Ελλάκτωρ: Αύξηση πωλήσεων 22% και EBITDA 134% στο Α’ εξάμηνο του 2022 – Στα 2,8 δισ. το ανεκτέλεστο των κατασκευών

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (RIC: HELr.AT, Bloomberg: ELLAKTOR:GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του A’ Εξαμήνου 2022.

Ι. Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο 2022.

Αποτελέσματα.

Δεδομένης της αναμενόμενης πώλησης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες αυτού του κλάδου παρουσιάζονται ξεχωριστά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 – «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Για λόγους συγκρισιμότητας τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου ΑΠΕ παρουσιάζονται  και ως μέρος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και διακριτά για τη σωστή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου για το Α΄ Εξάμηνο 2022:

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπείσες Δραστηριότητες

ΑΠΕ

Σύνολο
εκατ. H1’21 H1’22 YoY H1’21 H1’22 YoY H1’21 H1’22 YoY
Πωλήσεις 341,7 425,7 25% 51,6 53,7 4% 393,3 479,4 22%
Κόστος πωληθέντων* (307,9) (323,7) (5%) (10,4) (10,1) 2% (318,2) (333,8) (5%)
Μεικτό κέρδος* 33,8 102,1 >100% 41,3 43,5 5% 75,1 145,6 94%
Έξοδα διάθεσης & διοίκησης* (25,4) (27,4) (8%) (0,6) (0,6) (4%) (26,0) (28,0) (8%)
Λοιπά έσοδα & λοιπά κέρδη/(ζημίες)* 2,6 (3,1) <(100%) (0,0) 0,6 >100% 2,6 (2,5) <(100%)
Μερίδιο κέρδους /(ζημίας) από συμμετοχές κύριων δραστηριοτ. (1,8) 1,5 >100% (0,0) (0,1) <(100%) (1,8) 1,5 >100%
EBITDA 9,2 73,1 >100% 40,7 43,4 7% 49,9 116,5 >100%
EBITDA Margin (%) 3% 17%   79% 81% 13% 24%
EBITDA συγκρίσιμο 35,4 82,1 >100% 40,7 43,4 7% 76,1 125,5 65%
Συγκρίσιμο EBITDA Margin (%) 10% 19%   79% 81% 19% 26%  
Αποσβέσεις (43,0) (41,1) 5% (12,4) (12,4) 0% (55,4) (53,4) 4%
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (33,8) 32,1 >100% 28,3 31,0 10% (5,5) 63,1 >100%
Έσοδα από μερίσματα 0,8 1,5 81% 0,0 0,0 n.m. 0,8 1,5 81%
Χρηματοοικονομικά έσοδα & (έξοδα) (37,2) (28,0) 25% (5,9) (5,7) 4% (43,1) (33,7) 22%
Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων (70,2) 5,6 >100% 22,4 25,3 13% (47,8) 30,9 >100%
Φόρος εισοδήματος (5,4) (13,0) <(100%) (1,2) (5,5) <(100%) (6,7) (18,5) <(100%)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) (75,6) (7,4) 90% 21,1 19,9 (6%) (54,5) 12,4 >100%

 

*Χωρίς αποσβέσεις

Το συγκρίσιμο EBITDA του Α’ Εξαμήνου 2022 δεν περιλαμβάνει την εφάπαξ επιβάρυνση ποσού €9,0 εκατ., λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς” στην Αττική Οδό, ενώ στο Α’ Εξαμήνου 2021 στο συγκρίσιμο EBITDA περιλαμβάνεται προσαρμογή ύψους €26,2 εκατ., σχετιζόμενη με απώλεια διαιτησίας στο Κατάρ, επηρεάζοντας τον κατασκευαστικό τομέα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου Εξαμήνου 2022 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επιβεβαιώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια της προσφοράς εξαγοράς από  τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ  (ΜΟΕ) του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και με δεδομένη τη θετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ την 25.08.2022 για τη συναλλαγή, οι δραστηριότητες του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν πλέον για τον Όμιλο διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Παρουσιάζονται, ωστόσο, ως μέρος του Ομίλου για σκοπούς συγκρισιμότητας των μεγεθών αλλά και διακριτά για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος παρουσίασε έσοδα €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων τα €426 εκατ. είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €125,5 εκατ., αυξημένα κατά 65%, από τα οποία τα €82,1 αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €30,9 εκατ. εκ των οποίων τα €5,6 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για τον Όμιλο σε €12,4 εκατ. έναντι ζημιών €54,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ωστόσο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημίες €7,4 εκατ.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα, της οποίας το ανεκτέλεστο ανέρχεται πλέον σε €2,8 δισ., κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που φέρει σε όλους τους τομείς η ενεργειακή κρίση,  ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ  μετά την εξυγίανση του ισολογισμού του προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει τη δραστική μείωση του δανεισμού και την ανάπτυξη στους κύριους τομείς δραστηριότητάς του. Διαδραματίζουμε πλέον  πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου των υποδομών και στοχεύουμε στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Στοιχεία Ισολογισμού.

