Αειφορία και ανθεκτικότητα κατασκευών με τα καινοτόμα σκυροδέματα VIRIDIATM

Τα σκυροδέματα VIRIDIATM αποτελούν την πρόταση της INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. για κατασκευές πολύ υψηλής ανθεκτικότητας.  Σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ολιστικές παραμέτρους της κατασκευής: είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, ενισχύουν την κυκλική οικονομία παρατείνοντας χρονικά την διάρκεια ωφέλιμης ζωής της κατασκευής και βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της.
Τα έτοιμα σκυροδέματα VIRIDIATM αποτελούν προϊόντα μακροχρόνιας έρευνας της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.

Η καινοτομία στη μελέτη σύνθεσης των VIRIDIATM προσφέρει ουσιαστική επέκταση στον ωφέλιμο χρόνο ζωής κατασκευών, σε σχέση με τα συμβατικά σκυροδέματα που προβλέπονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016, στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και στους Ευρωκώδικες. Βέβαια, τα σκυροδέματα VIRIDIATM, όπως και κάθε συμβατικό σκυρόδεμα, προϋποθέτουν τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση – από το στάδιο τοποθέτησης των καλουπιών και του οπλισμού, ως τη διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση.

Η σημαντική συμβολή των σκυροδεμάτων VIRIDIATM στην ανθεκτικότητα της κατασκευής και στην επέκταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους έχει εξαιρετική επίδραση και στο ανθρακικό αποτύπωμα της από τα δομικά υλικά που ενσωματώνονται σε αυτή. Με τα VIRIDIATM επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, που για περιβάλλον έκθεσης σε ενανθράκωση φθάνει τα 44 kg CO2 ανά κυβικό σκυροδέματος που απαιτήθηκε για την κατασκευή του έργου, ενώ σε παραθαλάσσιο περιβάλλον απόστασης <1.5 χλμ. μπορεί να φθάσει και τα 287 kg CO2.

Πλεονεκτήματα VIRIDIATM σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
H ανθεκτικότητα μίας κατασκευής στο παραθαλάσσιο περιβάλλον, ειδικά σε απόσταση από τη θάλασσα μικρότερη του 1.5 χλμ. (XS1), αποτελεί μέγιστο ζήτημα για την ελληνική κατασκευαστική αγορά, καθώς το περιβάλλον αυτό επηρεάζει τις περισσότερες κατασκευές και είναι ιδιαίτερα δυσμενές. Τα αποτελέσματα δοκιμών σύμφωνα με το ΕΝ 12390-18: 2021 για τα σκυροδέματα VIRIDIATM δείχνουν ότι, σε συνθήκες όπως οι παραπάνω, τα σκυροδέματα VIRIDIATM καθυστερούν την έναρξη διάβρωσης του οπλισμού έως και 40 χρόνια επιπλέον, έναντι της προβλεπόμενης στον ΚΤΣ 2016 σύνθεσης C30/37 XS2 (για δυσμενέστερο περιβάλλον έκθεσης XS2: μόνιμα μέσα στο θαλασσινό νερό). Κατασκευές με σκυρόδεμα C25/30 XC3, που δεν ακολουθούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016 για παραθαλάσσιο περιβάλλον έκθεσης οδηγούν σε μειωμένη διάρκεια ζωής κατά 20 χρόνια εξαιτίας της διάβρωσης οπλισμού.

Πλεονεκτήματα VIRIDIATM ενάντια στην ενανθράκωση
Αντίστοιχες δοκιμές υπολογισμού του συντελεστή επιταχυνόμενης ενανθράκωσης σκυροδεμάτων, δείχνουν ότι τα σκυροδέματα VIRIDIATM, συντηρημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ 2016, επεκτείνουν το χρόνο ζωής της κατασκευής έναντι της ενανθράκωσης έως και επιπλέον 80 χρόνια έναντι της προβλεπόμενης από τον ΚΤΣ 2016 σύνθεσης C25/30 XC3 (XC3: σχετικά υγρό περιβάλλον – σκυρόδεμα εσωτερικών χώρων ή εκτεθειμένο στον εξωτερικό αέρα, προστατευμένο από βροχή).

