Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάληψη του έργου «παράκαμψη του δρόμου Πυθαγορείου – Χώρας Σάμου» βρίσκεται η Άκτωρ. Το έργο είναι στα σκαριά τουλάχιστον από το 2018 και είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση. Ο διαγωνισμός για την ύψους 16.420.000 ευρώ παρέμβαση είχε διενεργηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 και προσωρινός ανάδοχος είχε αναδειχθεί η εταιρεία Πυραμίς με ποσοστό έκπτωσης 38,28%. Δεύτερη ήταν η Άκτωρ με ποσοστό έκπτωσης 24,21%. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία σειρά θεμάτων οδήγησαν στην καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης.

Ακολούθησαν παρατάσεις, καθώς η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ως αναθέτουσα αρχή, ζήτησε από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό να παρατείνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους και της εγγυητικής επιστολής τους. Η τρίτη παράταση έγινε αποδεκτή μόνο από την Άκτωρ. Σημειώνεται πως τον περασμένο Φεβρουάριο, το Μονομελές Εφετείο Αθηνών προέβη στον ορισμό της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων για την κατασκευή του έργου, ένα από τα θέματα που φαίνεται ότι καθυστερούσαν την υπογραφή της σύμβασης.

Επαρκή τα επανορθωτικά μέτρα
Τον περασμένο μήνα η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνεδρίασή της στη Μυτιλήνη, αποφάσισε σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης της Άκτωρ, αναφορικά με την εμπλοκή της μαζί με άλλες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες σε καταστρατήγηση του ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων, όπως είχε προκύψει το 2017 από έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την οικονομική επιτροπή, με τα μέτρα που έλαβε η Άκτωρ αλλά και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν καλύπτονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης, καθώς η Άκτωρ «έχει καταβάλει το πρόστιμο, δεν εκκρεμούν εις βάρος του αγωγές αποζημιώσεων, έχει συνεργασθεί με την

Επιτροπή Ανταγωνισμού και έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω πα-ραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού». Κατόπιν τούτων, η οικονομική επιτροπή εξουσιοδότησε τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build