  • €458 εκατ. ταμειακά και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 30.06.2022 διαμορφώθηκε σε €2,9 δισ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την 31.12.2021 (€2,8 δισ.).

Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 30.06.2022, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €43 εκατ., μειώθηκαν στα €458 εκατ. από €470 εκατ. στις 31.12.2021, κυρίως λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνεια χωρίς αναγωγή €414,5 εκατ. και καταθέσεις €29,9 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €576 εκατ. στις 30.06.2022, εκ των οποίων €367 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021.

Στο σύνολο των δανείων συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (non recourse debt) ύψους €414,5 εκατ. Δηλαδή χωρίς τα δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2022 σε €1.004 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των δανείων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €252 εκατ.).

  • Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €42 εκατ. για το 1ο Εξάμηνο 2022

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα €42,3 εκατ. εκ των οποίων τα €12,6 εκατ. αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εκροών ύψους €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

  • €307 εκατ. ίδια κεφάλαια μετόχων

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €385 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2022 έναντι €363 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα  κατά €22 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €307 εκατ. την 30.06.2022 έναντι €286 εκατ. την 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά €21 εκατ.

Γ. Καραγιάννης: Εντός χρονοδιαγράμματος το Μετρό Θεσσαλονίκης – Έως τα μέσα Οκτωβρίου η συμβασιοποίηση του FlyOver

Στην πορεία υλοποίησης του μεγάλου πακέτου έργων της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης σε συνέντευξη του στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» και τους δημοσιογράφους Στέφανο Διαμαντόπουλο, Δημήτρη Διαμαντίδη και Σάκη Μόσχη, ανακοινώνοντας ότι σήμερα, Τετάρτη, βγαίνει ο διαγωνισμός για τον Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας του Μετρό.

Ο κ. Καραγιάννης έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη πρόοδο στην υλοποίηση του Μετρό Θεσσαλονίκης» καθώς με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για τον Ιδιωτικό Φορέα που θα αναλάβει τη Συντήρηση και τη Λειτουργία του Μέσου κλείνει και η τελευταία εκκρεμότητα.

«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη με πάρα πολλές καινοτομίες» τόνισε και ξεκαθάρισε ότι «η τιμολογιακή πολιτική είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και θα καθορίζεται πάντα υπέρ των πολιτών, ενώ τα έσοδα από τα εισιτήρια θα πηγαίνουν στο ελληνικό Δημόσιο».

«Επιλέξαμε να προχωρήσουμε μέσω του μοντέλου των ΣΔΙΤ γιατί στη συμφωνία που θα προκύψει μετά από διεθνή διαγωνισμό θα μπουν συγκεκριμένοι αυστηροί όροι για τη λειτουργία του Μετρό και δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις» εξήγησε.

Ο Υφυπουργός Υποδομών ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι «ο σταθμός στη Βενιζέλου έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται και το έργο του Μετρό εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα».

«Στο τέλος του 2023 η Θεσσαλονίκη θα έχει και Μετρό και αρχαία, όπως έχουμε δεσμευτεί» υπογράμμισε ο κ. Καραγιάννης.

Σε ό, τι αφορά το FlyOver, ο Υφυπουργός Υποδομών διαβεβαίωσε ότι «υπάρχει πρόοδος και σε αυτό το σημαντικό έργο καθώς η σύμβαση με τον ανάδοχο πηγαίνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο με στόχο να την υπογράψουμε έως τα μέσα του Οκτωβρίου» και πρόσθεσε ότι «εντός του 2022 θα έχουμε εργοτάξια προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή».

Αναφερόμενος στη σύνδεση του λιμανιού της πόλης, ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι «στις αρχές του 2023, μέσα στο α’ τετράμηνο, θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο για τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα και για τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης».

Ειδικά για τον Προαστιακό στα δυτικά της πόλης τόνισε ότι «το Μέσο θα φτάνει μέχρι τη Σίνδο, ενώ θα εξυπηρετεί και τα ΤΕΙ».

«Πρώτη φορά μία κυβέρνηση έχει συνολικό σχεδιασμό παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη»

Ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε ότι «είναι η πρώτη φορά που μία κυβέρνηση έχει συνολικό σχεδιασμό παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα από την πλευρά μας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων που προχωράει με βάση το χρονοδιάγραμμα».

Μάλιστα, ο Υφυπουργός Υποδομών επέμεινε στο ζήτημα των χρονοδιαγραμμάτων σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, το αντίθετο, έστω και σε μικρές μάχες που δεν κρίνουν τον συνολικό πόλεμο, κερδίζουμε. Σας φέρνω για παράδειγμα το “ορφανό χιλιόμετρο” της Ποτίδαιας και το Θέρμη – Γαλάτιστα, που είναι μικρότερα έργα αλλά δημοπρατήθηκαν, ολοκληρώθηκαν και παραδίδονται στους πολίτες από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματά τους».

