Στο ποσό των 81 εκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη για την κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου Καλής νομού Πέλλας και έργα βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στο αρδευτικό έργο του μέσου ρου του Καλαμά. Τα παραπάνω ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ προκύπτουν από την έκδοση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022. Ειδικότερα, το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης για το project του φράγματος Αλμωπαίου είναι 74.983.000 ευρώ και για τις παρεμβάσεις στο αρδευτικό έργο στον Καλαμά είναι 6.387.381,23 ευρώ.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται, ότι ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφυγών έχει οριστεί η 25/04/2024 και ώρα 23:59:59. Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣΑΑ προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο για τον πρωτογενή τομέα. Αξιοποιούμε κάθε πόρο για την ενίσχυση της αρδευτικής δυναμικότητας της αγροτικής παραγωγής, ώστε και τα καλλιεργήσιμα στρέμματα να αυξήσουμε και το κόστος παραγωγής να μειώσουμε».