Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως αναθέτουσα αρχή των έργων, προσκάλεσε τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση των εν λόγω διαγωνισμών προκειμένου να συμμετάσχουν στον διάλογο επί των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών των συμβάσεων σύμπραξης που δημοπρατήθηκαν, κατά το Στάδιο Β.Ι της δεύτερης φάσης των διαγωνισμών, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Αναλυτικά τα επίμαχα έργα και οι εταιρείες οι οποίες έχουν προκριθεί:
Έργο 1: Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, με προϋπολογισμό 169,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (210.180.000 ευρώ με ΦΠΑ) και διάρκεια σύμπραξης 25 χρόνια.
Έργο 2: Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας-Ορφανών Ν. Καρδίτσας, με προϋπολογισμό 107,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (132.928.000 ευρώ με ΦΠΑ) και τη διάρκεια της σύμπραξης να ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 25 χρόνια
Έργο 3: Αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου μέσω ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό 98,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (122.140.000 ευρώ με ΦΠΑ) και διάρκεια σύμπραξης 25 χρόνια.
Όσον αφορά στους φορείς που πέρασαν στο Στάδιο Β.Ι της δεύτερης φάσης των διαγωνισμών, είναι οι ίδιοι σε όλα τα έργα:
• Ένωση προσώπων Thalis ES SA – Άβαξ ΑΕ – Γκολιόπουλος ΑΤΕ
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ
• Ένωση προσώπων Μυτιληναίος ΑΕ – Μεσόγειος ΑΕ
• Ένωση προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Intrakat

Η διαδικασία του διαλόγου
Όπως αναφέρεται στις προσκλήσεις, τα ερωτήματα και θέματα του διαλόγου που θα τεθούν στους υποψηφίους θα αφορούν ιδίως σε ζητήματα όπως ο προτεινόμενος βασικός σχεδιασμός του έργου, οι απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης, οι συμβατικές υποχρεώσεις και η κατανομή κινδύνων μεταξύ του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αποτελέσματος και κατασκευής, ο μηχανισμός πληρωμών, η χρηματοδοτική δομή και βασικοί όροι χρηματοδότησης, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαλόγου οι υποψήφιοι θα καλούνται να καταθέτουν γραπτές απόψεις και παρατηρήσεις επί των εξεταζόμενων παραμέτρων του έργου και να τις παρουσιάζουν σε συνεδρίες με την Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου. Ο διάλογος θα διεξάγεται με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ενώ οι επιτόπιες επισκέψεις των υποψηφίων στους χώρους του έργου θα διενεργηθούν συγχρόνως με όλους τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στον διάλογο. Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων διαλόγων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα κηρύξει το πέρας του διαλόγου και θα ενημερώσει σχετικά τους υποψηφίους, ενώ θα ακολουθήσει το στάδιο Β.ΙΙ, αυτό της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build