Κλείνοντας, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε: «Μιλάω και ως Θεσσαλονικιός, δεν μπορεί να φταίει για όλα το “αθηναϊκό κατεστημένο” και αναφέρομαι στη βιομηχανία προσφυγών, που ξαφνικά όλοι είμαστε ειδικοί. Τα έργα υποδομών θέλουν σοβαρότητα, λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Με συνέπεια αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Doppler: Συνεχίζει κανονικά να δέχεται και να εκτελεί παραγγελίες στη Ρωσία

Ανεπηρέαστες από τη γεωπολιτική κρίση Ρωσίας- Ουκρανίας παραμένουν οι δραστηριότητες της Doppler στη ρωσική αγορά, καθώς η ελληνική επιχείρηση δεν έχει διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία και, όπως αναφέρει στις εξαμηνιαίες οικονομικές της καταστάσεις, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανοικτά κανάλια ροής κεφαλαίων από την Ρωσία, συνεχίζει να αποδέχεται και να εκτελεί παραγγελίες. Επομένως, και εφόσον δεν υπάρξουν νέα δεδομένα στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή ειδικότερη επιδείνωση στις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επίπτωση από τον πόλεμο στα αποτελέσματά της θα είναι μάλλον περιορισμένου μεγέθους. Σημειωτέον ότι η Doppler πραγματοποιεί σημαντικό κύκλο εργασιών σε Ρωσία και Ουκρανία: ειδικότερα, κατά το 2021, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προς Ρωσία και Ουκρανία ήταν 2,19 εκατ. ευρώ και 88.000 ευρώ αντίστοιχα, αποτελώντας συνολικά περίπου το 13,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 614.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Περιόρισε τις ζημίες στο πρώτο εξάμηνο του έτους
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, κατέγραψαν μικρή αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 7,44 εκατ. ευρώ, έναντι 7,42 εκατ. ευρώ, όπως και το μικτό της κέρδος, που αυξήθηκε από τα 1,21 εκατ. ευρώ στα 1,24 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία περιόρισε τις ζημίες της μετά από φόρους στα 77.625 ευρώ, έναντι 94.346 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Έργο net metering
Σημειώνεται ότι εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο net metering για την αυτοπαραγωγή ενέργειας μέσω της χρήσης, διασυνδεδεμένων με το δημόσιο δίκτυο, φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταικά πάνελ υποβάλλεται σε ενεργειακό συμψηφισμό και αφαιρείται από αυτήν που καταναλώνεται, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να καλύψει σημαντικό μέρος της καταναλισκόμενης ενέργειας της εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ηρακλής: Το άλμα πάνω από το ’19, η άνοδος του τσιμέντου και οι προοπτικές της οικοδομής

Αυξημένη κατά 3% επρόκειτο να είναι με βάση τις προ πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία η κατανάλωση τσιμέντου παγκοσμίως μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια με βάση τις εκτιμήσεις της τσιμεντοβιομηχανίας. Από αυτή την εκτίμηση πάντως εξαιρείται η Κίνα. Ωστόσο τα γεγονότα που μεσολάβησαν στην πορεία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, περιόρισαν την συγκεκριμένη εκτίμηση σε ποσοστό αύξησης 2% έως και το 2026.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά στο πρώτο μισό του 2022 εμφάνισε περαιτέρω θετική πορεία μετά την ήδη ανοδική πορεία του 2021, ενώ ταυτόχρονα οι τσιμεντοβιομηχανίες στη χώρα μας πέρασαν αυξήσεις στα προϊόντα τους, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψουν το αυξημένο κόστος που εμφανίζεται στην ενέργεια και στα μεταφορικά το τελευταίο διάστημα. Τα μεγάλα έργα στα δύο αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και η Κρήτη απορρόφησαν τις μεγαλύτερες ποσότητες, ενώ συμμετοχή στην ευρύτερη εικόνα της αγοράς είχε και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.