Κατασκευές με σκυρόδεμα C25/30 XC3 που δεν ακολουθούν τις προβλέψεις του ΚΤΣ 2016 για σωστή συντήρηση, εμφανίζουν μειωμένη διάρκεια ζωής 15 ετών εξαιτίας της πρόωρης ενανθράκωσης. Τα σκυροδέματα VIRIDIATM παράγονται στις υπερσύγχρονες, πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες σκυροδέματος της INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., συνοδεύονται δε από πράσινη ταυτότητα (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – EPD), ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους έχουν βελτιστοποιηθεί και τεκμηριωθεί σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διατίθενται σε τρείς τύπους: VIRIDIATM C25/30, VIRIDIATM C30/37 και VIRIDIATM Ultra C30/37, ενώ τα πεδία εφαρμογής τους περιλαμβάνουν κάθε τύπο κατασκευής, όπως κτιριακά έργα, αλλά και έργα υποδομών.

ΤΙΤΑΝ: Χύδην και συσκευασμένο ποζολανικό τσιμέντο για τη μετάβαση σε ένα μέλλον πράσινης ανάπτυξης και βιωσιμότητας

‘Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Τιτάνα βρίσκονται η ζωτική ανάγκη αναχαίτισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η πράσινη μετάβαση. Έχοντας δεσμευτεί να επιτύχει, έως το 2050, ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, περνά από τη θεωρία στην πράξη μέσα από πρωτοποριακές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα «πράσινα» προϊόντα τσιμέντου που ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αυξάνουν τις δυνατότητες για βιώσιμες κατασκευές. Σημαντικό ορόσημο στην πορεία επίτευξης αυτής της δέσμευσης του Ομίλου, αποτελεί η κυκλοφορία του νέου ποζολανικού τσιμέντου με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά.

Τα χαρακτηριστικά του ποζολανικού τσιμέντου
Το ποζολανικό τσιμέντο αποτελεί επιστέγασμα των επενδύσεων του Τιτάνα στο σχεδιασμό και παραγωγή προηγμένων προϊόντων που επιταχύνουν τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, αφού προσφέρει βελτιωμένη ανθεκτικότητα και εργασιμότητα για κατασκευές κτιρίων υψηλής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας. Κορυφαίο πλεονέκτημα του ποζολανικού τσιμέντου είναι ότι έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά -μείωση έως και 25% σε σχέση με το συμβατικό σύνθετο τσιμέντο-, χαρακτηριστικό που το τοποθετεί στην πρωτοπορία των τσιμέντων υψηλής προστιθέμενης αξίας του Τιτάνα και τα οποία οδηγούν τις εξελίξεις για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, το ποζολανικό τσιμέντο τύπου CEM IV/B (P-W) 32,5 R διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με το εναρμονισμένο υποχρεωτικής εφαρμογής πρότυπο ΕΝ 197-1:2011, το οποίο προβλέπει την παραγωγή του συγκεκριμένου τύπου τσιμέντου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ σε σχέση με τα ευρέως διαθέσιμα χύδην ή συσκευασμένα τσιμέντα στην Ελληνική αγορά, αλλά ακόμα και σε σχέση με επερχόμενα πρότυπα, όπως το ΕΝ 197-5, τα οποία όμως δεν προβλέπονται ακόμη στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016.

Ιδανική λύση για κατασκευές στην Ελλάδα
Το συγκεκριμένο τσιμέντο αποτελεί ιδανική λύση για κατασκευές στην Ελλάδα. Η αυξημένη περιεκτικότητά του σε ποζολάνη, η οποία προέρχεται κυρίως από την πρόσφατη επένδυση του Ομίλου στην εταιρία Περλίτες Αιγαίου, βελτιώνει σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος στα παραθαλάσσια περιβάλλοντα έκθεσης κατασκευών, που αποτελούν την πλειονότητα της οικοδομικής δραστηριότητας. Χάρη στις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις του κατατάσσεται στην κατηγορία Α+, σύμφωνα με το καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης VESTA™ του Τιτάνα. Η κουλτούρα των φιλικών προς το περιβάλλον υλικών για «πράσινες» κατασκευές που αναπτύσσεται στην τσιμεντοβιομηχανία ωθεί πλέον και τους πελάτες της να εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο  ΤΙΤΑΝ δεν είναι απλώς παρών, αλλά πρωτοπορεί, παρέχοντας
την απαραίτητη τεχνογνωσία σε μελετητές, τεχνικά γραφεία και συμβούλους που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν υπερσύγχρονα, έξυπνα κτίρια με όσο το δυνατό χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Με δέσμευση να επιτύχει, έως το 2050, ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υλοποιεί ένα φιλόδοξο πλάνο δράσεων που εντάσσεται στο πλαίσιο των ESG δεσμεύσεών του. Προχωρά σε σημαντικές καινοτομίες και επενδύσεις στην Ελλάδα, που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Παράλληλα, με νέα, φιλικότερα στο περιβάλλον προϊόντα, δίνει τεκμηριωμένα βιώσιμες λύσεις στην κατασκευαστική αγορά. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τον Τιτάνα ως ηγέτιδα δύναμη στην προσπάθεια της ελληνικής βιομηχανίας να συμβάλει αποτελεσματικά στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

