Τη μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της με σύσταση νέας νομικής οντότητας, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αποφάσισε η B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων, εισηγμένη εταιρεία ενδυμάτων που δραστηριοποιείται με τα brands BSB και Lynne. Στη νέα εταιρεία θα μεταβιβαστεί το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της B&F, έναντι απόδοσης στους μέτοχους της μετοχών της νέα εταιρείας κατ’ αναλογία (pro rata).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την εν λόγω πράξη εταιρικού μετασχηματισμού η εταιρεία διαχωρίζει τις εμπορικές δραστηριότητες από τις ιδιοκτησίες ακινήτων, επιδιώκοντας τον οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου για τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του πελατολογίου του, την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής. Η B&F θα μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των υποδομών της, θα απελευθερώσει πόρους που θα επιτρέψουν επενδύσεις, εστιάζοντας στον πυρήνα των δραστηριοτήτων, ενώ η νέα εταιρεία θα έχει ευελιξία στην διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων και θα λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build