Η ανοδική πορεία στις πωλήσεις τσιμέντου το 2021 και το άλμα πάνω από το 2019
Σημειώνεται ότι ήδη στη διάρκεια του 2021 οι πωλήσεις προϊόντων τσιμέντου στην Ελλάδα κατέγραψαν αύξηση κατά 8,6%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,9%. Ανοδικές στην Ελλάδα ήταν οι πωλήσεις εκτός από αξία και σε όγκο, ενώ αντιθέτως στο εξωτερικό οι πωλήσεις τσιμέντου σε όγκο ήταν πτωτικές. Σε αυτό το περιβάλλον η τσιμεντοβιομηχανία «Ηρακλής» ενίσχυσε το 2021 τα μεγέθη του μετά το λόγω ειδικών συνθηκών και πανδημίας, ιδιαίτερο 2020, με το τζίρο του να αυξάνεται στα 209,3 εκατομμύρια ευρώ από 188,51 εκατομμύρια ευρώ το 2020. Ωστόσο τα καθαρά του κέρδη μετά από τους φόρους ήταν μειωμένα στα 3,72 εκατομμύρια ευρώ, από 9,66 εκατομμύρια ευρώ. Ο τζίρος του 2021 κινήθηκε μάλιστα πάνω και από το 2019, όπου ήταν 188,78 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των κερδών οφείλεται στην αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από τη μείωση των εσόδων που προέρχονταν από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων για τον Ηρακλή καταγράφεται στην Ελλάδα, όπου από το σύνολο του τζίρου του 2021 τα 150,84 εκατ. ευρώ προήλθαν από την εγχώρια αγορά, ενώ σημαντικό μερίδιο συμμετοχής στις πωλήσεις έχει και η Ελβετία, από όπου προήλθαν πέρυσι 44,82 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις. Τα υπόλοιπα 13,64 εκατ. ευρώ προήλθαν από λοιπές χώρες εκτός ελληνικών συνόρων όπου διατηρεί δραστηριότητα η εταιρεία. Ένας ακόμα τομέας που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον «Ηρακλή» είναι αυτός των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Γι’ αυτό και στο διάστημα του Ιουνίου έως και τον Δεκέμβριο του 2021, εξέδωσε περιβαλλοντικές δηλώσεις επίδοσης, γνωστές διεθνώς ως Environmental Product Declarations, κάνοντας την αρχή με 7 προϊόντα τσιμέντου, συνεχίζοντας με την ελαφρόπετρα και προχωρώντας και στα προϊόντα σκυροδέματος που αφορούν στις περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπου δραστηριοποιείται η Lafarge Beton. Eπιπλέον όμως στα εργοστάσιά της σε Βόλο και Μηλάκι Ευβοίας, χρησιμοποιεί και εναλλακτικά καύσιμα που προέρχονται από την επεξεργασία ξύλου, υφασμάτων, χαρτιού, πλαστικού και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών (SRF), υποκαθιστώντας μερικώς την καύση ορυκτών καυσίμων.

H προοπτική της οικοδομής
Να σημειωθεί ότι η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα στο διάστημα Ιουνίου 2021 – Μαΐου του 2022 κατά 10,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα Ιουνίου 2020-Μαΐου 2021 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), είναι ο βασικός παράγοντας που προσφέρει θετικές προοπτικές για την τσιμεντοβιομηχανία αλλά και για τον Ηρακλή στην εγχώρια αγορά για την τρέχουσα χρονιά. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα για τις αντίστοιχες περιόδους εμφανίζεται επίσης αύξηση κατά 11% στις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, 18,5% στην επιφάνεια και 25,2% στον όγκο των κτιρίων, μία ακόμα αποτύπωση που μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα για τους προμηθευτές οικοδομικών υλικών στη διάρκεια της φετινής χρονιάς.
Προβληματισμό πάντως συνεχίζει να προκαλεί το πληθωριστικό κύμα της περιόδου που διανύουμε, σε συνδυασμό με τις διεθνείς διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις αυξανόμενες τιμές στο ενεργειακό πεδίο, λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Lamda Development: Τι οφέλη περιμένει από την εξαγορά του McArthurGlen

Το σκεπτικό πίσω από την απόφασή της να εξαγοράσει το εμπορικό κεντρο McArthurGlen στα Σπάτα εξηγεί η Lamda Development στην πιο πρόσφατη εταιρική της παρουσίαση, εστιάζοντας στα θετικά στοιχεία που αναμένεται να προσθέσει η κίνηση αυτή στο χαρτοφυλάκιό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Lamda Development, η αξία του εν λόγω εμπορικού κέντρου υπολογίζεται στα 109 εκατομμύρια ευρώ, όσο δηλαδή και η συνολική επένδυση της εταιρείας για την εξαγορά, συμπεριλαμβανομενης την αποπληρωμής των δανείων των παλιών μετόχων προς τις τράπεζες. Η συνολική του έκταση ανέρχεται σε 21.200 τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας έτσι κατά 14% τη συνολική έκταση των εμπορικών κέντρων της Lamda Development (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos).