ΤΙΤΑΝ: Βιώσιμη ανάπτυξη που συμπορεύεται με καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

Το 2023 έκλεισε με θετικούς οιωνούς για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, και ειδικά για τον κλάδο των υποδομών, όπου και είδαμε έργα-ορόσημα να ολοκληρώνονται και άλλα να μπαίνουν σε τροχιά ανάθεσης. Υπό το πρίσμα μιας μεγάλης ευκαιρίας για τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών και, ως εκ τούτου, για τη βιομηχανία των δομικών υλικών, οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα στη βιώσιμη ανάπτυξη με κατασκευαστικά υλικά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο ΤΙΤΑΝ, άλλωστε, υπήρξε από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανίες που υιοθέτησαν το οικουμενικό αίτημα για πράσινη μετάβαση και ενσωμάτωσαν στις προτεραιότητές τους το στόχο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στις δραστηριότητές τους.

Προβαίνοντας στις κατάλληλες επιλογές, οδηγούμε τον κλάδο σε μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και περνάμε από τη θεωρία στην πράξη μέσα από πρωτοποριακές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα τσιμέντου, σκυροδέματος και κονιαμάτων. Με ισχυρή δέσμευση να επιτύχουμε έως το 2050 ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, προχωράμε αποφασιστικά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου πλάνου δράσεων με τρεις άξονες. Έτσι, οι στρατηγικές μας επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με αυτούς τους παράλληλους και αλληλοσυμπληρούμενους άξονες. Ψηφιακός μετασχηματισμός με τη χρήση υπερσύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αναζήτηση χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις δραστηριότητές μας και παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον, έξυπνων δομικών υλικών για βιώσιμες και ανθεκτικότερες στο χρόνο κατασκευές.

Τα «πράσινα» έργα στο Καμάρι Βοιωτίας
Στην παραπάνω κατεύθυνση κινείται η πρόσφατη «πράσινη» επένδυση ύψους €26 εκατ. για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι Βοιωτίας. Με αυτή την επένδυση το εργοστάσιο θα καταστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα, πλήρως ψηφιοποιημένα και «πράσινα» εργοστάσια τσιμέντου στην Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030. Παράλληλα, οι εκπομπές CO2 θα μειωθούν κατά 150.000 τόνους ετησίως με τη χρήση σχεδόν 200.000 τόνων εναλλακτικών καυσίμων. Σε αντίστοιχη τροχιά βρίσκεται και το εμβληματικό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα IFESTOS. Το έργο που υλοποιείται από τον Τιτάνα στο Καμάρι, για το οποίο ο Όμιλος έχει υπογράψει Συμφωνία Επιχορήγησης με το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους €234 εκατ., θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου Καμαρίου, παράγοντας 3 εκατ. τόνους τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα ανά έτος.

