τα αυστηρά πρότυπα που απαιτούνται για την πιστοποίηση Passive House. Ενσωματώνοντας τις λύσεις υψηλής απόδοσης της Ravago Hellas, το Tavros Project θέτει ένα νέο πρότυπο για βιώσιμη αστική διαβίωση.

Το Όραμα
Το Tavros Project δεν αφορά μόνο στην ανακαίνιση, αλλά πρόκειται για καινοτομία. Με τη μετατροπή ενός παλαιού συγκροτήματος διαμερισμάτων σε Παθητικό Κτίριο, αποδεικνύουμε πως και τα υπάρχοντα κτίρια μπορούν να αναβαθμιστούν για να επιτύχουν εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας παράλληλα υψηλής ποιότητας & τεχνολογίας περιβάλλοντα στους κατοίκους τους. Αυτό το έργο λειτουργεί ως φάρος βιωσιμότητας, εμπνέοντας μελλοντικές αναπτύξεις αστικών κατοικιών σε όλη την Ελλάδα και πέραν αυτής.
Ravago Hellas – Ολοκληρωμένες Λύσεις Θερμομόνωσης για να κάνουμε τον Κόσμο ένα Καλύτερο Σπίτι.

Η σπουδαιότητα της καπνοστεγανότητας στις πυράντοχες θύρες

Οι πυράντοχες υαλοθύρες εντάσσονται σε διαδρόμους διαφυγής, χώρους κλιμακοστασίων, κεντρικές εισόδους κλπ., συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα -μιας και το γυαλί παρέχει μεγάλη διαφάνεια- και ύψιστο βαθμό πυροπροστασίας.

Ωστόσο, παρά την εξέλιξη όπου έχουμε ήδη καταγράψει, εντοπίζεται ασάφεια μεταξύ ορισμένων βασικών εννοιών. Για παράδειγμα, συχνά θεωρούμε απαραίτητο ότι οι πυράντοχες πόρτες είναι και καπνοστεγείς, όμως στόχος των πυράντοχων πορτών είναι να διακόψει τη διάδοση της ακτινοβολίας της φωτιάς, ενώ στόχος των καπνοστεγών πορτών είναι να διακόψει τη διέλευση του καπνού.

Πόσο επικίνδυνος είναι στην πραγματικότητα ο καπνός;
Ο καπνός αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους και, συχνά, αιτία θανάτου των περισσότερων ανθρώπων κατά την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, αφού τους συνοδεύει στη διάρκεια διαφυγής τους από το κτίριο.

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς.

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα.

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι η ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς, σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού.

Συχνά συνυπάρχει και κάποιος βαθμός χημικής ασφυξίας με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο.

Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ. πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο.
Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση φωτιάς, για να αποφευχθούν τραυματισμοί και να έχουμε ομαλή διέλευση του πληθυσμού του κτιρίου από τις οδεύσεις διαφυγής καθώς και τη διέλευση των πυροσβεστών για καταστολή της φωτιάς, επιβάλλεται να γίνει χρήση συστημάτων που θα θέσουν υπό έλεγχο την επέκταση της φωτιάς, ώστε να μειωθεί η εξάπλωση του καπνού.

Συστήματα που αναχαιτίζουν την εξέλιξη της φωτιάς
Λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, εφαρμόζονται συστήματα τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της φωτιάς, εμποδίζοντάς την να καταλάβει το κτίριο, αλλά και προστατεύουν τις οδεύσεις διαφυγής.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι πέραν της πυραντίστασης απαιτείται και η καπνοστεγανότητα. Ο κανονισμός θέτει το ζήτημα της έκλυσης καπνού από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN13501-1, όπου στην ταξινόμηση των δομικών προϊόντων στην αντίδραση στην φωτιά εμφανίζονται οι παράμετροι s1, s2, s3 με τους οποίους προσδιορίζεται η συμπεριφορά του προϊόντος στην έκλυση του καπνού και εντάσσεται και η επίδοση Sm, με την οποία, βάσει του προτύπου ΕΝ13501-2, εννοούμε την διαρροή καπνού, δηλαδή την ικανότητα ενός δομικού στοιχείου να μειώνει ή να περιορίζει τη δίοδο θερμών αερίων ή καπνού από τη μια πλευρά στην άλλη. Για να αξιολογηθεί η διαρροή καπνού σε θερμοκρασία δωματίου, η δοκιμή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν ειδικά σχεδιασμένο θάλαμο καπνού, που έχει άνοιγμα στη μία του πλευρά, για να τοποθετηθεί το δείγμα.