Παράλληλα, το McArthurGlen αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στη λειτουργική απόδοση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου των εμπορικών κέντρων της εταιρείας, προσθέτοντας ένα επιπλέον 15% στα έσοδα από ενοίκια και ένα επιπλέον 10% στο EBITDA. Σημειώνεται ότι, τουλάχιστον προ πανδημίας, το McArthurGlen προσείλκυε κάθε χρόνο περίπου 4,2 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων του έφταναν τα 89 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Lamda Development, η εξαγορά αυτή ενισχύει την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στον τομέα των εμπορικών κέντρων και διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της, τόσο γεωγραφικά όσο και από άποψης concept. Ως θετικά στοιχεία του McArthurGlen παρουσιάζονται επίσης το γεγονός ότι είναι ανοιχτό (ιδιαίτερα σημαντικό στη μεταπανδημική εποχή), ότι παραμένει ανοιχτό 30 Κυριακές το χρόνο και ότι βρίσκεται σε βολική και στρατηγική τοποθεσία, μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας με αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει μία μεταβατική περίοδο διάρκειας έως έξι μηνών, κατά την οποία το management του εμπορικού κέντρου θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των προηγούμενων ιδιοκτητών, πριν το αναλάβει η Lamda Development.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο η Lamda Development εξαγόρασε το ποσοστό μειοψηφίας (31,7%) της Värde Partners στη Lamda Malls, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της θυγατρικής της, προκειμένου να συγκεντρώσει στο ίδιο «όχημα» όλα τα εμπορικά της κέντρα, τόσο τα υπάρχοντα, όσο και το φιλόδοξο Vouliagmenis Mall στο χώρο του Ελληνικού, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας θα εκτείνεται σε 85.500 τετραγωνικά μέτρα, ξεπερνώντας κατά 27 στρέμματα το The Mall Athens, που σήμερα είναι το μεγαλύτερο mall της Ελλάδας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΚΑΣ: «Πράσινο φως» για παρεμβάσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων – Προσβάσιμο σε ΑμεΑ στο σύνολό του

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε παρεμβάσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων που καθιστούν το μνημείο προσβάσιμο σε ΑμεΑ. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το υπουργείο Πολιτισμού, «με την αναβάθμιση της βορειοανατολικής Ακρόπολης και τη σύνδεσή της με τη νοτιοανατολική του Ιτς Καλέ, ενοποιείται και αναδεικνύεται ο αρχαιολογικός χώρος και το Κάστρο, ως ενιαίο μνημειακό σύνολο, καθολικά προσβάσιμο σε ΑμεΑ». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης για τη βορειοανατολική Ακρόπολη είναι η σύνδεση των προσβάσεων οι οποίες κατασκευάζονται στο πλαίσιο του έργου διαμόρφωσης της πλατείας Γλυκήδων και οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σουγδουρή στο Κάστρο Ιωαννίνων, που υλοποιεί ο δήμος Ιωαννιτών.

Με την αναδιαμόρφωση του δικτύου πεζοδρόμων, των κοινόχρηστων οδών και πλατειών, στην περιοχή του Κάστρου βελτιώνεται η πρόσβαση, μέχρι τη Νότια είσοδο της Ακρόπολης, μέσω ενός ομαλού πεζοδρόμου που επιτρέπει την κίνηση σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Όπως αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού το έργο «εξασφαλίζει την περιπατητική επικοινωνία μέσω της ανατολικής «βυζαντινής» πύλης της Ακρόπολης και τη σύντομη σύνδεση μεταξύ των δύο Ακροπόλεων του Κάστρου, παρέχοντας καθολική προσβασιμότητα των επισκεπτών στα Οθωμανικά Λουτρά και στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη».

Νέες διαδρομές, μηχανικά μέσα ανάβασης και αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας
Ξεκινώντας από τις δύο εισόδους της Ακρόπολης, στη βορειοανατολική Ακρόπολη σχεδιάζονται υπαίθριες διαδρομές που επιτρέπουν την πρόσβαση επισκεπτών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, στο κτίριο του Τζαμιού Ασλάν Πασά, στο παρακείμενο κτίριο του Μεντρεσέ, στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής αλλά και στο κτίριο της Εστίας. Οι παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο της Βορειοανατολικής Ακρόπολης περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων διαδρομών – με σήμανση και για άτομα με προβλήματα όρασης – την ανακατασκευή καλντεριμιών για ομαλοποίηση των κλίσεών τους, τη συντήρηση υφιστάμενων διαδρομών και συνδέσεις με τις νέες διαδρομές.

Στα σημεία κατακόρυφης σύνδεσης η πρόσβαση διασφαλίζεται μέσω μηχανικών μέσων ανάβασης, ενώ οι επεμβάσεις στους χώρους του Μεντρεσέ είναι ενσωματωμένες στη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, από την είσοδο της Νότιας πύλης έως την είσοδο του Τζαμιού Ασλάν, δημιουργείται διαδρομή ΑμεΑ σε ενιαία επίπεδη επιφάνεια, μέσα από την πύλη που καταλήγει στην εξωτερική διαδρομή ΑμεΑ στην πλατεία Γλυκήδων. Τέλος, τοποθετείται αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας, που οδηγεί στο επίπεδο της οριζόντιας αυλής μπροστά στον Μεντρεσέ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ο γόρδιος δεσμός της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική που κρατάει καθηλωμένη τη εισηγμένη ΑΕΓΕΚ

Βασικό εμπόδιο στην άσκηση οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον όμιλο ΑΕΓΕΚ αποτελεί η στασιμότητα που εμφανίζεται στη θυγατρική της, ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, η οποία παρουσιάζει σημαντικό ύψος οφειλών και εκκρεμεί η οικονομική της εξυγίανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΑΕΓΕΚ έχει να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις από το 2019 παρά την σχετική υποχρέωση που έχει από το νόμο, γεγονός που αποδίδεται από πηγές της αγοράς στην υφιστάμενη κατάσταση της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Βασικοί μέτοχοι της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική είναι η Πειραιώς και η Alpha Bank, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη φυσικού προσώπου στα διοικητικά πεπραγμένα της εταιρείας αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα υστέρησης εξελίξεων και στρατηγικού σχεδιασμού που θα έφερνε την εταιρεία στην επόμενη μέρα.