Πλήρης ανασχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας
Ήδη, βρισκόμαστε ενώπιον ενός ευρέος μετασχηματισμού που αναμένεται να οδηγήσει στον πλήρη ανασχεδιασμό της παραγωγικής μας διαδικασίας. Προτεραιότητές μας παραμένουν η παραγωγή τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και σαφώς η προσφορά στοχευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αυξάνουν τις δυνατότητες για ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές. Χαρακτηριστικό προϊόν αποτελεί το πρωτοποριακό, φιλικότερο προς το περιβάλλον τσιμέντο υψηλής προστιθέμενης αξίας που διαθέτει ο ΤΙΤΑΝ, με αυξημένη περιεκτικότητα σε ποζολάνη, η οποία προέρχεται κυρίως από την πρόσφατη επένδυση του Ομίλου στην εταιρία Περλίτες Αιγαίου.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο τσιμέντο με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην ελληνική αγορά, μέσω του οποίου ο ΤΙΤΑΝ μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ελληνική οικοδομική δραστηριότητα κατά 55 χιλιάδες τόνους το 2024. Ο ΤΙΤΑΝ διαθέτει σήμερα μία διευρυμένη γκάμα «πράσινων» προϊόντων τσιμέντου, ενώ ήδη, πάνω από το 30% του παραγόμενων προϊόντων, είναι χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Στη σειρά προϊόντων έχουν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, έτοιμα σκυροδέματα και κονιάματα που περιέχουν ανακυκλωμένα ή ανακτημένα υλικά, ενισχύοντας έμπρακτα την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υδατοπερατά σκυροδέματα τα οποία περιορίζουν τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών από πλημμύρες στον αστικό ιστό, υλικά πιστοποιημένα για αυξημένη προστασία στην πυρκαγιά κ. ά.

Πιστοποιητικά περιβαλλοντικών επιδόσεων
Για την ουσιαστική ενημέρωση της κατασκευαστικής αγοράς στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων της, o TITAN έχει λάβει πιστοποιητικά περιβαλλοντικών επιδόσεων (EPDs) για προϊόντα τσιμέντου, σκυροδέματος και κονιαμάτων που διαθέτει στην ελληνική αγορά, καθώς και αδρανών υλικών από τα λατομεία του. Ταυτόχρονα, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση καινοτόμου συστήματος σήμανσης και βαθμονόμησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος, με την επωνυμία VESTA™. Από τον Ιούλιο 2022 το VESTA™ αποτελεί εξειδικευμένο εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο, που βασίζεται στα υψηλά πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ΤΙΤΑΝ και INTERBETON και επαληθεύεται ως προς την ακρίβεια και τη διαφάνεια μέσω εκτεταμένων επιθεωρήσεων από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.

Στον Τιτάνα εργαζόμαστε συστηματικά και με συνέπεια προκειμένου να συμβάλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της χώρας μας. Με δέσμευση για κορυφαία αποτελέσματα και με νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουν εφαρμογή, όχι μόνο σε εμβληματικά έργα, αλλά και σε μικρότερα έργα υποδομών, όπως και σε ιδιωτικές κατασκευές.

ΑΡΜΟΣ: Προκατασκευή, το μέλλον της κατασκευής

Ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά προκλήσεων: η έντονη έλλειψη εργατικού δυναμικού, η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή και ποιοτικά κτίρια, αλλά και η βιωσιμότητα αυτών, αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία σε καινοτόμες λύσεις που μπορούν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στον κλάδο. Μια από αυτές τις λύσεις αποτελεί και η προκατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, που αντιμετωπίζει τα επείγοντα αυτά ζητήματα, αλλά ανοίγει και το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον στην κατασκευή.

Καινοτομία και βιωσιμότητα
Η παραγωγική διαδικασία της προκατασκευής, με τη μετάβαση της διαδικασίας κατασκευής από τον χώρο του έργου στο εργοστάσιο, μειώνει την επίδραση της ελλιπούς εργατικής δύναμης, ενώ αλλάζει ταυτόχρονα και το perception της οικοδομικής εργασίας προσφέροντας ένα ασφαλέστερο και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Από την σχεδίαση της κατασκευής μέχρι την ανέγερση, οι προκατασκευασμένες λύσεις αναδιαμορφώνουν τη διαδικασία κατασκευής, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. Για παράδειγμα, οι προεντεταμένες πλάκες οροφής Hollow Cοre, δίνουν απαράμιλλες δυνατότητες στον σχεδιασμό σύγχρονων κτιρίων με ανοίγματα πολύ μεγαλύτερα των κλασσικών κανάβων (λόγω της προέντασης) και μειωμένο βάρος στην κατασκευή (λόγω των οπών), ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν σημαντικά τον χρόνο ανέγερσης.

