Τα σκυροδέματα VIRIDIATM αποτελούν την πρόταση της INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. για κατασκευές πολύ υψηλής ανθεκτικότητας.  Σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ολιστικές παραμέτρους της κατασκευής: είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, ενισχύουν την κυκλική οικονομία παρατείνοντας χρονικά την διάρκεια ωφέλιμης ζωής της κατασκευής και βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της.
Τα έτοιμα σκυροδέματα VIRIDIATM αποτελούν προϊόντα μακροχρόνιας έρευνας της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.

Η καινοτομία στη μελέτη σύνθεσης των VIRIDIATM προσφέρει ουσιαστική επέκταση στον ωφέλιμο χρόνο ζωής κατασκευών, σε σχέση με τα συμβατικά σκυροδέματα που προβλέπονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016, στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και στους Ευρωκώδικες. Βέβαια, τα σκυροδέματα VIRIDIATM, όπως και κάθε συμβατικό σκυρόδεμα, προϋποθέτουν τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση – από το στάδιο τοποθέτησης των καλουπιών και του οπλισμού, ως τη διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση.

Η σημαντική συμβολή των σκυροδεμάτων VIRIDIATM στην ανθεκτικότητα της κατασκευής και στην επέκταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους έχει εξαιρετική επίδραση και στο ανθρακικό αποτύπωμα της από τα δομικά υλικά που ενσωματώνονται σε αυτή. Με τα VIRIDIATM επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, που για περιβάλλον έκθεσης σε ενανθράκωση φθάνει τα 44 kg CO2 ανά κυβικό σκυροδέματος που απαιτήθηκε για την κατασκευή του έργου, ενώ σε παραθαλάσσιο περιβάλλον απόστασης <1.5 χλμ. μπορεί να φθάσει και τα 287 kg CO2.

Πλεονεκτήματα VIRIDIATM σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
H ανθεκτικότητα μίας κατασκευής στο παραθαλάσσιο περιβάλλον, ειδικά σε απόσταση από τη θάλασσα μικρότερη του 1.5 χλμ. (XS1), αποτελεί μέγιστο ζήτημα για την ελληνική κατασκευαστική αγορά, καθώς το περιβάλλον αυτό επηρεάζει τις περισσότερες κατασκευές και είναι ιδιαίτερα δυσμενές. Τα αποτελέσματα δοκιμών σύμφωνα με το ΕΝ 12390-18: 2021 για τα σκυροδέματα VIRIDIATM δείχνουν ότι, σε συνθήκες όπως οι παραπάνω, τα σκυροδέματα VIRIDIATM καθυστερούν την έναρξη διάβρωσης του οπλισμού έως και 40 χρόνια επιπλέον, έναντι της προβλεπόμενης στον ΚΤΣ 2016 σύνθεσης C30/37 XS2 (για δυσμενέστερο περιβάλλον έκθεσης XS2: μόνιμα μέσα στο θαλασσινό νερό). Κατασκευές με σκυρόδεμα C25/30 XC3, που δεν ακολουθούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016 για παραθαλάσσιο περιβάλλον έκθεσης οδηγούν σε μειωμένη διάρκεια ζωής κατά 20 χρόνια εξαιτίας της διάβρωσης οπλισμού.

Πλεονεκτήματα VIRIDIATM ενάντια στην ενανθράκωση
Αντίστοιχες δοκιμές υπολογισμού του συντελεστή επιταχυνόμενης ενανθράκωσης σκυροδεμάτων, δείχνουν ότι τα σκυροδέματα VIRIDIATM, συντηρημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ 2016, επεκτείνουν το χρόνο ζωής της κατασκευής έναντι της ενανθράκωσης έως και επιπλέον 80 χρόνια έναντι της προβλεπόμενης από τον ΚΤΣ 2016 σύνθεσης C25/30 XC3 (XC3: σχετικά υγρό περιβάλλον – σκυρόδεμα εσωτερικών χώρων ή εκτεθειμένο στον εξωτερικό αέρα, προστατευμένο από βροχή).

Κατασκευές με σκυρόδεμα C25/30 XC3 που δεν ακολουθούν τις προβλέψεις του ΚΤΣ 2016 για σωστή συντήρηση, εμφανίζουν μειωμένη διάρκεια ζωής 15 ετών εξαιτίας της πρόωρης ενανθράκωσης. Τα σκυροδέματα VIRIDIATM παράγονται στις υπερσύγχρονες, πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες σκυροδέματος της INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., συνοδεύονται δε από πράσινη ταυτότητα (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – EPD), ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους έχουν βελτιστοποιηθεί και τεκμηριωθεί σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διατίθενται σε τρείς τύπους: VIRIDIATM C25/30, VIRIDIATM C30/37 και VIRIDIATM Ultra C30/37, ενώ τα πεδία εφαρμογής τους περιλαμβάνουν κάθε τύπο κατασκευής, όπως κτιριακά έργα, αλλά και έργα υποδομών.