Το καίριο χτύπημα σε σειρά προηγούμενων επεισοδίων, που προκάλεσε περαιτέρω εμπλοκή και στα πεπραγμένα της ΑΕΓΕΚ, δόθηκε το 2020 μετά την εξώδικη καταγγελία δύο ομολογιακών δανείων της συνδεδεμένης ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική από τις δύο τράπεζες, γεγονός που δημιούργησε δυσχέρειες και στον όμιλο ΑΕΓΕΚ, η οποία είναι ο εγγυητής των συγκεκριμένων δανείων ως μητρική εταιρεία. Η θυγατρική από την πλευρά της έχει να δημοσιεύσει ισολογισμό από τη χρήση του 2018, με αποτέλεσμα τα χέρια και της διοίκησης της ΑΕΓΕΚ να παραμένουν δεμένα, καθότι επίσης δεν μπορεί να δημοσιεύσει ισολογισμό ή και εταιρικό ισολογισμό. Θα θυμίσουμε ότι οι μετοχές του ομίλου ΑΕΓΕΚ βρίσκονται σε αναστολή από τον Ιούνιο του 2020.

Η πώληση των 610 στρεμμάτων στην οικογένεια Τσατσαρωνάκη
Πρόσφατα η θυγατρική της ΑΕΓΕΚ, Ελαφόνησος Α.Ε, πούλησε στην οικογένεια Τσατσαρωνάκη, γνωστή από τα προϊόντα παξιμαδιού «Το Μάννα», την έκταση που διατηρούσε σε παραθαλάσσια έκταση 610 στρεμμάτων στην παραλία Βουλισμένη Ελαφονήσου με το καταβληθέν τίμημα να ανέρχεται στο 1,75 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτέλεσε μία κίνηση ικανοποίησης μέρους των απαιτήσεων προς τους δανειστές, η οποία προβάλει ωστόσο ως σταγόνα στον ωκεανό των συνολικών υποχρεώσεων που διατηρεί η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Η θυγατρική ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική έχει ως προνομιούχο μέτοχο τον όμιλο Ελλάκτωρ με 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% των μετοχών ανήκει στην ΑΕΓΕΚ. Επιπλέον, ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική διατηρούν διαφορετική σύνθεση στα διοικητικά τους συμβούλια. Επομένως οι αποφάσεις λαμβάνονται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο ξεχωριστά και χωρίς καμία εμπλοκή μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά την Άκτωρ ως προνομιούχο μέτοχο δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Το 80% που έχει στην κατοχή του ο Άκτωρας, είναι αυτό που απέκτησε από την Alpha Bank και την Πειραιώς το 2013, με την μετατροπή των μετοχών σε προνομιούχες άνευ ψήφου. Προϋπόθεση για την απεμπλοκή της κατάστασης είναι η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου από πλευράς της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική με στόχο την οικονομική της εξυγίανση, λύνοντας ταυτόχρονα τον γόρδιο δεσμό.

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 202 εκατομμυρίων ευρώ
Να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2018, οπότε είναι δημοσιευμένες και οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ανερχόταν στα 202,29 εκατ. ευρώ. Βασικοί ομολογιούχοι δανειστές της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική είναι η Alpha Bank και η Πειραιώς, ταυτόχρονα βασικοί μέτοχοι και της μητρικής ΑΕΓΕΚ. Η εταιρεία διατηρούσε κυρίως κατά το παρελθόν εμπλοκή σε δημόσια έργα αλλά και σε οδικά όπως η Εγνατία Οδός ή σε έργα για λογαριασμό της ΔΕΗ. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα έργα στα οποία συμμετείχε ήταν αυτό του μετρό της Θεσσαλονίκης, από το οποίο τέθηκε εκτός δίκην της σωρείας οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Οι πόροι της ΑΕΓΕΚ προέρχονται στο σύνολό τους από την ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, γεγονός που εξηγεί την άτυπη ομηρία στην οποία βρίσκεται ο εισηγμένος όμιλος. Έτσι, εάν δεν υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης που θα εκπονήσει η θυγατρική και θα εγκρίνει η μητρική, η εικόνα θα παραμένει αυτή που είναι έως και σήμερα. Συν τοις άλλοις η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική διατηρεί εκτός από δικαστικές διεκδικήσεις για έργα που έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν και απαιτήσεις από έργα του Δημοσίου, προσδοκώντας σε έσοδα από αυτές.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ποιες εταιρείες μοιράζονται τις προμήθειες επίπλων σε υπουργεία και ΑΑΔΕ