Η προκατασκευή παρέχει λύσεις και σε ένα άλλο κρίσιμο ζητούμενο, αυτό της βιωσιμότητας του κτιριακού αποθέματος. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη προκατασκευασμένων προϊόντων όψεων με υαλοσκυρόδεμα (GRC) που προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων, είναι μια ακόμη καινοτομία της προκατασκευής. Το GRC ξεπερνά τους μέχρι σήμερα περιορισμούς του προκατασκευασμένου σκυροδέματος, προσφέροντας εξαιρετική ανθεκτικότητα, αντοχή στη φωτιά και στη διάβρωση, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα ελεύθερα διαμορφώσιμο και ελαφρύ υλικό (~ 90% μειωμένο βάρος έναντι του σκυροδέματος) – ουσιώδεις παράγοντες για τις όψεις των νέων και παλαιών κτιρίων που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές και δομικές προκλήσεις. Επίσης, ο ελεγχόμενος χώρος παραγωγής δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με ακρίβεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και της παραγωγής και να προχωρήσουμε σε Δηλώσεις Περιβαλλοντικού Προϊόντος (EPDs), κάτι που δεν μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί στο εργοτάξιο. Με τη διαφάνεια αυτών των πληροφοριών, βοηθάμε τους κατασκευαστές και τους αρχιτέκτονες να πάρουν αποφάσεις για την βιωσιμότητα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα ή την απόδοση.

Στην ΑΡΜΟΣ η δέσμευση μας στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, μας καθοδηγεί να αναπτύσσουμε λύσεις και προϊόντα που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συντηρούνται τα κτίρια και οι υποδομές. Συμμετοχή σε μεγάλα έργα Η ΑΡΜΟΣ σήμερα συμμετέχει στα περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής και στις κτιριακές επενδύσεις τις χώρας. Μερικά μόνο από τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η Γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ, όπου η εταιρεία προμηθεύει το σύνολο της προκατασκευασμένης σήραγγας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 όπου η εταιρεία προμηθεύει τα δοκάρια – πρόπλακες γεφυρών και τις κτιριακές υποδομές του αυτοκινητόδρομου, ο ΒΟΑΚ , για τις ανάγκες του οποίου η εταιρεία εγκατέστησε πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφαλείας στην Κρήτη, σιδηροδρομικά έργα στη ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και πολλά αλλά έργα όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις στον Ρυθμιστικό Σταθμό της Κομοτηνής (έργο της ΔΕΣΦΑ), το logistics center της Dromeus Capital, καθώς και το Ελληνικό.

 

EUROCERT TESTING: Εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές σε τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και ασφαλτομίγματα

Η EUROCERT TESTING έχει δημιουργηθεί ως μια ανεξάρτητη εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής. Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου κατασκευάστηκαν το 2023 και καταλαμβάνουν έναν χώρο 400 τ.μ. Η EUROCERT TESTING εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO/IEC 17025:2017, εξασφαλίζοντας ότι οι εκτελούμενες δοκιμές συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα.

Στο εργαστήριο δομικών υλικών της EUROCERT TESTING εκτελούνται δοκιμές σε:
• Τσιμέντο (φυσικές/μηχανικές και χημικές)
• Νωπό και Σκληρυμένο Σκυρόδεμα (μηχανικές)
• Αδρανή Υλικά (φυσικές/μηχανικές και χημικές)
• Ασφαλτομίγματα (φυσικές/μηχανικές και χημικές).

Ποιον αφορά
Η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε δομικά υλικά έχει πολλούς ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων είναι:

• Παραγωγοί και Προμηθευτές Δομικών Υλικών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η απόδοση των προϊόντων τους σύμφωνα με τον Έλεγχο Παραγωγής Εργοστασίου.
• Μηχανικοί/Κατασκευαστές, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα και η ακρίβεια των ευρημάτων των επιθεωρήσεων, τις οποίες διενεργούν, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
• Ερευνητές/Ακαδημαϊκοί για την πραγματοποίηση ερευνών και την ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών.

Ο εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός της EUROCERT TESΤING είναι ο πλέον σύγχρονος και προέρχεται από τους σημαντικότερους οίκους στον χώρο (TONI TECHNIK, CONTROLS, MATEST κ.α.). Η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού διασφαλίζεται με τις προβλεπόμενες διακριβώσεις από εξειδικευμένα συνεργαζόμενα εργαστήρια και από την τήρηση όλων των απαιτούμενων συντηρήσεων που καθορίζουν οι κατασκευαστές. Εκτός από τα όργανα μετρήσεων, στον χώρο του εργαστηρίου έχει εγκατασταθεί, εξοπλισμός που εξασφαλίζει την σταθερότητα των συνθηκών περιβάλλοντος, καθώς και θάλαμος ελεγχόμενων συνθηκών για τη συντήρηση των δοκιμίων τσιμέντου και σκυροδέματος.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Σε δομικά υλικά
Οι εργαστηριακές δοκιμές σε Δομικά Υλικά δημιουργούν πολλαπλά ωφελήματα. Ανάλογα με τον σκοπό της δοκιμής, αυτά μπορεί να είναι
τα εξής:

• Συμμόρφωση με την Νομοθεσία:

Η πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών είναι υποχρέωση του παραγωγού με συχνότητα που καθορίζεται από Διεθνή Πρότυπα.