Εντός του θαλάμου υπάρχει ένας αεραγωγός ο οποίος ελέγχει την πίεση που ασκείται και περιλαμβάνει έναν μετατροπέα πίεσης, ένα μέτρο ροής του καπνού και μία ψηφιακή οθόνη, η οποία καταγράφει τις τιμές πίεσης και διαρροής κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από τη διαρροή που υπάρχει περιμετρικά του ανοίγματος. Επίσης, γίνεται διαχωρισμός στην ικανότητα των κουφωμάτων να παρεμποδίζουν τη διέλευση του καπνού σε μέσες θερμοκρασίες (S200) και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Sa.

Γενικά η καπνοστεγανότητα θα μπορούσε να συμβάλει στην ασφαλή διαφυγή των ατόμων από τον χώρο, διότι ο καπνός θα συγκρατείται εντός του χώρου και μέσω του συστήματος απαγωγής θα οδηγείται εκτός του κτιρίου, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί άγχος από περιορισμένη ορατότητα εντός του κτιρίου και να περιοριστούν οι τραυματισμοί κατά την προσπέλαση των ανθρώπων.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε μια πιο ασφαλή εκκένωση του χώρου σε μικρότερο χρονικό διάστημα, παράλληλα όμως η προσπέλαση της πυροσβεστικής θα είναι πιο εύκολη και πιο άμεση. Αναφορικά με τις πυράντοχες υαλόθυρες, οι παράμετροι οι οποίοι εξασφαλίζουν την καπνοστεγανότητα είναι οι πυροδιογκούμενες ταινίες που τοποθετούνται ανάμεσα στην κάσα και το φύλλο καθώς επίσης και το λάστιχο αυτόματης καπνοφραγής (dropseal).

Συμπερασματικά, η κατανόηση και η εφαρμογή του κανονισμού στις μελέτες αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς.
Τα συστήματα πυράντοχων και καπνοστεγών θυρών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην διαχείριση της κίνησης του καπνού εντός του κτιρίου αφού, όπως αναφέρθηκε, βοηθούν στην ασφαλή διέλευση των ανθρώπων και λειτουργούν υποστηρικτικά για το σύστημα απαγωγής αερίων.

Επιπλέον, μελλοντικά τα συστήματα πυράντοχων και καπνοστεγών θυρών ίσως θα έπρεπε να μην εγκαθίστανται μόνο σε εξωτερικές τοποθετήσεις και σε κλιμακοστάσια αλλά και σε εσωτερικές τοποθετήσεις, ώστε να ενισχύσουμε την καπνοστεγανότητα.

Πρότζεκτ Ηλέκτρα: Βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση των κέντρων υγείας

Στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοσίου «Ηλέκτρα» εντάσσονται γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, που η αναβάθμισή τους οδηγεί σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Η κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος είναι η εξής: Σε γραφεία (280 εκατ. Ευρώ), κτίρια εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία 160 εκατ.) και υγείας – κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ 80 εκατ.), ενώ 70 εκατομμύρια απορροφώνται από τις λοιπές χρήσεις και 50 εκατομμύρια από τα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Τροποποιήσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά τους συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζονται αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις), )θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων, εξωτερικά συστήματα σκίασης, συστήματα ψύξης χώρων, συστήματα θέρμανσης χώρων, συστήματα μηχανικού αερισμού, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), η) συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου – BEMS, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, βοηθητικά τεχνικά συστήματα, Επισημαίνεται πως σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου.

Επιπλέον, οι προς επιδότηση επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, αξιοποίηση ΑΠΕ, καθώς και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και λειτουργίας.

Όπως εκτιμάται από το ΥΠΕΝ, μέσω τους πλήρους υλοποίησης του «ΗΛΕΚΤΡΑ», η μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος θα ανέλθει στις 600 GWh, η είωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα αγγίξει τα 96 εκατ. ευρώ, ενώ η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα φτάσει τους 364.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Υποδομές ΤΑΙΠΕΔ: Σε τροχιά αναβάθμισης η Υγεία