Πέντε εταιρείες θα μοιραστούν το μεγαλύτερο μέρος από τον διαγωνισμό εκατ. ευρώ για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για την κατακύρωση των επιμέρους τμημάτων του σχετικού διαγωνισμού που έτρεξε στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021. Ο διαγωνισμός αφορούσε στην προμήθεια συνολικά 56.159 τεμαχίων επίπλων γραφείου, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 9.159.190 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες για διάφορα υπουργεία και για την Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ειδικότερα:
• Το α’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 141.547 ευρώ, αφορούσε σε κρεμάστρες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Κ. Παπαναστασίου ΑΒΕΕ, με συνολική αξία κατακύρωσης 53.763,92 ευρώ.
• Το β’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 2.188.082 ευρώ, αφορούσε σε βιβλιοθήκες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes, με συνολική αξία κατακύρωσης 1.209.168 ευρώ.
• Για το γ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 346.917 ευρώ, που αφορούσε σε καναπέδες, δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση.
• Το δ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 768.613 ευρώ, αφορούσε σε συρταριέρες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Νικόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, με συνολική αξία κατακύρωσης 485.668,57 ευρώ.
• Το ε’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 226.430 ευρώ, αφορούσε σε τραπέζια και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes με συνολική αξία κατακύρωσης 141.469 ευρώ, όσον αφορά στο κομμάτι των υπουργείων, και στην εταιρεία Ζουμπουλάκης Προμήθειες για το κομμάτι της ΑΑΔΕ, με συνολική αξία κατακύρωσης 75.640 ευρώ.
• Το στ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 1.153.875 ευρώ, αφορούσε σε γραφεία και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes, με συνολική αξία κατακύρωσης 768.979 ευρώ.
• Τέλος, το ζ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 167.040 ευρώ, αφορούσε σε υποπόδια και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Πλαίσιο, με συνολική αξία κατακύρωσης 66.235,40 ευρώ.
Σημειώνεται ότι εκκρεμούν ακόμα τα δύο τελευταία τμήματα του διαγωνισμού: το η’ τμήμα, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 2.053.502 ευρώ, που αφορά σε περιστρεφόμενα καθίσματα, και το θ’ τμήμα, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 1.213.217 ευρώ, που αφορά σε καθίσματα-πολυθρόνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Θεσσαλονίκη: Η επόμενη ημέρα για το Καπάνι

Στη Valcon ATE κατακυρώθηκε το έργο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – Καπάνι, ΕΣΠΑ, ΤΠ», σύμφωνα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο αφορά στην ανάπλαση της Αγοράς Βλάλη, μία από τις παραδοσιακές αγορές της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, Αριστοτέλους, Ερμού και Βενιζέλου. Συγκεκριμένα, αφορά στην αναβάθμιση των πεζοδρόμων Μενεξέ, Βλάλη, Σολωμού, Ασκληπιού, Χαλκέων, Κυδωνιάτη, Σπανδωνή και άλλων μικρότερων.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, όπως αυτή αναπτύσσεται στη σχετική διακήρυξη, περιλαμβάνονται εργασίες εκσυγχρονισμού υποδομών όπως η αναβάθμιση ή και κατασκευή συστήματος δικτύων, η κατασκευή και αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, η συντήρηση των υφιστάμενων κατασκευών, οι δενδροφυτεύσεις και η εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου της αγοράς, με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης. Ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 2.883.656 ευρώ και η έκπτωση που προσέφερε η Valcon ΑΤΕ άγγιξε το 30,4%.

Με ιστορία από τον 15ο αιώνα
Αναφορές για την αγορά υπάρχουν από τον 15ο αιώνα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται με ακρίβεια η θεμελίωσή της. Η ονομασία «καπάνι» προέρχεται από την τουρκική φράση «ουν καπάν» που σήμαινε αγορά αλεύρων.  Η επίσημη ονομασία «Αγορά Βλάλη» δόθηκε κατά τον μεσοπόλεμο.
Τα κτίρια της αγοράς είναι διώροφα, ενώ μεγάλο μέρος των πεζοδρόμων σκεπάζεται από μεταλλικές κατασκευές.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγκαίνια για την ανακαινισμένη Αγορά Μοδιάνο
Σημειώνεται πως τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Αγοράς Μοδιάνο, της «Κεντρικής Αγοράς Τροφίμων της Θεσσαλονίκης», είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο ισόγειό της θα φιλοξενούνται 75 καταστήματα πώλησης τροφίμων και στους εξώστες της καταστήματα εστίασης. Οι εργασίες ανάπλασης ξεκίνησαν το 2019.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στο δρόμο της δημοπράτησης το Σκοπευτήριο και το Χάραμα της Καισαριανής

Το κατώφλι της δημοπράτησης αναμένεται να περάσει κατά το προσεχές χρονικό διάστημα το έργο που αφορά στην ευρεία αστική ανάπλαση στον ιστορικό χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισιαριανής. Ήδη δήμος της περιοχής έχει ήδη κινήσει τα προηγούμενα χρόνια τις διαδικασίες για να εξασφαλίσει τις άδειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Τη μελέτη που πρόκειται να κατατεθεί προς δημοπράτηση υλοποίησε το αρχιτεκτονικό γραφείο Studio75.