• Ποιότητα Υλικού: Οι μετρήσεις είναι σημαντικές για την εξασφάλιση, ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές και τα Πρότυπα Ποιότητας.
• Σχεδιασμός Δομών:

Οι μετρήσεις στα δομικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση των δομών και των κατασκευών.

• Έλεγχος Κατασκευής: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι εργαστηριακές μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών.
• Εξοικονόμηση Χρημάτων:

Οι δοκιμές μπορούν να βοηθήσουν, αφενός στην μείωση των ελαττωμάτων στην κατασκευή και αφετέρου στον περιορισμό της χρήσης υλικών χαμηλής ποιότητας, προλαμβάνοντας έτσι δαπανηρές συντηρήσεις και επισκευές στο μέλλον.

Πρόσκληση σε 4 εταιρείες να κάνουν προσφορά για αντιπλημμυρικά έργα στην Εύβοια

Αντιπλημμυρικά έργα με κατεπείγοντα χαρακτήρα και συνολικού κόστους 17 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στα δημοτικά διαμερίσματα Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου και Ασμηνίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε συνέχεια των συνεπειών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες τις οποίες προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» το περασμένο φθινόπωρο. Στόχος τους, να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται μετά βεβαιότητας ότι θα προκύψουν τον προσεχή χειμώνα, καθώς, όπως έχει διαπιστωθεί, είναι ευνοϊκές οι συνθήκες εκδήλωσης πλημμυρών στις περιοχές αυτές, ακόμη και από μικρά ύψη βροχής.

Ο Δήμος, λοιπόν, λόγω του χαρακτήρα των εργασιών, προσκάλεσε τέσσερις οικονομικούς φορείς να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση του έργου. Οι εταιρείες αυτές είναι οι Dominant Engineering IKE, Οδός ΑΤΕ, Λατώ ΑΤΕ και Εργοδομική Βοιωτίας ΑΒΕΤΕ, που έχουν ως την Πέμπτη 02/05/2024 στις 10:00 να υποβάλουν την προσφορά τους. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατασκευή αγωγών για την παροχέτευση των ομβρίων εκ των χειμάρρων (εποχικών υδατορεμάτων) για την διόδευσή τους προς αντίστοιχους τελικούς αποδέκτες, του υπερχειλίζοντος πλημμυρικού όγκου του χειμάρρου Μαρμακιά στη θέση της κεντρικής γέφυρας τους Ασμηνίου και την διόδευσή του στον τελικό αποδέκτη και έργων διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου που διασχίζει το Αρτεμίσιο. Η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ορίστηκε σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

VALIDX: Νέα ταυτότητα για τον METROIL LABS

Η VALIDX, ολοκληρωμένος πάροχος διαπιστευμένων υπηρεσιών επιθεώρησης, πιστοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρώην γνωστή ως Metroil Labs, ανακοινώνει την εκκίνηση της νέας ταυτότητας του εταιρικού της σήματος. Η ονομασία προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων Validating Excellence (Valid-X), η σημασία του οποίου είναι διττή. Η ονομασία πλαισιώνεται από το χαρακτηριστικό «checkpoint» καθρεφτιζόμενο στις 45 μοίρες, σχηματίζοντας το «Χ». Με την ανανεωμένη, πλέον, ταυτότητα του εταιρικού της σήματος, η εταιρεία τονίζει ότι στοχεύει «στην ενίσχυση της θέσης της ως αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις που αναζητούν συμμόρφωση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη και έναν συνεργάτη με ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που θα τους οδηγήσει στην ανάπτυξη».

