Σηµαντική αύξηση τζίρου και συρρίκνωση ζηµιών πέτυχε το 2022 η Ιντερµπετόν, θυγατρική εταιρεία του οµίλου ΤΙΤΑΝ, η οποία ποντάρει µεταξύ άλλων στην αύξηση της ζήτησης στον κλάδο της κατοικίας στην Ελλάδα για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονοµικών της µεγεθών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2022, o κύκλος εργασιών όλων των κλάδων ανήλθε σε 130,93 εκατ. ευρώ, έναντι 99,17 εκατ. το 2021. Ως προς τους επιµέρους κλάδους, τα συνολικά έσοδα του κλάδου σκυροδέµατος ανήλθαν σε 101,26 εκατ. ευρώ, τα συνολικά έσοδα του κλάδου λατοµείων σε 28,05 εκατ. ευρώ, και τα συνολικά έσοδα του κλάδου ορυχείων σε 1,62 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα όµως µε τις πωλήσεις, σηµαντικά αυξήθηκε και το κόστος πωλήσεων, από τα 87,92 εκατ. ευρώ το 2021 τα 118,26 εκατ. το 2022, µε αποτέλεσµα το µεικτό κέρδος να διαµορφωθεί στα 12,67 εκατ. ευρώ, έναντι 11,25 εκατ. το 2021. Το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης του κόστους πωλήσεων αφορούσε στις πρώτες ύλες, τα αναλώσιµα και το κόστος εµπορευµάτων (αυξήθηκε από τα 42,88 εκατ. ευρώ στα 63,93 εκατ.), ενώ το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 50% περίπου, φτάνοντας από τα 2,85 εκατ. ευρώ στα 4,20 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσµα για την εταιρεία προ φόρων διαµορφώθηκε σε ζηµίες 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 2,36 εκατ. το 2021, ενώ οι ζηµίες µετά από φόρους έκλεισαν στα 1,62 εκατ. ευρώ, έναντι 2,17 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Εξάλλου, το 2022 η εταιρεία συνέχισε τις επενδύσεις (ενσώµατες και ασώµατες) για την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, οι οποίες ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 7.070.038 ευρώ.

Δυναµικό ξεκίνηµα για την ελληνική αγορά το 2023
Όσον αφορά στη φετινή χρονιά, όπως σηµειώνει η διοίκηση της εταιρείας, στην Ελλάδα η τοπική αγορά είχε ένα δυναµικό ξεκίνηµα και εκτιµάται ότι στον κλάδο της κατοικίας, η αύξηση της ζήτησης θα διατηρηθεί. Η άνοδος προέρχεται κυρίως από τα µεγάλα αστικά κέντρα, προς τα οποία διοχετεύεται το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής, καθώς και από την ευρωστία της τουριστικής βιοµηχανίας. Το πρόγραµµα υποδοµών περιλαµβάνει πολλά έργα προς εκτέλεση τα επόµενα χρόνια. Η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειές της σε όλα τα µέτωπα προκειµένου να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την αύξηση του κόστους παραγωγής. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά
την οµαλή λειτουργία της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build