Η ανάπλαση του ιστορικού χώρου θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο των κινήσεων που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, υφίστανται οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και την Εφορία Νεότερων Μνημείων, καθώς και έγκριση της μελέτης για την ανάπλαση του ιστορικού χώρου από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Ταυτόχρονα όμως έχει εκδοθεί και η απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια πολεοδομία.

Τα βασικά σημεία της ανάπλασης του χώρου
Η ανάπλαση που πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το προσεχές διάστημα θα αφορά στην ανάπλαση των γραφείων της Σκοπευτικής Εταιρείας, στη δημιουργία θεάτρου 800 θέσεων αλλά και στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου διασκέδασης «Χάραμα», το οποίο ταυτίστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής λαϊκής μουσικής όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, η Σωτηρία Μπέλλου, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, η Βίκυ Μοσχολιού, η Χάρις Αλεξίου, η Γαλάνη, η Μαρίζα Κωχ, η Τάνια Τσανακλίδου.
Στη νέα όψη που θα έχουν η προς ανάπλαση εγκαταστάσεις θα προβλέπεται επίσης και η δημιουργία υπαίθριων εγκαταστάσεων στίβου καθώς και η αναμόρφωση των χώρων πρασίνου με τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής. Ειδικότερα, τα γραφεία της Σκοπευτικής Εταιρείας θα μετατραπούν σε χώρο πολιτισμού που θα φιλοξενεί εικαστικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο καθώς και καμαρίνια που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανοιχτού θεάτρου που θα δημιουργηθεί.

Ανακαινίζεται πλήρως το εγκαταλειμμένο κέντρο διασκέδασης «Χάραμα»
Σε ό,τι αφορά το Χάραμα θα ανακαινιστεί πλήρως η κεντρική σάλα του κέντρου διασκέδασης, η οποία διατηρείται ανέπαφη και θα φέρει το όνομα Αίθουσα Τσιτσάνη προς τιμήν του συνθέτη, ο οποίος συνεργαζόταν με τον ιστορικό χώρο διασκέδασης για 15 χρόνια. Σκοπός της ανακαίνισης στο Χάραμα, είναι να πραγματοποιούνται κατά τα επόμενα χρόνια συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις. Στη νέα μορφή που θα λάβει θα υφίστανται χώρος διενέργειας συνεδρίων, αίθουσα χοροδιδασκαλίας και εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων αλλά και τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός.
Ιστορικά, ο χώρος του Σκοπευτηρίου πριν το 1922 χρησίμευε ως χώρος άσκησης των στρατιωτών. Με την έλευση των προσφύγων στην Αθήνα μετά την μικρασιατική καταστροφή, δημιουργήθηκε μεγάλη ανάγκη για οικιστικές υποδομές. Έτσι, απαλλοτριώθηκε έκταση στην Καλλιθέα όπου έως τότε στεγαζόταν στο Σκοπευτήριο και μεταφέρθηκε στην Καισαριανή.

Το ιστορικό του Σκοπευτηρίου και οι δίκες με την Σκοπευτική Εταιρεία
Το 1930 ο τότε πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, μεταβίβασε μια έκταση συνολικής επιφάνειας 710 στρεμμάτων στην περιοχή της Καισαριανής προς την Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία (Π.Σ.Ε.) ως πεδίο βολής, με την προϋπόθεση ότι το χώρο θα χρησιμοποιούσαν και οι ένοπλες δυνάμεις. Αργότερα, παραχωρήθηκε και στον Όμιλο Φιλάθλων Κυνηγετικού Όπλου (Ο.Φ.Κ.Ο.). Κατά την περίοδο του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, το χώρο αυτό επέλεξαν οι Γερμανοί ως τόπο εκτέλεσης των μελών της Εθνικής Αντίστασης που τάσσονταν ενάντια στις δυνάμεις κατοχής. Μετά το τέλος του πολέμου ο δήμος και η Σκοπευτική Εταιρεία βρέθηκαν στα δικαστήρια με αντικείμενο την απομάκρυνση της δεύτερης από το χώρο. Το 2016 στο νόμο 4415 και μέσω του άρθρου 44 οριζόταν ότι η έκταση που είχε παραχωρήσει ο Βενιζέλος στη Σκοπευτική το 1930, παραχωρούνταν από το ελληνικό δημόσιο στο δήμο Καισαριανής με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης της έκτασης για τα επόμενα 40 χρόνια.
Η δημοπράτηση του έργου όπως όλα δείχνουν ανοίγει πλέον και ουσιαστικά το δρόμο για την αναβίωση του ιστορικού χώρου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build