Η VALIDX παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης βιομηχανικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης εταιρειών (ISO). Με την ομάδα ελεγκτών και επιθεωρητών που διαθέτει, εξασφαλίζει ότι οι πελάτες πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα της βιομηχανίας και της αγοράς με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Επίσης, προσφέρει και προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και μια ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών από προϊόντα ψηφιακού μετασχηματισμού και άλλων σημαντικών τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ακουμπούν σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Νέο κτιριακό συγκρότημα του ΕΚΕΤΑ στη Λάρισα, θα το ανεγείρει η Βέρμιον ΑΤΕΕ

Η Βέρμιον ΑΤΕΕ θα κατασκευάσει νέο κτιριακό συγκρότημα για το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ υπέγραψε με το τελευταίο και το εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου. Η εταιρεία, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 0,02% και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση, θα κτίσει το κτιριακό συγκρότημα σε οικόπεδο 70.003 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου στο Μεζούρλο Λάρισας και έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Λαρισαίων στο ΕΚΕΤΑ. Τα πραγματοποιούμενα δομικά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα καθώς και το πραγματοποιούμενο εμβαδόν δόμησης του κτιριακού συγκροτήματος είναι 2.270,25 τ.μ.

Η πραγματοποιούμενη κάλυψη είναι 1.800,15 τ.μ., ενώ το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος είναι 10,95 μ. Το νέο κτιριακό συγκρότημα θα είναι δυναμικότητας 100-125 εργαζόμενων και 250 επισκεπτών και θα φιλοξενεί εργαστηριακούς χώρους και γραφεία. Θα γειτνιάζει με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η πρόσβαση θα επιτυγχάνεται από την ανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το έργο, το οποίο είχε δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 3.789.439,99 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), πρέπει να τελειώσει μέσα σε 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την 31/12/2025, βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Akritas: Ο τζίρος ΤΗΣ μειώθηκε (κατά 6,5%) το 2023

Η εταιρεία παραγωγής τεχνητής ξυλείας επισημαίνει, ότι η χρήση του εν λόγω έτους χαρακτηρίζεται από «την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης» του τραπεζικού δανεισμού της, που σε συνδυασμό με τη λειτουργική της κερδοφορία «αναμόρφωσαν αποτελεσματικά την κεφαλαιακή της δομή, θέτοντας τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή της». Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 6,5% και διαμορφώθηκε σε 40,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 43,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2022, κυρίως, εξηγεί η εταιρεία, «λόγω της μείωσης των πωλήσεων μοριοσανίδας, καθώς δόθηκε έμφαση στα επενδεδυμένα προϊόντα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο συνδυασμός της κατάλληλης εμπορικής πολιτικής με την ορθή διαχείριση του κόστους λειτουργίας, οδήγησαν σε αύξηση του μεικτού περιθωρίου πωλήσεων» (σ.σ. 14,9%, από 13% κατά την προηγούμενη χρήση). Επίσης, ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 10,5% έναντι 10,1% της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, ο προσαρμοσμένος EBITDA, που εξαιρεί μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, αυξήθηκε κατά 3,8% στα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Η P&C Development δημιουργεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου

Έως το τέλος του 2024 αναμένεται να ξεπεράσει το 80% η πρόοδος των εργασιων για την υλοποίηση του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος, όπως τόνισαν η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.
Οι δύο υφυπουργοί επισκέφθηκαν τα τρία εργοτάξια του οδικού άξονα, όπου και ξεναγήθηκαν από εκπροσώπους της παραχωρησιούχου εταιρείας Ολυμπία Οδός ΑΕ και των Άβαξ ΑΕ, Άκτωρ ΑΤΕ και Τέρνα ΑΕ, των εταιρειών-μελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για την εξέλιξη του έργου.
Στη συνέχεια, οι κ.κ. Αλεξοπούλου και Ταχιάος διευκρίνισαν ότι, αυτή τη στιγμή, οι εργασίες για τη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 40% (σ.σ. 42%) ενώ, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η πρόοδός τους αναμένεται να ξεπεράσει το 80%. Η εκτίμησή τους, δε, είναι πως η συνολική διάρκεια των εργασιών θα είναι 40 μήνες, με τον οδικό άξονα να παραδίδεται στην κυκλοφορία εντός του 2025.
Ο εν λόγω άξονας μετρά 74,8 χλμ. συνολικά, εκ των οποίων τα 13 χλμ. αφορούν σε βελτιώσεις της υφιστάμενης εθνικής οδού και τα υπόλοιπα σε νέα χάραξη.