Πιο συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δρομολογούμενη αναβάθμιση των 80 νοσοκομειακών μονάδων και των 156 Κέντρων Υγείας, με προϋπολογισμό άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης,.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στην αναβάθμιση των υποδομών, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, στις σημαντικές προσλήψεις και στην ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, όπως και στις προληπτικές εξετάσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μάλιστα, το πολύ φιλόδοξο Πρόγραμμα “Δοξιάδης”, έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ασθενειών πολύ πριν χρειαστεί η νοσηλεία των ασθενών, αφού η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Υποδομές της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Κομβικό έργο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι το πρόγραμμα της αναβάθμισης των υποδομών της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Υγείας και αφορά την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων 3 Νοσοκομείων και 26 Κέντρων Υγείας. Το ύψος των συμβάσεων υπολογίζεται στα 66,73 εκατ. ευρώ. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ωρίμασε και διενήργησε τα έργα του διαγωνισμού, ενώ στις 9 Απριλίου του τρέχοντος έτους υπέγραψαν την εν λόγω σύμβαση οι Διοικητές της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Μπογιατζίδης και Δημήτρης Τσαλικάκης, παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με τις συμβάσεις να αφορούν τα νοσοκομεία ΓΝΘ Παπανικολάου, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και ΓΝ Χαλκιδικής, που η συνολική τους αξία αγγίζει τα 27.856.085,01€ και τα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας, Δικαίων, Σουφλίου, Σαπών, Ιάσμου, Αβδήρων, Εχίνου, Σταυρούπολης, Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Μαυροθάλασσας, Σερρών, Στρυμονικού, Ηρακλείας, Σιδηροκάστρου, Ροδόπολης, Νέας Μηχανιώνας, Ζαγκλιβερίου, Μαδύτου, Σοχού, Θέρμης, Πρίνου, Χρυσούπολης, Αγ. Νικολάου, Κασσάνδρειας, των οποίων η συνολική αξία εκτιμάται στα 38.883.891,93 €. Το Έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU, υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μαρία Στεφανίδου: Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων δομικών υλικών, με χαμηλό περιβαλλοντικό ίχνος

Ηδημιουργία και η χρήση καινοτόμων δομικών υλικών με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για την επίτευξη αυτού του στόχου και αποτελεί έναν άξονα της ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Με την ικανότητά τους να περιορίζουν δραστικά τη χρήση πόρων, τις εκπομπές και τα απόβλητα κατά τη διαδικασία κατασκευής αλλά και την πρόβλεψη της επανάχρησης ή της διάθεσής τους μετά το πέρας του χρόνου ζωής της κατασκευής, αυτά τα υλικά έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν πλήρως τον τρόπο που κατασκευάζουμε σήμερα.

Η σημασία της δημιουργίας και της διάδοσης των συγκεκριμένων υλικών αναπτύσσεται μέσα στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με σκοπό οι μελλοντικοί μηχανικοί να εκπαιδευτούν στις αρχές βιωσιμότητας, αλλά να ενημερωθούν και σήμερα οι τεχνικοί για τις αρχές αυτές, ώστε να τις εφαρμόζουν στα κατασκευαστικά έργα. Τα συμβατικά δομικά υλικά, όπως το σκυρόδεμα και ο χάλυβας, έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με σημαντικά περιβαλλοντικά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της εξάντλησης των πόρων και της παραγωγής απορριμμάτων κατά το στάδιο παραγωγής και χρήσης τους.

Η συναρπαστική εναλλακτική των καινοτόμων δομικών υλικών
Τα καινοτόμα δομικά υλικά και τεχνικές προσφέρουν μια συναρπαστική εναλλακτική, αξιοποιώντας βιώσιμους πόρους, προηγμένες τεχνικές κατασκευής και σχέδια εμπνευσμένα από βιολογικά υλικά για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σχεδιάζοντας υλικά που απαιτούν λιγότερους πόρους για την παραγωγή, εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου κατά την κατασκευή, έχουν χαμηλότερη ενσωματωμένη ενέργεια και δύνανται εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν, μειώνουμε σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα των κτιρίων, διατηρώντας την ποιότητα των κατασκευών. Επιπλέον, η χρήση ανανεώσιμων ή ανακυκλωμένων υλικών συνεισφέρει στην εκτροπή των απορριμμάτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής, διατηρώντας ,παράλληλα, τους φυσικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Παράδειγμα καινοτόμων δομικών υλικών είναι η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία – Cross-Laminated Timber (CLT). Το CLT είναι ένα επεξεργασμένο προϊόν ξύλου που αποτελείται από στρώματα ξυλείας αποξηραμένης σε κλίβανο (συνήθως τρία, πέντε, επτά ή εννέα) προσανατολισμένα σε ορθή γωνία μεταξύ τους και, στη συνέχεια, κολλημένα για να σχηματίσουν δομικά πάνελ.

Κολλώντας στρώσεις ξύλου σε ορθή γωνία, το πάνελ προσφέρει εξαιρετική δομική ακαμψία και προς τις δύο κατευθύνσεις Αυτό το υλικό διαθέτει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως τη δέσμευση άνθρακα, την προστασίατων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους ταχύτερους χρόνους κατασκευής, σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά (π.χ. το σκυρόδεμα και ο χάλυβας), και έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή υψηλών κτιρίων. Το Hempcrete είναι ένα βιο-σύνθετο υλικό που κατασκευάζεται από κάνναβη, ασβέστη και νερό. Είναι ελαφρύ, αναπνέει και έχει εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για μόνωση και κατασκευή, ενώ δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, καθιστώντας το ένα δομικό υλικό αρνητικό σε αποτύπωμα άνθρακα.

Το μπαμπού αποτελεί έναν ταχέως ανανεώσιμο πόρο που προσφέρει δύναμη, ευελιξία και βιωσιμότητα, κερδίζοντας έδαφος σε σύγχρονες εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες μορφές, σε δάπεδα, σκαλωσιές και δομικά στοιχεία. Ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης και οι χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μπαμπού, το καθιερώνουν ως μια ελκυστική εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά σκληρά ξύλα. Η έρευνα σήμερα επίσης στρέφεται στην αντικατάσταση πλαστικών ινών με βιο-ίνες όπως αυτές της κάνναβης, των φυκιών και λοιπών καταλοίπων της αγροτικής καλλιέργειας, στην αξιοποίηση στερεών βιομηχανικών παραπροϊόντων (όπως γυαλιού, ελαστικών, πλαστικών κλπ) και των υλικών κατεδάφισης σε σύνθετα υλικά (σκυρόδεμα, κονιάματα, πλίνθους).

Η δέσμευση CO2 συνιστά αντικείμενο εκτενούς έρευνας στο δομικό τομέα, όπως και η αξιοποίηση αέριων αποβλήτων της βιομηχανίας στην ωρίμανση υλικών. Σημαντικές προσπάθειες γίνονται επίσης για την παραγωγή και διάθεση «πράσινου τσιμέντου», με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός του σε σχέση με το συμβατικό τσιμέντο και την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα στον κατασκευαστικό κλάδο.

Σε σχέση με τις τεχνικές δόμησης, αυτή της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στο θέμα της βιώσιμης δόμησης. Στα πλεονεκτήματά της αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα κατασκευής σύνθετης γεωμετρίας χωρίς την ανάγκη ξυλοτύπων, η επιτάχυνση του κύκλου κατασκευής έργων πραγματικής κλίμακας, η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και των περιττών αποβλήτων παραγωγής και η μεγιστοποίηση της χρήσης των υλικών.

Γενικά, η τρισδιάστατη εκτύπωση προσφέρει ευελιξία και ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, επιτρέποντας την κατασκευή εξαιρετικά πολύπλοκων γεωμετριών, εισάγει τον αυτοματισμό στην κατασκευή, και εξασφαλίζει υψηλότερη ασφάλεια και ακρίβεια στη διαδικασία κατασκευής.

Στρατηγικές προώθησης των αρχών αειοφορίας και βιώσιμοτητας
Η προώθηση καινοτόμων δομικών υλικών απαιτεί την ενημέρωση των μηχανικών, των εργολάβων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα οφέλη και τις εφαρμογές αυτών των υλικών.

Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, εργαστήρια και προγράμματα πιστοποίησης μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να ενσωματώσουν βιώσιμα υλικά στα έργα τους. Παράλληλα, η έρευνα και ανάπτυξη στα πανεπιστήμια δύναται να αποφέρει καρπούς. Οι συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση του τομέα των αειφόρων δομικών υλικών.

Η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκού κόσμου, βιομηχανίας και φορέων και η ενσωμάτωση των αρχών βιωσιμότητας σε κανονιστικά πλαίσια μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή των καινοτόμων υλικών, διαδικασιών παραγωγής και τεχνικών. Η ενημέρωση των προτύπων για την ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας θα ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων υλικών και κατασκευαστικών πρακτικών.

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και ανακυκλωμένο περιεχόμενο έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη ζήτηση της αγοράς για βιώσιμα δομικά υλικά. Επίσης έργα προβολής που αναδεικνύουν τη χρήση καινοτόμων δομικών υλικών μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και να οδηγήσουν στην υιοθέτηση των αρχών από την αγορά. Περιπτώσεις μελέτης μέσα από εκπαιδευτικά και πιλοτικά προγράμματα αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα, την απόδοση και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των βιώσιμων δομικών υλικών σε πραγματικές εφαρμογές. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ο σχεδιασμός και η προώθηση καινοτόμων δομικών υλικών με περιβαλλοντικά κριτήρια είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου δομημένου περιβάλλοντος. Αναπτύσσοντας υλικά που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση πόρων, τις εκπομπές και τα απόβλητα, μετριάζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα, την απόδοση και την άνεση των κτιρίων. Μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, των κινήτρων και των νέων έργων που κατασκευάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κατασκευαστική βιομηχανία, αφήνοντας μια θετική κληρονομιά για τις μελλοντικές
γενιές.